:: سایت رسمی موسسه کتاب 57


خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
تابستان ۱۴۰۱ با جايزه ۷ ميليارد توماني آغاز شد ...


آرشیو اخبار
نعمت اله فرشید
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

57 00 85 05 16 55

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


محمد حسين دانشمندي بافقي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 42 66

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۰


نعمت اله فرشید
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 04 56 50

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲


عصمت پودينه
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 91 05 62

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


نعمت اله فرشید
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 09 85

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


نعمت اله فرشید
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 07 58 03

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


عليرضا حافظي بشردوست
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 47 06

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


عليرضا حافظي بشردوست
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 90 40

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


عليرضا حافظي بشردوست
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 07 60 49

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


عليرضا حافظي بشردوست
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس سالانه شامل عدد ۵۷۰۰

65 57 00 35 53 95

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


نعمت اله فرشید
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

44 57 04 87 57 00

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


سید یاسان حسینی
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

66 35 70 02 03 47

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

57 00 71 49 97 94

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

66 57 00 98 51 18

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

75 95 70 01 13 56

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

57 00 42 19 79 18

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳


مریم کشت بان
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 99 69 95

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


مریم کشت بان
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 02 57 61

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


مریم کشت بان
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 01 36 27

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


مریم کشت بان
471000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 83 68

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


غلامرضا بي پروا
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 03 70 21

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


مریم کشت بان
471000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 00 64 53

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


سيدعثمان حسيني
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 09 99

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


عليرضا حافظي بشردوست
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 82 13

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


مریم کشت بان
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کدشانس سالانه شامل عدد ۵۷۰۰

81 68 75 70 07 45

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


نادر خانی
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 32 06

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


محمد حسين دانشمندي بافقي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کد شانس روزانه

99 99 79 73

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


داود صالح فر
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 06 68 27

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


محمد حسين دانشمندي بافقي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 05 59 57

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


محمد حسين دانشمندي بافقي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 05 59 57

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


داود صالح فر
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

89 40 35 15 70 02

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

57 00 19 64 05 40

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


احمد رستم زاده
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۵۷۰۰

91 76 53 95 70 09

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


نادر خانی
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۱۱۱۱

90 84 57 11 11 48

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


داود صالح فر
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۱۱۱۱

71 11 15 24 62 66

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


عباس فلاحي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۱۱۱۱

28 48 86 11 11 79

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


فاطمه قنبري
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۱۱۱۱

31 11 14 05 51 51

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۱۱۱۱

64 94 91 11 15 15

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


محمد علي جامعي
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 02 17 26

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


محمد علي جامعي
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 02 08 08

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


محمد علي جامعي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس سالانه شامل عدد ۵۷۰۰

37 32 34 05 70 07

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


نعمت اله فرشید
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 01 98 92

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


مریم کشت بان
۳۱۴۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 09 72 15

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


عليرضا حافظي بشردوست
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس سالانه شامل 7000

70 00 33 68 84 05

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


عليرضا حافظي بشردوست
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

70 00 33 68 84 05

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


مریم کشت بان
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

61 37 00 06 52 03

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱


مریم کشت بان
۴۷۱هزار تومان جایزه بزرگ ترین کد شانس روزانه

99 94 76 21

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲


مریم کشت بان
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 02 66 42

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲


مریم کشت بان
۴۷۱هزار تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 02 12 67

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲


مریم کشت بان
یک میلیون تومان جایزه طلایی روز پنجشنبه


برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲


مریم کشت بان
یکصد هزار تومان جایزه آخرهفته

44 36 53 11 11 13

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲


مریم کشت بان
۶۲۸۰۰۰ جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 99 13 54

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نكيسا نبي زاده حقيقي
۴۷۱۰۰۰ هزار تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 06 81

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نادر خانی
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 00 10 43

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


نادر خانی
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

71 10 12 90 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نادر خانی
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

70 00 95 26 85 71

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نادر خانی
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

71 10 12 90 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


عباس قادري فر
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

75 30 49 11 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نكيسا نبي زاده حقيقي
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

17 00 07 80 39 89

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نكيسا نبي زاده حقيقي
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

67 70 00 79 85 17

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


نكيسا نبي زاده حقيقي
۱۱۴۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

62 66 04 32 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


مریم کشت بان
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

59 52 41 18 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


مریم کشت بان
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

52 36 12 37 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


مریم کشت بان
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

95 70 00 94 10 84

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


مریم کشت بان
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

15 23 59 58 70 00

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


عباس فلاحي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 95 93 33

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


خداداد بوري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 03 92 43

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


سيدعثمان حسيني
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 06 52 36

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


محمد حسين دانشمندي بافقي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

90 68 97 00 00 83

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵


فرامرز يوسفي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

76 70 00 80 15 35

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


نعمت اله فرشید
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

70 00 10 14 74 11

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


عباس فلاحي
۵۷۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

60 34 70 00 26 73

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴


فاطمه قنبري
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 99 96 44

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵


سيدعثمان حسيني
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 04 21 88

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵


اسفنديار اكبرپور
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

70 00 84 61 64 30

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


اسفنديار اكبرپور
۱۷۱۰۰۰ تومان جایزه کد شانس سالیانه شامل ۷۰۰۰

14 64 70 00 54 37

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


نعمت اله فرشید
۳۱۴۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

50 00 20 79

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


اسفنديار اكبرپور
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 01 06 81

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


اسفنديار اكبرپور
۴۷۱۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 99 94 09

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.