سایت کتاب 57


خانم اصلان از همدان برنده مرحله دهم
برنده خودرو تویوتا راوفور


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
جايزه تابستانه خريد كتاب، به ۸ ميليارد تومان رسيد ...


آرشیو اخبار
لطيفه مهدي
۳۰۱ هزار تومان جایزه کوچکترین کد شانس سالانه

10 00 07 86 11 74

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۲


حسينعلي سنچولي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 92 40 16

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


فاطمه قنبري
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 04 80 06

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


سيد حسن طباطبائي حسني
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 07 63 98

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


فرشته پودينه
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس

50 06 16 39

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با ۸۱۲ شروع شود

81 26 34 99

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 99 12 15

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


نكيسا نبي زاده حقيقي
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه کوچکترین کد شانس روزانه

10 00 70 02

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 22 47

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 29 71 97

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 26 16 59

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 20 16 05

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۸۱۲ شروع می شود

81 23 30 33

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 20 60 57

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۸۱۲ شروع می شود

81 20 77 41

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 27 80 84

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۴۸۶ شروع می شود

81 27 80 84

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد شروع می شود

81 27 80 84

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

48 67 78 93

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۱


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۸۱۲ شروع می شود

81 27 10 34

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


نكيسا نبي زاده حقيقي
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۸۱۲ شروع می شود

81 22 95 38

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۸۱۲ شروع می شود

81 26 41 10

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


حسن قنبري
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۸۱۲ شروع می شود

81 26 41 10

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


مقصود پناه پورگله بان
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد ۴۸۶ شروع می شود

48 66 25 23

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


سيدعثمان حسيني
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 95 99 47

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


سيد حسن طباطبائي حسني
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

10 06 10 65

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


سيد حسن طباطبائي حسني
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 01 10 25

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


ژانت شريفي
۳۰۱ هزار تومان جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی

10 00 00 08 21

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


مهدي نيك ائين
۳۰۱ هزار تومان جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی

50 00 10 89 19

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


رضا پودينه
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 67 54 94

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 68 91 28

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 63 85 13

برنده شده در
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 67 70 04

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 68 46 81

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 61 08 47

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 65 28 51

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


مهدي نيك ائين
یکصد هزار تومان جایزه کدشانس روزانه که با عدد۴۸۶ شروع می شود

48 68 40 32

برنده شده در
جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


مهدي نيك ائين
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

99 95 77 91

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


مستوره آفاقي
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

10 00 75 47

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


مهدي نيك ائين
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 05 76 41

برنده شده در
شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


ژانت شريفي
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 91 84 63

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


حسن كفاشپور
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 03 22 66

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


ژانت شريفي
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 00 17 15

برنده شده در
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


رضا پودينه
۱۵۷۰۰۰ تومان جایزه بزرگترین کدشانس روزانه

99 98 69 43

برنده شده در
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳


زليخا كيا
157000 تومان جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه

99 95 43 14

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


عليرضا حسين سوارزاده
157000 تومان جایزه کوچک ترین کدشانس روزانه

10 00 36 65

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


زليخا كيا
157000 تومان جایزه وسط ترین کدشانس روزانه

50 02 31 95

برنده شده در
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


علي ندري
برنده سه سال هر ماه ۵۰۰ هزار تومان

15 75 72 77

برنده شده در
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.