:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله نهم


سعید عفراوي از کرمان. خرید در روزهای شنبه 1395/10/25،‌یکشنبه 1395/10/26،‌چهارشنبه 1395/10/29 و جمعه 1395/11/1
برنده جایزه جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

4372379699 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 43 72 37 96 99
زهرا كناركوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۹:۴۱:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

55706221 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 55 70 62 21
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۴:۵۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

70094720 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 70 09 47 20
مرتضی تحریری نیک از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۱۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

54285304 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 54 28 53 04
مهشید نصيرالاسلامي از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

37366264 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 37 36 62 64
محمد امین حسینی از تهران. خرید 40 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۱۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

76371800 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 76 37 18 00
حسام امیری وحدت از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۰۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

55065382 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 55 06 53 82
زهره عالم زاده از بیجار کردستان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۱۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

84347358 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 84 34 73 58
علی جعفري يابندي از شیراز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۱۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

68631932 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 68 63 19 32
عبدالناصر دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی ایشان 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

29384856 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 29 38 48 56
سينا اشرف پور از مراغه آذربايجان شرقی. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۰۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

39328184 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 39 32 81 84
فاطمه معارف وند از کاشان اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۵:۳۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

17588758 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 17 58 87 58
قاسمعلی عمیدپور از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

13573035 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 13 57 30 35
منصوره اندرودی از آلاشت مازندران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۲۷:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

34615883 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 34 61 58 83
عطا الله حسنوند اندیمشک خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۳۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

31166462 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 31 16 64 62
فاطمه ريحاني از قزوین. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

77989033 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 77 98 90 33
پدرام اسدپور از اصفهان خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۲:۱۶:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

68485154 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 68 48 51 54
مریم افسربيگي از تهران. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

14014786 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 14 01 47 86
ناصر خديوي از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

87911924 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 87 91 19 24
محمد پریخانی از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

35790288 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 35 79 02 88
نفیسه كاوندی از اسلام شهر تهران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

86808540 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 86 80 85 40
نصرالله حسينوند از سمنان. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۵۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته یک شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

63561240 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 63 56 12 40
محمد نوفلاح از ساری مازندران . خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۲۲:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

16822067 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 16 82 20 67
محسن ابراهیم پور از مشهد خراسان. خرید 495 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۰۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

70583604 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 70 58 36 04
منا محبی مهر از شیراز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۱۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

87831059 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 87 83 10 59
بتول مهماندوست از کرج البرز. خرید در روزهای شنبه 1395/10/18؛ سه شنبه 1395/10/21 ؛ پنجشنبه1395/10/23 ؛ جمعه 1395/9/24
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

6702379483 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 67 02 37 94 83
محمد حسين پرهمت از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۱۲:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

87118988 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 87 11 89 88
حمیرا سنگری از آستارا گیلان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۵۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

48351774 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 48 35 17 74
جلیل ضیایی از قائنات خراسان جنوبی. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۷:۳۱:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

25033752 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 25 03 37 52
رسول حسن پور از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۰۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

87324373 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 87 32 43 73
سلیمان دامنی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان خرید 378 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۳۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

68848391 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 68 84 83 91
اسماعیل فتاحی رزیان از سنندج خرید 365 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۲۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

78886205 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 78 88 62 05
وحيد اسكندري از اهر آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب. شاعت:‌۲۳:۵۴:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

41910434 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 41 91 04 34
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 260 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

65275186 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 65 27 51 86
سلماز نجاتی از ارومیه. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۳۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

97199174 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 97 19 91 74
مسعود مهرخواه از ایلام. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۴۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

98241358 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 98 24 13 58
سمیه بابازاده از تهران. خرید 648 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

31463871 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 31 46 38 71
جواد شاهبازي از مشهد خراسان رضوی. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۵۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

88294010 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 88 29 40 10
حسام مهانی راد از کرج البرز با خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

92897718 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 92 89 77 18
پروانه مدرسی از یزد خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

76449360 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 76 44 93 60
مجتبی رودبخشی خوزستان آبادان خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

53533378 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 53 53 33 78
اکرم صفري كوشالي از رباط کریم تهران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۷:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

78340854 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 78 34 08 54
آزاده بهشتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت:۰۷:۱۷:۰‌۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

20400454 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 20 40 04 54
صمد باباپیر بیگلو از خمین مرکزی. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۴:۱۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

93954418 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 93 95 44 18
پويا رحيمي از مهرگان قزوین. خرید در روزهای دوشنبه 1395/10/13 ، سه شنبه 1395/10/14 ، پنج شنبه 1395/10/16، جعمه 1395/10/17
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

8553381924 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 85 53 38 19 24
سيده بلقيس قاسمي سپرداني از بندرانزلی گیلان. خرید 28 هزار تومان. ساعت: ۱۲:۳۵:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

36524794 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 36 52 47 94
فرشته صدر اولیایی از درود لرستان خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

15297120 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 15 29 71 20
جمشید روح افزا از شیراز خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۰۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

94403163 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 94 40 31 63
رضا رسول پور از خرمشهر خوزستان. خرید 432 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

52615756 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 52 61 57 56
رویا امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 324 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۸:۴۹
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

49768243 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 49 76 82 43
حسن اسلاميان از شیراز فارس. خرید 864 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۵:۰۱
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

79733064 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 79 73 30 64
زهرا سادات میر ابوطالبی از اصفهان خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۱۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

87841480 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 87 84 14 80
مهدی داودي از کرج البرز خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

73180924 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 73 18 09 24
اباذر مسرور از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 324 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

14909866 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 14 90 98 66
محسن کریمی از رفسنجان کرمان خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۴۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

99509945 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 99 50 99 45
نسرین احمدی از جوان رود کرمانشاه خرید 290 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۱۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

76950249 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 76 95 02 49
فرشاد مطهری از قدس تهران خرید 540 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

11535636 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 11 53 56 36
سانیا چراغی از تهران خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

47067391 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 47 06 73 91
محمدسعید عشيراوي از بندر عباس هرمزگان خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

11535636 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 11 53 56 36
اميرحسين گلشن از لامرد فارس خرید 392 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

76950249 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 76 95 02 49
ُآفاق خليلي از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

94422059 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 94 42 20 59
ابوذر محمدی از نسیم شهر تهران با خرید 114200 تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

77413350 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 77 41 33 50
رها رحیم پور از زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۱۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

48540752 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 48 54 07 52
محمدامین طاعتی از ساري مازندران. خرید 144 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۴۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

54596354 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 54 59 63 54
محمد دفتری از بندرعباس هرمزگان. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۳:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

24973958 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 24 97 39 58
محمود اسعدی از آبادان خوزستان خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۴۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

30234741 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 30 23 47 41
مجید اسفرجانی از بوانات فارس خرید در روزهای جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ و سه سنبه ۱۳۹۵/۱۰/۸
برنده جایزه ۸۰۱ هزارتومانی هفته
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

1375662835 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 13 75 66 28 35
عباسعلی عشوری از فولادشهر اصفهان. خرید 25 هزار تومانکتاب. ساعت: ۰۸:۴۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

57967408 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 57 96 74 08
کمیل محقق پشت رودی از رشت. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۴۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

45309661 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 45 30 96 61
فرح آژند از شیراز. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۲۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

93663630 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 93 66 36 30
عبدالحمید رودینی از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

11884284 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 11 88 42 84
میرزا حسن خان بیگی از مرودشت شیراز. خرید 517 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

94958104 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 94 95 81 04
محمدجواد میرزایی آشخانه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

86201401 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 86 20 14 01
فرشته السادات ذوالفقاری از تهران. خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۴۵:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

52975075 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 52 97 50 75
مقصود پناه پور گله بان. از مرند آذربایجان غربی. خرید 16 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

99927857 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 99 92 78 57
ماجد دومیری از اهواز خوزستان. خرید 217 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۴:۳۴
برنده جایزه برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

73926006 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 73 92 60 06
بهنام کرملو از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۵۶:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

60687385 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 60 68 73 85
مرسده بهرامی از تهران. خرید 59 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۳۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

64191868 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 64 19 18 68
کریم رفعتی از خرمشهر خوزستان. خرید 310 هزار تمومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

16579875 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 16 57 98 75
رحیم ابراهیمی از تهران . خرید 14000 تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۰:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

94665914 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 94 66 59 14
عیسی سامری از خرمشهر خوزستان. خرید 317 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

17858703 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 17 85 87 03
فرج الله اسماعیلی از شیراز فارس. خرید 720 هزار تومان کتاب. ساعت:۲۳:۰۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

53209441 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 53 20 94 41
یوسف جباری از قدس تهران. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۴۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

26792076 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 26 79 20 76
الیاس محمودی از بابل. خرید 168 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۴۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

67543969 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 67 54 39 69
غفور قهرمانی لارویی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 315 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

14653030 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 14 65 30 30
علی علوی از یاسوج کهکیلویه و بویر احمد. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۹:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

39895949 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 39 89 59 49
مهدیه عباس زادگان اصل از جیرفت کرمان. خرید 190 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۲۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

95010864 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 95 01 08 64
سعید آقاخانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

12405747 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 12 40 57 47
حسین صمدیار از تهران. خرید در روزهای شنبه 1395/09/27 , یکشنبه 1395/09/28 ؛دوشنبه 1395/09/29 ، سه شنبه 1395/09/30 ، چهارشنبه 1395/10/01 ، پنج شنبه 1395/10/02، جعمه 1395/10/03
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

5518488839 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 55 18 48 88 39
سپهر خوش قدم از کرمان خرید 14 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۲۴:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

48817254 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 48 81 72 54
مجيد افسانه از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

49451292 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 49 45 12 92
لیلی روزبهانی از مشهد خرید 150 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

51446001 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 51 44 60 01
زینب واثق‌عباسی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۵۶:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

92597925 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 92 59 79 25
محمدحسین زاغی از سبزوار خراسان رضوی.خرید 201 هزار تومان. ساعت: ۱۶:۳۹:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

77841341 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 77 84 13 41
شروین یوسفی از تهران. خرید 600هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

10765744 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 10 76 57 44
غلامرضا احمدي از لنگرود گیلان. خرید 42 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

35795307 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 35 79 53 07
ملیکا صدری از لاهیجان گیلان خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۱۱:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

61795734 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 61 79 57 34
عبدالرسول کریمی از دزفول خرید 710 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

17469305 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 17 46 93 05
حسن طالبی از تهران. خرید 135 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۳:۲۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

64130677 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 64 13 06 77
مژده عبیدى فرد از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

80074387 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 80 07 43 87
اشرف السادات موسوي از سمنان خرید 9 هزار تومان کتاب: ساعت: ۲۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

22427857 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 22 42 78 57
عباسعلي عشوري از فولادشهر اصفهان. خرید 39 هزار تومان کتاب: ساعت: ۱۵:۵۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

47403071 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 47 40 30 71
محمدصادق فلاح تفتي از مشهد.خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۶:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

68183035 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 68 18 30 35
فتح الله مغانی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 925 هزار تومان کتاب. ساعت: ‌۰۱:۳۲:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

46406811 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 46 40 68 11
ماریا نیک خواه از اصفهان خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۰:۲۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

71823965 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 71 82 39 65
مسعود هدایتی زواره از مشهد. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۵:۲۸:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

20823650 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 20 82 36 50
عبداله دارابی از شیراز استان فارس. خرید 501 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۵۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

98690744 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 98 69 07 44
زهرا جباري از تهران. خرید 6 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۲:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

39291209 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 39 29 12 09
سید علی مدنی از مشهد. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۶:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

49179695 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 49 17 96 95
ليلا اطميناني از ساري مازندران. خرید 520 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۰:۴۸:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

81832270 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 81 83 22 70
معصومه جوادپور از شیراز فارس. خرید در روزهای دوشنبه 1395/9/22 ،چهارشنبه 1395/9/24 ، جمعه 1395/9/26
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

4359651234 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 43 59 65 12 34
امین سازمند از تهران خرید 600هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

87684842 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 87 68 48 42
مهرداد محبی از قزوین. خرید 720 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۰۸:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

77312791 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 77 31 27 91
ابوالفضل شهبازي از اقليد فارس. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

88630458 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 88 63 04 58
زهرا اقدامی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 225 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۱۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

68160428 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 68 16 04 28
سولماز جزاوندی از خلخال اردبیل با خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

55165179 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 55 16 51 79
علی طیبی نژاد از محمد آباد سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۵:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

30890068 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 30 89 00 68
محمدهادی آقاعموئی از آبادان خوزستان. خرید 426 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

87443420 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 87 44 34 20
فرشته حریرفروش از دامغان سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

58424879 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 58 42 48 79
رضا وهاب از خور اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

13832128 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 13 83 21 28
حميده كربلايي از مشهد. خرید 34 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۳۲:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

49901741 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 49 90 17 41
محی الدین رمضان زاده آرجانی از گلپایگان استان اصفهان. خرید 512 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۲۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

75955087 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 75 95 50 87
فاطمه شاه حسینی از اراک مرکزی. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۴:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

17746876 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 17 74 68 76
محمدجواد میرزایی آشخانه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

98812546 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 98 81 25 46
مهین عباسی از رشت. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۵۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

95864415 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 95 86 44 15
مهدی رجایی از تهران. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

74409728 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 74 40 97 28
مسعود كيواني زاده از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

16696499 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 16 69 64 99
مهدیه عباسی از قم. خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

48745268 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 48 74 52 68
مازیار عباسی از ماسوله گیلان. خرید 215 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۷:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

70014446 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 70 01 44 46
مرجان محمدعسگری از تهران با خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

75703170 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 75 70 31 70
سعید زارعی از گرگان با خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت:۱۵:۵۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

89928907 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 89 92 89 07
غلامحسین طاهر زاده از رفسنجان کرمان با خرید 501 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

49411532 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 49 41 15 32
محمد آزادی از اراک مرکزی. خرید در روزهای شنبه 1395/9/13 ،‌یکشنبه 1395/9/14 ، چهارشنبه 1395/9/17 جمعه 1395/9/20
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

1280207743 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 12 80 20 77 43
محسن ابراهیم نسب از تنکابن مازندران. خرید 16هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۳۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

79398171 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 79 39 81 71
مینا مقامی پور از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

79298411 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 79 29 84 11
کی بانو قجرلو از کازرون استان فارس. خرید 176 هزار تومان. ساعت: ۰۴:۱۲:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

80613878 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 80 61 38 78
شیرین عبدالرسولی از شیراز. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت:‌10:24:12
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

17395597 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 17 39 55 97
محمدحسین مهدوی از نهاوند همدان. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: 15:22:01
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

22657604 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 22 65 76 04
ابراهیم رحمتی از اصفهان. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت: 21:10:36
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

81575223 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 81 57 52 23
محمدسجاد ارسطا از قزوین. خرید 139 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۶:۳۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

59488359 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 59 48 83 59
زهرا افشارنیا از کرج البرز. خرید 481 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

84349283 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 84 34 92 83
كامبيز قوطوري از گنبد کاووس گلستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۲:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

13769420 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 13 76 94 20
شهباز کرم از بیجار کردستان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

17238704 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 17 23 87 04
راضیه غفاریان از بندرعباس هرمزگان. خرید 98 هزار تومان کتاب در ساعت: ۱۶:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

90090868 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 90 09 08 68
منیژه رمضانی باباخانی. خرید 207 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

30643874 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 30 64 38 74
مهدي محبي پيروز از مشهد. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۶:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

55670732 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 55 67 07 32
سیروس عبدالزاقی سنه از بندر امام خمینی. خرید 208 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۵:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

79129202 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 79 12 92 02
مرضیه هدایی مطلق از رشت خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

44024232 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 44 02 42 32
نیایش لگزای فرد. از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۴:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

16248967 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 16 24 89 67
آیلار بازرگان از ارومیه. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

15270464 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 15 27 04 64
شهرام ناسی از مشهد. خرید 190هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۱۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

58412413 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 58 41 24 13
داود سلطانی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

74392221 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 74 39 22 21
شفیعه یعقوبی از شیراز. خرید 245 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاهروز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

14837021 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 14 83 70 21
موسی کاربین از چابهار. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۵:۱۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

77097752 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 77 09 77 52
مجید شیخی بیدگلی از اصفهان. خرید در روزهای چهارشنبه1395/9/10 پنجشنبه1395/9/11 جمعه 1395/9/12
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

9501314886 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 95 01 31 48 86
آریا اسعدی از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

26048044 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 26 04 80 44
فرناز مطهری از پاکدشت تهران. خرید 180هزار تومان کتاب. ساعت:۲۱:۱۷:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

38292436 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 38 29 24 36
پرویز امامی از مشهد. خرید 260 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

60778593 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 60 77 85 93
علي انوری از مشهد. خرید 13 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

27132257 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 27 13 22 57
رضا مرزبان سرخ قلعه از کرمان. خرید 357 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

92159767 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 92 15 97 67
غلامحسین فائزپور از قوچان. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۹:۵۲:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

45977378 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 45 97 73 78
نرگس آبکار از شیراز فارس. خرید 700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

82983367 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 82 98 33 67
طاها اربابي از یزد. خرید 169 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

87106987 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 87 10 69 87
مرتضي فرج پور از محمديار آذربایجان غربی، خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

48499029 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 48 49 90 29
امیر محمد ترابي نژاد از اردبیل. خرید 460 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۱۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

69110821 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 69 11 08 21
امير حسين جوادي از رفسنجان کرمان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

13985417 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 13 98 54 17
سیما سپاسي نیا از مشهد.خرید 220 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

55100110 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 55 10 01 10
الهام اسدپور از تهران. خرید 440 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۲۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

35634639 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 35 63 46 39
علی اکبر حاجیلوئی از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

34961168 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 34 96 11 68
جبار بادامچی از گرگان گلستان.خرید 190 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

81492006 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 81 49 20 06
سالم محمودی درگهان. از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1395/8/29،‌یکشنبه 1395/8/30،‌چهارشنبه 1395/9/3،پنجشنبه1395/9/4 و جمعه 1395/9/5
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

7843630447 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 78 43 63 04 47
بتول اسماعیل زاده درزی از نوشهر مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

83217596 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 83 21 75 96
مهشید روحانی از بم کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

58120309 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 58 12 03 09
لاله رضوانی از مشهد.خرید 240 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

49461264 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 49 46 12 64

⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.IR " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.