تبریک به دهمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و دهمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

سرکار خانم حمیده مرادی برزیان از بهبهان خوزستان

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به نهمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و نهمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

جناب آقای اسماعیل راستی از فارس

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به هشتمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و هشتمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

سرکار خانم مهری محمدی کلهری از تهران

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به هفتمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و هفتمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

سرکار خانم زهرا شهرکی از زاهدان

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به ششمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و ششمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

جناب آقای علی کرم حسن زاده از رشت

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به پنجمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و پنجمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

جناب آقای مسعود جمشیدی قهه از اصفهان

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به چهارمین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و چهارمین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

جناب آقای هادی فرخی از آباده فارس

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به دومین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و دومین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

سرکار خانم اشرف سالاری کیش از میناب

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به دومین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و دومین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

سرکار خانم بتول اسماعیل زاده از نوشهر مازندران

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

تبریک به اولین برنده خوش اقبال جشن میلاد رسول اکرم (ص)

ویژه 10 و11 مهرماه

هم اکنون بین خریدران کتاب از سایت کتاب 57  قرعه کشی شود و اولین برنده خوش شانس جشن میلاد رسول اکرم (ص) انتخاب گردید:

جناب آقای علی اکبر ادهم از سمنان

سقف جایزه برنده را مجموع تعداد کدهای شانسی که روز دوشنبه 10 و سه شنبه 11 مهرماه بدست آورده اند تعیین می نماید:

اگر برندگان حداقل 2000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 57 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 1000 کدشانس بدست آورده باشند جایزه 10 میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 500 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یک میلیون تومانی به ایشان تقدیم می گردد

اگر برندگان حداقل 57 کدشانس بدست آورده باشند جایزه یکصد هزار تومانی به ایشان تقدیم می گردد

صفحه بعد ...