دوشنبه بازار كتاب ۵۷ با جايزه ۲۰۰ ميليون توماني آغاز شد :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
دوشنبه بازار كتاب ۵۷ با جايزه ۲۰۰ ميليون توماني آغاز شد
دوشنبه بازار كتاب ۵۷ با جايزه ۲۰۰ ميليون توماني آغاز شد

دوشنبه بازار كتاب ۵۷ آغاز شد 

كدهاي شانس هفتگي خود را با دقت بررسي نماييد 

جايزه كدشانس هفتگي شامل ۱۲۲۰: مبلغ ۵۷۰۰۰ تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل ۱۲۲۰ و ۲۲۲۰: مبلغ ۱۰۰ هزار تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۲۰۰ هزار  تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۰و ۱۲۲۰: مبلغ ۴۰۰ هزار  تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۸۰۰ هزار  تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل ۷۲۲۰ و ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰ : مبلغ ۲ ميليون تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل۸۲۲۰ و ۷۲۲۰ و ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۸ ميليون تومان است 

جايزه كدشانس هفتگي شامل۹۲۲۰ و۸۲۲۰ و ۷۲۲۰ و ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۲۰ ميليون تومان است

جايزه كدشانس هفتگي شامل۰۲۲۰ و ۹۲۲۰ و۸۲۲۰ و ۷۲۲۰ و ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰: مبلغ ۴۰ ميليون تومان است

توجه! اگر در يك خريد،  همزمان كدهاي شانس هفتگي شامل ۰۲۲۰ و ۹۲۲۰ و ۸۲۲۰ و ۷۲۲۰ و ۶۲۲۰ و ۵۲۲۰ و ۴۲۲۰ و ۳۲۲۰ و ۲۲۲۰ و ۱۲۲۰ را بدست آوريد برنده جايزه ۲۰۰ ميليون توماني دوشنبه بازار شويد 

فرصت تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه 

اميدوارم شما از برندگان ويژه آخرهفته كتاب ۵۷ باشيد 

تاريخ : دوشنبه 27 دي 1400  


لحظه به لحظه همراه با میز برندگان کدهای میلیونی
⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.