اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶ :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶
اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶

◀️ به مناسبت عيد سعيد غدير براي روز جمعه 17 شهريور به جاي 6 برنده روزانه 24 برنده براي 24 ساعت به قيد قرعه مشخص گرديد.

◀️ فقط جايزه برندگان جايزه سپاس 30 ميليون توماني يكجا 30 ميليون تومان بحساب شان واريز مي شود و ساير جوايز همچون گذشته به صورت مرحله اي واريز ميگردد.


⬅️ قرعه كشي ساعت اول بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۰:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي علي مظفري از علي آباد گلستان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 180 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 21.53.51.90
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۰:۳۸:۵۴

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۱:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم سميه جليلي از تبريز آذربايجان شرقي . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 157 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 39.50.34.14
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۱:۵۱:۱۹

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت سوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۲:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي سيد حسام الدين موسوي از قم . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 240 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 13.00.66.30
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۲:۱۰:۴۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي چهارم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۳:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 90 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 59.99.40.11
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۳:۲۵:۳۲

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت پنجم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۴:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۴:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي حسين پورعبداللهي از رفسنجان كرمان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 4 ميليون و 820 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 63.99.58.79
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۴:۰۶:۳۴

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت ششم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۵:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۵:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي مهرداد تقوي از شيراز فارس. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 360 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 19.86.51.90
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۵:۳۱:۴۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هفتم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۶:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۶:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي يزدان شجاعي از كرمانشاه. كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 54 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 20.90.76.38
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۶:۴۶:۰۷

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هشتم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۷:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۷:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم آمنه سميع زاده از بابل مازندران . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 142 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 49.62.16.28
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۷:۱۲:۴۳

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت نهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۸:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۸:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم اعظم بهبودي از تهران. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 476 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 23.63.35.68
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۸:۲۳:۴۰

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۹:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۹:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محسن الشوكي از اهواز خوزستان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 227 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 55.76.57.05
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۹:۵۶:۱۱

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت يازدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۰:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم فرزانه انصاري از مشهد خراسان رضوي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 180 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 15.30.73.84
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۱۰:۳۲:۲۴

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دوازدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۱:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي مرتضي هراتي از زابل سيستان و بلوچستان . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : يك ميليون و 217 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 60.73.41.85
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۱:۴۷:۱۳

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت سيزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۲:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محسن اعتدادي از تهران. كل مبلغ خريد  در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 60 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 16.40.21.05
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۲:۲۹:۲۰

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت چهاردهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۳:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم عاطفه شيخلو از اروميه آذربايجان غربي . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 230 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 14.19.96.81
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۳:۴۴:۰۸

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت پانزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۴:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۴:۵۹:۵۹

تبريك به جناب آقاي اميررضا گودرزي از بروجرد لرستان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 400 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 73.93.92.61
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۴:۰۱:۱۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت شانزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۵:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۵:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم آذر محجوب از سبزوار خراسان رضوي . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 77 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 38.88.23.57
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۵:۴۹:۱۲

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هفدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۶:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۶:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم زبيده ندايي از دزفول خوزستان . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 108 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 85.96.85.30
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۶:۱۵:۵۷

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هجدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۷:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۷:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم الهام فلاورجاني از نجف‌آباد اصفهان. كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  جمعه ۱۷ شهريور : 627 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 74.44.82.47
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۷:۵۲:۳۱

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت نوزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۸:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۸:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي يوسف باقري از رشت گيلان . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 339 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 55.62.70.96
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۸:۲۲:۳۰

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيستم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۹:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۹:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي مهدي ميرحسيني از يزد. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 6 ميليون و 820 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 78.60.24.14
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۹:۵۱:۰۹

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و يكم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۰:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم نرگس صادقي از سمنان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 110 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 39.12.31.18
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۲۰:۳۳:۱۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و دوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۱:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي مصطفي غلاميان از شيروان خراسان شمالي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 261 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 34.43.36.62
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۲۱:۴۷:۵۰

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و سوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۲:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم زهرا بهشتي از خمين مركزي . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 477 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 22.02.45.38
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۲۲:۱۳:۰۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و چهارم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۳:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي جعفر كياني از بوشهر. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت جمعه ۱۷ شهريور : 63 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 10.24.11.19
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۲۳:۰۸:۳۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

 

 

تاريخ : شنبه 18 شهريور 1396  


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 0132 249 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.