:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله نهم


شیما عليجاني از ساری مازندران خرید 225 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۸:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

16873076 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 16 87 30 76
زکیه محبتی از الوند قزوین خرید 245 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۸:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

18070549 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 18 07 05 49
مجید وهابی نوری از کرج البرز. خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

66406370 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 66 40 63 70
الهه ربانی از شیراز فارس خرید 154 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۵:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

13474731 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 13 47 47 31
فرزانه فرحمند از ساری مازندران با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۵:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

26436146 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 26 43 61 46
امیر فیض رحمانی با خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

96716929 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 96 71 69 29
آزیتا محتاج از خرمشهر خوزستان با خرید 118 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۶:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

52872859 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 52 87 28 59
امان الله شکیب از شاهرود استان سمنان با خرید 540 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۷:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

91412658 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 91 41 26 58
یوسف احسانی ممتاز از گرگان گلستان با خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

96835007 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 96 83 50 07
سیروس عبدی اصل از کازرون فارس با خرید 301 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۳:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. سپاس بعد از ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

94075717 جمعه 1396/02/22 جمعه 22/02/1396 94 07 57 17
مسعود رخبین از خرمشهر خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۱۹:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

60097498 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 60 09 74 98
معصومه سادات طباطبايی از تهران.خرید 243 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۸:۴۰:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

87376100 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 87 37 61 00
عباس صالحی از کرمان. خرید 5 میلیون و 274 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۸:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

86806033 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 86 80 60 33
بهزاد نقشبندی از سنندج کردستان.خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۲:۴۱
برنده جایزه سپاس.جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

67367232 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 67 36 72 32
طاهره منصوري ازجاجرم خراسان شمالی. خرید 495 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۲۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

40657493 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 40 65 74 93
محمود مدنی از سراب آذربایجان شرقی. خرید 603 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۳۷:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

36579482 پنجشنبه 1396/02/21 پنجشنبه 21/02/1396 36 57 94 82
احسان حسين زاده از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۱۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

61722110 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 61 72 21 10
آمنه ماهانی نژاد از اقلید فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۳۳:۳۹
برنده جایزه سپاس جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ 2 ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

24099271 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 24 09 92 71
مجتبی منتظری از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۱:۲۶:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

51358493 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 51 35 84 93
کمال سالاراملی از رودبار گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۳:۱۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

96524823 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 96 52 48 23
احمد نظر محمدی از بناب آذربایجان شرقی. خرید 480 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۵۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

39953381 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 39 95 33 81
یاسر بن سعيد از اهواز خوزستان. خرید یک هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

34386010 چهارشنبه 1396/02/20 چهارشنبه 20/02/1396 34 38 60 10
صالح روحانی از قوچان خراسان رضوی.خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۲:۵۸:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

48958947 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 48 95 89 47
خديجه احمدي از اراک مرکزی..خرید یک جلد قرآن کریم (30هزار تومان) کتاب. ساعت: ۰۶:۵۵:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

25936862 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 25 93 68 62
حسین تیموری از اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

98249458 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 98 24 94 58
نیما اربابی از یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۴۴:۳۰
برنده جایزه سپاس جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ 2 ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

63611638 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 63 61 16 38
مریم بلخاری از جنت اباد خراسان رضوی.خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۰۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

65812612 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 65 81 26 12
محمدرضا بارانی از قزوین. خرید 390 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۹:۰۷
برنده جایزه سپاس.جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

98276422 سه شنبه 1396/02/19 سه شنبه 19/02/1396 98 27 64 22
زهرا دواتگری از اردبیل. خرید 153 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۱:۲۳
برنده جایزه سپاس جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ 2 ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

53586399 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 53 58 63 99
کامران شرافتیان از مشهد خراسان رضوی.خرید 4 میلیون و 860 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۳۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

81337888 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 81 33 78 88
پیمان حضرتی از بابلسر مازندران. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۱:۴۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

57490822 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 57 49 08 22
نفیسه كاوندی از اسلام شهر تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۹:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

79490968 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 79 49 09 68
سیاوش امیری از کرج البرز. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۲۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

32617696 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 32 61 76 96
روح الله قراخانی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 603 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۵۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

29514812 دوشنبه 1396/02/18 دوشنبه 18/02/1396 29 51 48 12
مهدي حسني بيلندي از گناباد خراسان رضوی با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۲:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

13386337 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 13 38 63 37
محدثه کوهستانی از زابل سیستان و بلوپستان با خرید 27 هزا رتومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

84298470 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 84 29 84 70
زهرا کریم زاده از اصفهان باخرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

55041428 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 55 04 14 28
شهریار عزت زاده از دامغان سمنان با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

18698761 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 18 69 87 61
اسحاق درخانی از کرمان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۱:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

28239439 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 28 23 94 39
باقر شبستری از میاندوآب آذربایجان غربی با خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۱:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

66622229 یکشنبه 1396/02/17 یکشنبه 17/02/1396 66 62 22 29
معصومه جوادپور از شیراز فارس. با خرید روزهای یکشنبه 1396/2/10 و جمعه 1395/2/15
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

2379883189 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 23 79 88 31 89
حسین صداقتی قرد از کاشمر خراسان رضوی. خرید روزهای شنبه 1396/2/9 یکشنبه 1396/2/10 پنجشنبه 1396/2/14 جمعه 1396/2/15
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

8369698773 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 83 69 69 87 73
رضا پودینه از بندرعباس هرمزگان. خرید 12 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۱:۴۶:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

45866030 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 45 86 60 30
رقيه هاشمي جهزداني از تهران با خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

98516872 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 98 51 68 72
محسن ​ناظم زاده از تهران با 140 هزار تومان خرید کتاب ساعت: ۲۱:۵۲:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

12750894 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 12 75 08 94
فاطمه ربیعی از یزد با خرید 320 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۲۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

90728880 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 90 72 88 80
حسین ابرکانی از اراک مرکزی با خرید 90 هزا رتومان کتاب ساعت:‌۱۴:۵۱:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد از ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

51795143 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 51 79 51 43
میرزا حسن خان بیگی از مرودشت شیراز با خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

64920917 شنبه 1396/02/16 شنبه 16/02/1396 64 92 09 17
مینا مطهری از تبریز آذزبایجان با خرید 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 9 میلیون تومانی
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

71082773 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 71 08 27 73
محمد بروجردی از اراک مرکزی با خرید 315 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۸:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

75727704 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 75 72 77 04
آریا بزرگ زاده از آمل مازندران با خرید 54 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعداز ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

28007232 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 28 00 72 32
عباس زرشناس از اصفهان با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

18646296 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 18 64 62 96
مرضیه عبداللهی از تهران با خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

64630488 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 64 63 04 88
شاهین عصایی از بروجرد لرستان خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۱۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

95568272 جمعه 1396/02/15 جمعه 15/02/1396 95 56 82 72
حمید آراسته از شیراز فارس. خرید 852 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

69003958 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 69 00 39 58
نجمه حضرتی از نور مازندران. خرید 166 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۶:۲۳:۴۲
برنده جایزه جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

32474129 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 32 47 41 29
حسين شاهپوري از رضوانشهر اصفهان.خرید یک جلد قرآن کریم (30هزار تومان) کتاب. ساعت: ۱۰:۱۸:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

11343063 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 11 34 30 63
منصوره كنشلو از خيرآباد سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۳:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

40918451 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 40 91 84 51
مرتضی گرجی از تهران. خرید 496 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۴۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

88248139 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 88 24 81 39
مهران فلسفی از اندیمشک خوزستان. خرید 37 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۷:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

64495922 پنجشنبه 1396/02/14 پنجشنبه 14/02/1396 64 49 59 22
فاطمه خداپرست كورنده از لنگرود گیلان. با خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

57141600 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 57 14 16 00
محمدشمخانی از اهواز با خرید 150 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۵:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

56512196 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 56 51 21 96
اکرم ثابتی از پالایشگاه اصفهان با خرید 90 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۲۰:۵۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

98054727 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 98 05 47 27
فاطمه شیری آذر از تبریز با خرید 27 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۳:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

64430882 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 64 43 08 82
جواهر سبزکار از گلپایگان اصفهان با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۴۱:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

87443156 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 87 44 31 56
محسن حبیبی از تهران با خرید 154 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

57457263 چهارشنبه 1396/02/13 چهارشنبه 13/02/1396 57 45 72 63
حامد ولی زاده از یزد با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

46752066 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 46 75 20 66
ایمان حسین پور نیا از ابدال اباد ابدال اباد با خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۰۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

64602909 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 64 60 29 09
عباس صالحی از کرمان با خرید 218 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

89464459 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 89 46 44 59
کیمیا زمانی از شهرکرد چهارمحال بختیاری با خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۳۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

11929274 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 11 92 92 74
خلیل حیدری از سلماس آذربایجان غربی با خرید 72 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۰۳:۴۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

30916891 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 30 91 68 91
مينو اسدي از كرمان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۶:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

81341867 سه شنبه 1396/02/12 سه شنبه 12/02/1396 81 34 18 67
مهدي صباغيان بيدگلي از آران و بیدگل از اصفهان با خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۱:۴۳:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

16799048 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 16 79 90 48
سیامک صالحی از تهران با خرید هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

38517887 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 38 51 78 87
پریسا دلخوش از رشت با خرید 63 هزا رتومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۷:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

82783851 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 82 78 38 51
میثم فتوت از شهر ري تهران با خرید 54 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۵۰:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعداز ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

24798375 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 24 79 83 75
محراب منصوری از سنندج کردستان با خرید 118 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۲:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

18201866 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 18 20 18 66
حسین مشیری از مشهد خراسان رضوی با خرید 143 هزا رتومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

87341405 دوشنبه 1396/02/11 دوشنبه 11/02/1396 87 34 14 05
یکتا خدادادی زاده از کرمان رفسنجان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۴:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

55085503 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 55 08 55 03
سیامک فامیل ربیعی از البرز کرج با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۹:۰۸:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

49451955 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 49 45 19 55
هانیه داستانپور از دامغان سمنان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

66291363 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 66 29 13 63
بلقیس ابراهیمی از دزفول خوزستان. خرید 118 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۸:۳۶:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

78185606 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 78 18 56 06
مارتیک باغومیان از اصفهان با خرید 90 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۲:۲۹:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

84292561 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 84 29 25 61
جعفر فلاحيان از مرند آذربايجان شرقي با خرید یک میلیون 245 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۷:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

15880657 یکشنبه 1396/02/10 یکشنبه 10/02/1396 15 88 06 57
مریم رضامندی از تبریز آذربایجان شرقی با خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت:‌۱۱:۰۶:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

19090806 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 19 09 08 06
لعیا جنابی از تهران خرید روزهای شنبه 1396/2/2 یکشنبه 1396/2/3 سه شنبه 1396/2/5 جمعه 1396/2/8
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

3883163647 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 38 83 16 36 47
عبدالرسول کریمی از دزفول خرید در روزهای شنبه 1396/2/2 یکشنیه1396/2/3 دوشنبه1396/2/4 سه شنبه1396/2/5 پنجشنبه 1396/2/7
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

9740696416 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 97 40 69 64 16
علی نقاشی از کمال شهر کرج با خرید 154 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

98782596 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 98 78 25 96
حسین زنگنه از اهواز خوزستان با خرید 102 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۰:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

60619240 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 60 61 92 40
رضا سحاب از مشهد با خرید 124 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

65052146 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 65 05 21 46
علی یغمایی از اصفهان با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۵:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

93499034 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 93 49 90 34
اردشیر فلاحتی از شهرکرد با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعد ازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

84738294 شنبه 1396/02/09 شنبه 09/02/1396 84 73 82 94
سياوش میرغیاثی از تهران با خرید 153 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

14534558 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 14 53 45 58
عرشیا رستمیان از مشهد با خیرد 301 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 150 برابر محاسبه و به 54 ميليون تومان طبق طرح افزایش می یابد. این جایزه در10مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. جایزه سپاس بعد ازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

89962378 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 89 96 23 78
مرتضی سلامتی از ارومیه آذربایجان غربی با خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

93101936 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 93 10 19 36
مهین دليري از سيرجان كرمان با خرید 27 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۰۱:۰۷:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

18686768 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 18 68 67 68
شايان دانافر از قزوین با خرید 110 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۰۸:۱۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

99267852 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 99 26 78 52
جواد مرضوی از ابرکوه یزد با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۲:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

10061055 جمعه 1396/02/08 جمعه 08/02/1396 10 06 10 55
محمد پورناظري از زنجان. خرید 36 هزارتومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۸:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

68366272 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 68 36 62 72
رضا محمدی از مهریز یزد. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۱۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

89910199 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 89 91 01 99
محبوبه جلالی از گرگان گلستان. خرید 234 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۴:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

79425122 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 79 42 51 22
مجتبی ظفرزاده از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

17439656 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 17 43 96 56
امیر دهدشتي از آبادان خوزستان. خرید 90 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

76785369 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 76 78 53 69
معصومه حیدری از اراک مرکزی. خرید 387 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۵:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

54056075 پنجشنبه 1396/02/07 پنجشنبه 07/02/1396 54 05 60 75
مائده قليپور غصبه از کرج البرز با خرید 11 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۹:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

42915394 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 42 91 53 94
امیرحسین ربانی تبریز آذربایجان شرقی با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

61559928 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 61 55 99 28
علیرضا حقایقی از گندمان چهارمحال و بختیاری با خرید 63 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

73919068 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 73 91 90 68
نیره كريمي از اهواز خوزستان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۵۳:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

42599762 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 42 59 97 62
امین ریاحی از اراک مرکزی با خرید 217 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

73878400 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 73 87 84 00
سيدحسام طاهري نيا از تهران با خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت:‌۲۳:۴۲:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

25188493 چهارشنبه 1396/02/06 چهارشنبه 06/02/1396 25 18 84 93
محسن اقدامی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 177 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۴۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

99907199 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 99 90 71 99
احمد سعيدلو از سنندج کردستان. خرید 87 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۴۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

57210761 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 57 21 07 61
شیرین بیاتی از فولادشهر اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۱:۱۶:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

75093550 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 75 09 35 50
ابوالفضل جهان تیغ از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۶:۰۳:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

91397841 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 91 39 78 41
مسعود اسدالهی از مشهد خراسان رضوی. خرید 240 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۲۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

71174252 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 71 17 42 52
نیما حریرفروش از دامغان سمنان. خرید 4 میلیون و 769 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۱:۱۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

93212448 سه شنبه 1396/02/05 سه شنبه 05/02/1396 93 21 24 48
رجبعلی کاظمی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۳:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

32102461 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 32 10 24 61
نسرین امیری از رشت گیلان.خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۶:۴۲:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

87898328 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 87 89 83 28
ابراهیم خلیلی از شهرکرد چهارمحال بختياري. خرید 387 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۲:۲۶:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

66586761 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 66 58 67 61
فرشاد مطهری از قدس تهران. خرید 192 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۴:۰۲:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

47229170 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 47 22 91 70
عزیز سامری از خرمشهر خوزستان. خرید 267 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۴:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

42635682 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 42 63 56 82
نیره گندمي از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۳:۳۶:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

52436664 دوشنبه 1396/02/04 دوشنبه 04/02/1396 52 43 66 64
محسن غفوري از تهران.خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۰:۰۶:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

56813884 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 56 81 38 84
ابراهیم تبریزی از کرج البرز. خرید 2 میلیون و 326 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۸:۱۷:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

90380062 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 90 38 00 62
سمیه پیوندی از ساری مازندران. خرید48 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۰:۵۶:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

57666565 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 57 66 65 65
رضا حبیبی از شیراز فارس.خرید 68 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۵:۳۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

64009326 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 64 00 93 26
محمد دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

12937949 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 12 93 79 49
الهام قاسم پور از فریمان خراسان رضوی. خرید 294 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

12220258 یکشنبه 1396/02/03 یکشنبه 03/02/1396 12 22 02 58
حسین علیرضائی از کرج البرز. خرید در روزهای شنبه 1396/01/26، یک‌شنبه 1396/01/27 ، دوشنبه 1396/01/28 ،چهارشنبه 1396/01/30 ، جمعه 1396/02/01
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

5649632113 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 56 49 63 21 13
آزاده بهشتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید در روزهای شنبه 1396/01/26، یک‌شنبه 1396/01/27 ، سه‌شنبه 1396/01/29 ،چهارشنبه 1396/01/30 ،پنج‌شنبه 1396/01/31 ، جمعه 1396/02/01
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

6873632548 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 68 73 63 25 48
علي قهرماني پشترودي از کرمان با خرید 45 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۰:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

56941986 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 56 94 19 86
زهرا حمزه از تهران با خرید 36 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

10645477 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 10 64 54 77
یعقوب نعیمی از میانه آذربایجان شرقی با خرید 215 هزا رتومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

98263374 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 98 26 33 74
یوسف مقتدری از گرگان گلستان با خرید 72 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

41986358 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 41 98 63 58
مهدی عبدی احمد آبادی از یزد با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۴:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

99298529 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 99 29 85 29
کمیل محقق پشت رودی از رشت با خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

16162208 شنبه 1396/02/02 شنبه 02/02/1396 16 16 22 08
قدیره گمار از همدان جعفريه (قلعه جعفربيك ) با خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

25025698 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 25 02 56 98
هانیه جمال پور از ساری مازندران با خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۹:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

68516212 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 68 51 62 12
ربابه خان احمدلو از خرم آباد لرستان با خرید 162 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۱:۱۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

39408906 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 39 40 89 06
اکرم ثابتی از اصفهان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۹:۴۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

20817160 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 20 81 71 60
علیرضا وارسته فر مازندران ساری با خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۱۸:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

50200663 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 50 20 06 63
تقی کلایی از مشهد مقدس خرید 225 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۵:۲۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

85988954 جمعه 1396/02/01 جمعه 01/02/1396 85 98 89 54
اکرم فاروقی از مشهد خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۱:۳۸:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

75874789 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 75 87 47 89
حسین متحد از اصفهان. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۵۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

55903233 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 55 90 32 33
سجاد مجیدی از بوئین زهرا قزوین. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۰:۴۴:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

49854077 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 49 85 40 77
فرهاد اسماعيلي زاده از تکاب آذربایجان غربی.خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۳:۲۳:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

33342921 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 33 34 29 21
ناصر حسنی از کردکوی گلستان. خرید 498 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۱۲:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

47111993 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 47 11 19 93
اعظم مهاجری از شهریار تهران. خرید 92 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۱:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

90552792 پنجشنبه 1396/01/31 پنجشنبه 31/01/1396 90 55 27 92
اشرف جعفری کاجی از قم با خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۳:۴۰:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

17935632 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 17 93 56 32
گارگین میکائیلیان از تهران با خرید 120 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

52132135 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 52 13 21 35
اسماعیل راستگو از ملایر همدان با خرید 50 هزا رتومان کتاب ساعت:‌ ۱۴:۲۳:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

62742549 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 62 74 25 49
محمود نیاستی از رامسر مازنداران با خرید 330 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۰:۰۵:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس بعداز ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

16601517 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 16 60 15 17
ریحانه سرمد از شیراز فارس با خرید 74 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۲۸:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

60817055 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 60 81 70 55
خانم شیرین رحمانی از تهران با خرید18 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۸:۴۸:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

75923159 چهارشنبه 1396/01/30 چهارشنبه 30/01/1396 75 92 31 59
سيد خيرالله ميرزكيئ از کرج البرز با خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۰:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

53507389 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 53 50 73 89
سپهر زرين از سبزوار خراسان رضوی با خرید 117 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

47743822 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 47 74 38 22
راحله بطحائی از آباده فارس با خرید 57 هزا رتومان کتاب. ساعت: ۱۵:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

64714348 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 64 71 43 48
فرهاد سيادتي از بناب آذربايجان شرقي با خرید 258 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

70717638 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 70 71 76 38
غلامحسین اخگر تهران با خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۸:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

24301931 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 24 30 19 31
شهرام اردشیری چهارمحال و بختیاری بروجن با خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۵۹:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

97237354 سه شنبه 1396/01/29 سه شنبه 29/01/1396 97 23 73 54
امیرعلی پناه پور گله بان از مرند آذربایجان شرقی با خرید 9 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۷:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

93508755 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 93 50 87 55
یحیی نورقلی پور از بندرانزلی گیلان با خرید 507 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 500 برابر محاسبه و به 150 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

68198861 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 68 19 88 61
عسل رحماندوست از مرودشت فارس خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۴:۱۹
برنده جایزه جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 5 برابر محاسبه و به 1 ميليون و پانصد هزار تومان مطابق طرح دیروز افزایش می یابد. سپاس بعداز ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

98708209 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 98 70 82 09
شبنم دشتی از کیش هرمزگان با خرید 263 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۵۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 150 برابر محاسبه و به 45 ميليون تومان طبق طرحدیروز افزایش می یابد. این جایزه در10مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

65619033 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 65 61 90 33
بهمن برومندي از نورآباد فارس با خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۴:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

18433642 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 18 43 36 42
آرش عرفان نیا از هشتگرد البرز با خرید 145 هزار تومان کتاب ساعت: ۰:۴۶:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان طبق طرح دیروز افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. جایزه سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

25398986 دوشنبه 1396/01/28 دوشنبه 28/01/1396 25 39 89 86
فاطمه صمدحیدری از تهران. خرید 3 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۳۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

42517701 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 42 51 77 01
جعفر فلاحيان از مرند آذربايجان شرقي با خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۵۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

57099915 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 57 09 99 15
بهاره طوسي از ساري مازندران با خرید 76 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۵۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

56121011 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 56 12 10 11
حشمت الله زبرجدي از همدان با خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۴:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

24580455 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 24 58 04 55
هاشم بزرگ زاده آمل مازندران خرید 21 میلیون و 194 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۳۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 500 برابر محاسبه و به 150 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 150 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

30773230 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 30 77 32 30
نیما حریرفروش از دامغان سمنان با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۸:۳۵:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

92712329 یکشنبه 1396/01/27 یکشنبه 27/01/1396 92 71 23 29
مریم دلشاد از یزد. خرید در روزهای شنبه 1396/01/19، دو‌شنبه 1396/01/21 ،سه‌شنبه 1396/01/22 ، چهارشنبه 1396/01/23 ، جمعه 1396/01/25
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

4552767916 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 45 52 76 79 16
عبداله سعیدی از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1396/01/19، سه‌شنبه 1396/01/22 ، چهارشنبه 1396/01/23 ، پنج شنبه 1396/01/24 ، جمعه 1396/01/25
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

3690075472 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 36 90 07 54 72
ماجد دوميری اهواز خوزستان خرید 8میلیون و 730 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۳:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 500 برابر محاسبه و به 150 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 150 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

96542776 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 96 54 27 76
عبدالناصر دهمرودی زاهدان سيستان و بلوچستان با خرید 55 میلیون و 786 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۹:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 500 برابر محاسبه و به 150 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 150 تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

74644919 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 74 64 49 19
هادی شهیدی گیلان رشت با خرید 23 میلیون و 68 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۸:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 500 برابر محاسبه و به 150 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 150 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

51844037 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 51 84 40 37
سینا روح افزا از تهران با خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۳۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

65117341 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 65 11 73 41
فتانه امیراحمدی از مشهد با خرید یک جلد قران در ساعت: ۰۰:۴۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

18938823 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 18 93 88 23
یوسف سعدی از شیراز فارس. خرید 4 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

31240012 شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396 31 24 00 12
مریم سیف
برنده جایزه بازگشت کل مبلغ خرید
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

شنبه 1396/01/26 شنبه 26/01/1396
سیدمرتضی هنرمند از قم با خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۵:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

60825418 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 60 82 54 18
محمدرضا آقابزرگی نافچی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری با خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۴:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

50392367 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 50 39 23 67
ماریا یوسف نژاد از اصفهان خرید 17 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۱۶:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

36293713 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 36 29 37 13
کمال الدین انحصاری از بیرجند خراسان جنوبی خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۰۱:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

11718004 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 11 71 80 04
رضا عشقی از تبریز آذربایجان شرقی با خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۰۲:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

86673848 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 86 67 38 48
ابراهیم شعبان پور از ساری با خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۰:۳۶:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

42085398 جمعه 1396/01/25 جمعه 25/01/1396 42 08 53 98
وحید سرخون از زابل سيستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۰۱:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

50391204 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 50 39 12 04
حامد لفتاوي از اهواز خوزستان.خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۵۱:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

98981005 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 98 98 10 05
زینب قاسم پور از فریمان خراسان رضوی. خرید 245 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

43294213 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 43 29 42 13
سعید سیفی از قيدار زنجان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۹:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

26009576 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 26 00 95 76
سارا صابری از اراک مرکزی. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۴۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

71630941 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 71 63 09 41
صالح قناعتگر از تهران. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

65680721 پنجشنبه 1396/01/24 پنجشنبه 24/01/1396 65 68 07 21
منصور شكيب حاجي آقا از تهران با خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۶:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

15014548 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 15 01 45 48
محمد جواد نديمي شهركي از اصفهان با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۸:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

47683711 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 47 68 37 11
فاطمه معصوم زاده از مشهد خراسان رضوی با خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۹:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

47795510 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 47 79 55 10
عباس صالحی از کرمان با خرید 452 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۱:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

81215418 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 81 21 54 18
محمدسجاد سعیدی از فریدونکنار مازندران با خرید 54 هزا رتومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۶:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

81261285 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 81 26 12 85
حمید سهرابی از یزد با خرید 210 هزا ر تومان کتاب ساعت:‌ ۰۰:۴۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

60029379 چهارشنبه 1396/01/23 چهارشنبه 23/01/1396 60 02 93 79
مهدی قدیمی از تاکستان قزوین با خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۲۱:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

31347917 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 31 34 79 17
رضا غفرانی از مشهد خراسان رضوی با خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

26600956 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 26 60 09 56
علیرضا رحیمی از اصفهان فولادشهر. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۷:۳۶:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

87869300 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 87 86 93 00
مهشید حسين نژاد از الیگودرز لرستان با خرید 252 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

68332221 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 68 33 22 21
زین العابدین میرعبادی از اهواز با خرید 720 هزا رتومان کتاب. ساعت: ۱۱:۳۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

15818123 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 15 81 81 23
صالح قناعتگر از تهران با خرید 317 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۴۵:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

54635959 سه شنبه 1396/01/22 سه شنبه 22/01/1396 54 63 59 59
احسان گوهری از کرمانشاه. خرید 153 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۴۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

65211383 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 65 21 13 83
مطهره توکلی از شاهین شهر اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۵۱:۱۳
برنده جایزه جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

38887477 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 38 88 74 77
مصطفی سبحان پور از ساری مازندران. خرید 70 هزار تومان ساعت: ۱۶:۱۸:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

84790466 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 84 79 04 66
فاطمه ابراهیم پور از مشهد خراسان. خرید 375 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۷:۵۳
برنده جایزه سپاس.جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

80123089 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 80 12 30 89
احسان گوهری از کرمانشاه. خرید 153 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۲۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

52429369 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 52 42 93 69
صادق افشارنیا از کرج البرز. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۶:۱۴
برنده جایزه جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

69112829 دوشنبه 1396/01/21 دوشنبه 21/01/1396 69 11 28 29
فاطمه جلورو از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۱:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

36424380 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 36 42 43 80
حسن اميني از تبريز آذربايجان شرقي با خرید 52 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۵۰:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

83098137 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 83 09 81 37
عليرضا حافظي بشردوست از رشت گیلان. خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۴:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

46831214 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 46 83 12 14
میترا غفاري از مبارکه اصفهان با خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۲۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

17723480 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 17 72 34 80
حبيب اله ديناني از ساري مازندران با خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۰۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس بعد از ظهر روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

14858876 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 14 85 88 76
زبیده رستمی از بندر عباس با خرید 240 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

92251927 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 92 25 19 27
مهدیه روح افزا از شیراز فارس. با خرید 48 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۰۱:۳۴
برنده جایزه جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

54227162 یکشنبه 1396/01/20 یکشنبه 20/01/1396 54 22 71 62
احمد حيدري از اهواز خوزستان. خرید در روزهای شنبه 1396/01/12، سه‌شنبه 1396/01/15 ،چهارشنبه 1396/01/16 ، پنجشنبه 1396/01/17 ، جمعه 1396/01/18
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

9073446364 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 90 73 44 63 64
محمدهادي يگانه از خشت فارس.خرید در روزهای دوشنبه 1396/01/14 و پنج‌شنبه 1396/01/17
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

1330332279 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 13 30 33 22 79
تقی مزورعی از تهران با خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۵۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

45899107 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 45 89 91 07
طیب صیادی از مشهد خراسان رضوی با خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۰:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

61598364 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 61 59 83 64
بایرام حبیبی از تبریز با خرید 78 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

58248944 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 58 24 89 44
علی نجفی از مهران ایلام. خرید 134 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۴۵:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس ظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

57847700 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 57 84 77 00
امير مجديان از بندرعباس هرمزگان با خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

24613225 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 24 61 32 25
حبیب الله مرادخاني از اراک مرکزی با خرید 325 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۵۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

32886056 شنبه 1396/01/19 شنبه 19/01/1396 32 88 60 56
حسن صادقی از تهران با خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۷:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸

84042283 جمعه 1396/01/18 جمعه 18/01/1396 84 04 22 83
محمود لطفی لو از زنجان با خرید 21 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۶:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعداز ظهر روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸

26761457 جمعه 1396/01/18 جمعه 18/01/1396 26 76 14 57
كمال ساعت ساز از تهران با خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۰۵:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸

21860131 جمعه 1396/01/18 جمعه 18/01/1396 21 86 01 31
خسرو فدائی از بردسیر کرمان خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۲۸:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصرروز
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸

61258829 جمعه 1396/01/18 جمعه 18/01/1396 61 25 88 29
رامین گلزارفر از بوشهر.خرید 320 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۱:۴۴:۴۱
برنده جایزه سپاس.جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

10795344 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 10 79 53 44
شايان دانافر از قزوین. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۲۹:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

38892587 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 38 89 25 87
حسين فرخي از ساري مازندران.خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

18891725 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 18 89 17 25
حمیده منصوری از همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

87626734 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 87 62 67 34
مجتبي باقري وناشي از تنكابن مازندران. خرید 1 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۲:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

71970944 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 71 97 09 44
آرزو سعیدنژاد از اراک مرکزی. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

64212323 پنجشنبه 1396/01/17 پنجشنبه 17/01/1396 64 21 23 23
رضا کتبی از یزد. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۰:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

49843064 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 49 84 30 64
غلامرضا احمدي از لنگرود گیلان. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۳:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

86279455 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 86 27 94 55
فتح الله مغانی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 220 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲‌۰:۴۶:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

6403980 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 64 03 98 0
عبدالرسول کریمی از دزفول خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

38129506 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 38 12 95 06
میرزا حسن خان بیگی از مرودشت شیراز. خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۲:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

86132713 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 86 13 27 13
المیرا رجایی از تهران. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۴۸:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

27252106 چهارشنبه 1396/01/16 چهارشنبه 16/01/1396 27 25 21 06
محمد جعفرپور از رشت گیلان. خرید 8 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۴۵:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

36650686 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 36 65 06 86
ملیحه عبدالصمدی از پیشوا تهران. خرید 54 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۱:۵۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

92812749 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 92 81 27 49
بهروز استوار از داراب فارس. خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۱۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

36761402 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 36 76 14 02
فتح الله یاری آلونی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 104 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۱:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

97650367 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 97 65 03 67
میشا باباجانی از اردکان یزد . خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

84585414 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 84 58 54 14
لیلا رشیدی از بدره ایلام. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۳۵:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

44384340 سه شنبه 1396/01/15 سه شنبه 15/01/1396 44 38 43 40
رضا فرهادی از اهواز خوزستان. خرید 24 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۳۲:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

90985422 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 90 98 54 22
سعید احتشامی نوری از ساری مازندران. خرید 98 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۱۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

76428575 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 76 42 85 75
آمنه مرادی بیشه از تهران خرید 77 هزار ومان کتاب. ساعت: ۱۱:۳۷:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

12033173 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 12 03 31 73
محمد علی زاده مقدم از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۴:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

98575216 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 98 57 52 16
هوشنگ میرزایی اصل از کرمان خرید 326 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس بعدازظهر روز
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

65804140 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 65 80 41 40
اسماعیل عبیدی از بندرعباس هرمزگان. خرید 48 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۱:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

75560233 دوشنبه 1396/01/14 دوشنبه 14/01/1396 75 56 02 33
علی انصاری از بردسکن خراسان رضوی با خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۳۹:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۳

94554371 یکشنبه 1396/01/13 یکشنبه 13/01/1396 94 55 43 71
لیلی میرجلیلی اهواز. خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۲۳:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۳

50106020 یکشنبه 1396/01/13 یکشنبه 13/01/1396 50 10 60 20
سجاد جلالی از گرمسار استان سمنان. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۰۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۳

31445582 یکشنبه 1396/01/13 یکشنبه 13/01/1396 31 44 55 82
رقیه رئیسی از فسا فارس. خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۵۳:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۳

99828699 یکشنبه 1396/01/13 یکشنبه 13/01/1396 99 82 86 99
سيدمهرداد موسوي از نجف اباد اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1396/01/05، یک شنبه 1396/01/06، چهارشنبه 1396/01/09 ، پنجشنبه 1396/01/10 ، جمعه 1396/01/11
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

9758551307 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 97 58 55 13 07
رضا اسلامی از فارسان چهارمحال و بختیاری با خرید 13 هزارتومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

64267828 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 64 26 78 28
شهین جعفری از بجنورد خراسان شمالی خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

89190791 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 89 19 07 91
فاطمه ريحاني از قزوین. خرید 78 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

23689375 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 23 68 93 75
مجید وهابی نوری از کرج البرز. خرید 124 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

32431865 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 32 43 18 65
عیسی تاجی زمان از میناب هرمزگان. خرید 230 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۰۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

24191394 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 24 19 13 94
مرضیه هدایی مطلق از رشت خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۵:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر روز
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۲

16367390 شنبه 1396/01/12 شنبه 12/01/1396 16 36 73 90
حسن هراتي سكندري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۲۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

19824516 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 19 82 45 16
منوچهر حدادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۰۷:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

77389361 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 77 38 93 61
رحمان مزینانی از تهران. خرید 320 هزارتومان کتاب. ساعت:۱۲:۲۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

26920006 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 26 92 00 06
علي جاودان از دهبارز هرمزگان. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۰۷:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

55768878 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 55 76 88 78
سعید هاشمی از شیراز فارس. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۳۹:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

33223050 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 33 22 30 50
سیمین توکلی از شهرضا اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

43717766 جمعه 1396/01/11 جمعه 11/01/1396 43 71 77 66
امير اكبري سرخه ريزي از تهران. خرید 38 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۴۲:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

24594201 پنجشنبه 1396/01/10 پنجشنبه 10/01/1396 24 59 42 01
بهزاد جعفری فرد از ایلام.خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

29283934 پنجشنبه 1396/01/10 پنجشنبه 10/01/1396 29 28 39 34
زینب غفاري از گرگان گلستان. خرید 440 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۹:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

25999446 پنجشنبه 1396/01/10 پنجشنبه 10/01/1396 25 99 94 46
میترا یوسفی از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۲۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

32885178 چهارشنبه 1396/01/09 چهارشنبه 09/01/1396 32 88 51 78
ماجد عاصف زاده از شوش خوزستان. خرید 700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۴۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

23689375 چهارشنبه 1396/01/09 چهارشنبه 09/01/1396 23 68 93 75
محمد علوانی از خرمشهر خوزستان. خرید 360 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۳:۳۹
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

52058704 چهارشنبه 1396/01/09 چهارشنبه 09/01/1396 52 05 87 04
محمدمهدی تیموری از فردوس خراسان جنوبی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۲۲:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

89667648 سه شنبه 1396/01/08 سه شنبه 08/01/1396 89 66 76 48
مهدی جانفشان از گرگان گلستان. خرید 324 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۲:۱۴:۰۵
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

74145993 سه شنبه 1396/01/08 سه شنبه 08/01/1396 74 14 59 93
مهدي خرسندي از اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۹:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

10543084 سه شنبه 1396/01/08 سه شنبه 08/01/1396 10 54 30 84
محسن بخشي از سمنان. خرید 160 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۳۰:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

12401431 دوشنبه 1396/01/07 دوشنبه 07/01/1396 12 40 14 31
یونس کاردان از تهران. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۳۹:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

61868006 دوشنبه 1396/01/07 دوشنبه 07/01/1396 61 86 80 06
كژال حاجي ويسه از سنندج کردستان. خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

31348273 دوشنبه 1396/01/07 دوشنبه 07/01/1396 31 34 82 73
مریم شكوهي از شازند مرکزی. خرید 360 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۰:۱۶:۴۳
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

59206332 یکشنبه 1396/01/06 یکشنبه 06/01/1396 59 20 63 32
خسرو فدائی از بردسیر کرمان. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۱۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

97792094 یکشنبه 1396/01/06 یکشنبه 06/01/1396 97 79 20 94
توران رشيدي از البرز کرج. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۳۷:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

20066999 یکشنبه 1396/01/06 یکشنبه 06/01/1396 20 06 69 99
احمد احمدي از دشتی بوشهر. خرید در روزهای شنبه 1395/12/28، یک شنبه 1395/12/29 ، دوشنبه 1395/12/30 ، سه شنبه 1396/01/01 ،چهارشنبه 1396/01/02 ، پنجشنبه 1396/01/03
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

3836842291 شنبه 1396/01/05 شنبه 05/01/1396 38 36 84 22 91
ابوالفضل سبزپور از بوشهر. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۱۳:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

24920744 شنبه 1396/01/05 شنبه 05/01/1396 24 92 07 44
غلامعلی پارساخو از تهران. خرید 432 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۲:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

87275149 شنبه 1396/01/05 شنبه 05/01/1396 87 27 51 49
سعيد بردبار از فسا فارس. خرید 46 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۳:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

13057949 شنبه 1396/01/05 شنبه 05/01/1396 13 05 79 49
مرتضي اژدري از اصفهان.خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۰۸:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۰۴

23278412 جمعه 1396/01/04 جمعه 04/01/1396 23 27 84 12
خداداد قادري فر از زابل سیستان و بلوچستان.خرید 10 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۰:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۰۴

11034170 جمعه 1396/01/04 جمعه 04/01/1396 11 03 41 70
مجتبی شرع پسند از یزد. خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۰۴

82887656 جمعه 1396/01/04 جمعه 04/01/1396 82 88 76 56
مهران رنگرز از وارمین تهران. خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

75846131 پنجشنبه 1396/01/03 پنجشنبه 03/01/1396 75 84 61 31
مژده عباسیان از نطنز اصفهان.خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

64318785 پنجشنبه 1396/01/03 پنجشنبه 03/01/1396 64 31 87 85
عابد اسدی پور از آمل مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۳:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

12181829 پنجشنبه 1396/01/03 پنجشنبه 03/01/1396 12 18 18 29
مهرداد تقوايي از ملكان آذربايجان شرقي. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲

20197647 چهارشنبه 1396/01/02 چهارشنبه 02/01/1396 20 19 76 47
فرشته بذرکار از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲

13419881 چهارشنبه 1396/01/02 چهارشنبه 02/01/1396 13 41 98 81
هدايت معدلت از رشت گیلان.خرید 21 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۳:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲

69643682 چهارشنبه 1396/01/02 چهارشنبه 02/01/1396 69 64 36 82
عبداله کهرازهی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 265 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۳۸:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

58490036 سه شنبه 1396/01/01 سه شنبه 01/01/1396 58 49 00 36
علي اكبر نادري از تیران وکرون اصفهان.خرید 21 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۵۸:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

16044358 سه شنبه 1396/01/01 سه شنبه 01/01/1396 16 04 43 58
بهزاد محرانيان از گرگان گلستان.خرید 504 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۰:۱۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه‌شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

93547681 سه شنبه 1396/01/01 سه شنبه 01/01/1396 93 54 76 81
عفت باغي زاده از شادگان خوزستان. خرید 369 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۸:۴۷:۰۱
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

74334775 دوشنبه 1395/12/30 دوشنبه 30/12/1395 74 33 47 75
سهیل عبدی احمدآبادی از یزد. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۵۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

40279253 دوشنبه 1395/12/30 دوشنبه 30/12/1395 40 27 92 53
امیررضا رضواني از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۹:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

86832374 دوشنبه 1395/12/30 دوشنبه 30/12/1395 86 83 23 74
محمود اسعدي از آبادان خوزستان.خرید 126 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

34693559 یکشنبه 1395/12/29 یکشنبه 29/12/1395 34 69 35 59
هانیه فرزان پور از خمینی شهر اصفهان. خرید 70 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۰۷:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

66646560 یکشنبه 1395/12/29 یکشنبه 29/12/1395 66 64 65 60
رضا سحاب از مشهد خراسان رضوي.خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

63011980 یکشنبه 1395/12/29 یکشنبه 29/12/1395 63 01 19 80
فرزاد علي پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای شنبه 1395/12/21، سه شنبه 1395/12/24 ،چهارشنبه 1395/12/25 ، پنجشنبه 1395/12/26 و جمعه 1395/12/27
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

1246716785 شنبه 1395/12/28 شنبه 28/12/1395 12 46 71 67 85
امين كياني از نهاوند همدان. خرید یک هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۷:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

37195819 شنبه 1395/12/28 شنبه 28/12/1395 37 19 58 19
زهرا نيازپور از تهران. خرید 350 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۰:۲۸
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

22898891 شنبه 1395/12/28 شنبه 28/12/1395 22 89 88 91
احمد اناركي از رفسنجان كرمان. خرید 420 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۳:۱۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

49530554 شنبه 1395/12/28 شنبه 28/12/1395 49 53 05 54
رامين عبدي از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 34 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

68662043 جمعه 1395/12/27 جمعه 27/12/1395 68 66 20 43
معصومه محمدی از مهریز یزد. خرید 126 هزار تومان کتاب. ساعت:۰۰:۰۰:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

83900392 جمعه 1395/12/27 جمعه 27/12/1395 83 90 03 92
عبداللطيف نارویی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید 700 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

57955741 جمعه 1395/12/27 جمعه 27/12/1395 57 95 57 41
علي هاروني از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۴۲:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

33486241 پنجشنبه 1395/12/26 پنجشنبه 26/12/1395 33 48 62 41
احمد فولادي از شیراز فارس. خرید 23 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۵۵:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

74875603 پنجشنبه 1395/12/26 پنجشنبه 26/12/1395 74 87 56 03
محمدجواد دستجردي از کاشان اصفهان . خرید 266 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۰۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

98826591 پنجشنبه 1395/12/26 پنجشنبه 26/12/1395 98 82 65 91
حسن كريمي از کرج البرز. خرید 35 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

15516019 چهارشنبه 1395/12/25 چهارشنبه 25/12/1395 15 51 60 19
عیسی سراواني از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 420 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

90104950 چهارشنبه 1395/12/25 چهارشنبه 25/12/1395 90 10 49 50
مهشید صدرائي آبادان خوزستان.خرید 126 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۸:۰۷:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

36343027 چهارشنبه 1395/12/25 چهارشنبه 25/12/1395 36 34 30 27
مالك رستمي بلميري از اصفهان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۴۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

81308923 سه شنبه 1395/12/24 سه شنبه 24/12/1395 81 30 89 23
حسين تقوي از شیراز با خرید 315 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

44693190 سه شنبه 1395/12/24 سه شنبه 24/12/1395 44 69 31 90
مهتاب خلیلی مجد از اهواز خوزستان. خرید 63 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۲:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

41166976 سه شنبه 1395/12/24 سه شنبه 24/12/1395 41 16 69 76
محمدمهدی قنبری از نی ریز فارس. خرید 21 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

14128329 دوشنبه 1395/12/23 دوشنبه 23/12/1395 14 12 83 29
سولماز جزاوندی از خلخال اردبیل با خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۱۷:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

27948637 دوشنبه 1395/12/23 دوشنبه 23/12/1395 27 94 86 37
ماجد دومیری از اهواز خوزستان. خرید 125 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۴۲:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

17053311 دوشنبه 1395/12/23 دوشنبه 23/12/1395 17 05 33 11
فاطمه ريحاني از قزوین. خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۳:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

85108224 یکشنبه 1395/12/22 یکشنبه 22/12/1395 85 10 82 24
غلامحسین فائزپور از قوچان. خرید 105 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصرروز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

90604878 یکشنبه 1395/12/22 یکشنبه 22/12/1395 90 60 48 78
اميرحسين گلشن از لامرد فارس خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

14838844 یکشنبه 1395/12/22 یکشنبه 22/12/1395 14 83 88 44
حسين صداقتي فرد از خراسان رضوی کاشمر. خرید در روزهای شنبه 1395/12/14،‌یکشنبه 1395/12/15 ،‌دوشنبه 1395/12/16،‌سه شنبه 1395/12/17 ،‌چهارشنبه 1395/12/18 ،‌پنجشنبه 1395/12/19 و جمعه 1395/12/20
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

4205854057 شنبه 1395/12/21 شنبه 21/12/1395 42 05 85 40 57
مصطفي بائيس زاده از بندرماهشهر از خوزستان. خرید 11 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

93795031 شنبه 1395/12/21 شنبه 21/12/1395 93 79 50 31
غلام حسن سربلند از تربت جام خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۴۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

73766504 شنبه 1395/12/21 شنبه 21/12/1395 73 76 65 04
آرش عالی مکان از تهران خرید 720 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۱:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

38094128 شنبه 1395/12/21 شنبه 21/12/1395 38 09 41 28
حسن پيري اردكاني از اردکان یزد. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۰۰:۰۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

89775327 جمعه 1395/12/20 جمعه 20/12/1395 89 77 53 27
روح الله بیدار از ارویه آذربایجان غربی خرید 220 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۲۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

69348753 جمعه 1395/12/20 جمعه 20/12/1395 69 34 87 53
شمس جلیلی از بندر گناوه استان بوشهر. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۵۰:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

30053661 جمعه 1395/12/20 جمعه 20/12/1395 30 05 36 61
کیومرث وفائی از رشت گیلان. خرید 504 هزارتومان کتاب. ساعت: ۰۶:۳۷:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

16171816 پنجشنبه 1395/12/19 پنجشنبه 19/12/1395 16 17 18 16
زهرا شجاعی مهر از قزوین. خرید 248 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۰۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

10203048 پنجشنبه 1395/12/19 پنجشنبه 19/12/1395 10 20 30 48
يوسف كنعاني از سمنان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۸:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

89980478 پنجشنبه 1395/12/19 پنجشنبه 19/12/1395 89 98 04 78
معصومه عسكري دهنو از زاهدان سیستان و بلوچستان با خرید 10 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

53479970 چهارشنبه 1395/12/18 چهارشنبه 18/12/1395 53 47 99 70
شیلا معتمد از تهران با خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

10533168 چهارشنبه 1395/12/18 چهارشنبه 18/12/1395 10 53 31 68
علیرضا ناصری از سبزوار با خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۲۳:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

93879531 چهارشنبه 1395/12/18 چهارشنبه 18/12/1395 93 87 95 31
ستایش اسكندري از یاسوج کهکیلویه و بویراحمد. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

34039425 سه شنبه 1395/12/17 سه شنبه 17/12/1395 34 03 94 25
جبار بادامچی از گرگان گلستان.خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

25997728 سه شنبه 1395/12/17 سه شنبه 17/12/1395 25 99 77 28
محمدصادق جعفری پور از اصفهان خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۱۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

87776607 سه شنبه 1395/12/17 سه شنبه 17/12/1395 87 77 66 07
پیمان نوروزی لیافوئی از سیاهکل گیلان خرید 23400 تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۱۴:۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

35576216 دوشنبه 1395/12/16 دوشنبه 16/12/1395 35 57 62 16
مهدي صباغيان بيدگلي از آران و بیدگل اصفهان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۲:۲۱:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

96561696 دوشنبه 1395/12/16 دوشنبه 16/12/1395 96 56 16 96
کامران شرافتیان از مشهد خراسان رضوی. خرید 504 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۸:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

46517160 دوشنبه 1395/12/16 دوشنبه 16/12/1395 46 51 71 60
حمیدرضا حسن خاني از اردبیل. خرید 432 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۰:۰۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

94701287 یکشنبه 1395/12/15 یکشنبه 15/12/1395 94 70 12 87
صغری انصاري از شهریار تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۴:۲۶:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

45247892 یکشنبه 1395/12/15 یکشنبه 15/12/1395 45 24 78 92
محمدهادی رحیمی از ساری مازندران. خرید 348 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۰:۱۴
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

44433215 یکشنبه 1395/12/15 یکشنبه 15/12/1395 44 43 32 15
حسين تقوي از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1395/12/07، یکشنبه 1395/12/08،‌دوشنبه 1395/12/09، سه شنبه 1395/12/10 ،چهارشنبه 1395/12/11 ، پنجشنبه 1395/12/12 و جمعه 1395/12/13
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

3328025803 شنبه 1395/12/14 شنبه 14/12/1395 33 28 02 58 03
سانیا علی محمدی از رشت گيلان. خرید 226 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۵۵:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

57498715 شنبه 1395/12/14 شنبه 14/12/1395 57 49 87 15
صادق ارجمندنیا از تهران. خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۳:۱۸:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

35864870 شنبه 1395/12/14 شنبه 14/12/1395 35 86 48 70
محمدمهدي قنبري از نی ریز فارس. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۰:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

87370672 شنبه 1395/12/14 شنبه 14/12/1395 87 37 06 72
عبدالله سراواني از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 182 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۳۶:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

86091099 جمعه 1395/12/13 جمعه 13/12/1395 86 09 10 99
باقر شيخعلي زاده از تبریز آذربایجان شرقی، خرید 900 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۱۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

46370300 جمعه 1395/12/13 جمعه 13/12/1395 46 37 03 00
زهرا موسوي پوركناري از تهران. خرید 369 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۹:۰۷:۱۶
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

31124160 جمعه 1395/12/13 جمعه 13/12/1395 31 12 41 60
محسن رحمتی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 20700 تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۷:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

26161096 پنجشنبه 1395/12/12 پنجشنبه 12/12/1395 26 16 10 96
شیما روح اللهی از خرمشهر خوزستان. خرید 68 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۵۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

16770692 پنجشنبه 1395/12/12 پنجشنبه 12/12/1395 16 77 06 92
سعید ساغرواني از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 359 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۱۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

33533754 پنجشنبه 1395/12/12 پنجشنبه 12/12/1395 33 53 37 54
حوري يوسف زاده لاكاني از رشت گیلان. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۰:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

93678246 چهارشنبه 1395/12/11 چهارشنبه 11/12/1395 93 67 82 46
آرمان حكمتي يار از كرمانشاه. خرید 436 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۳:۳۴:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

50366142 چهارشنبه 1395/12/11 چهارشنبه 11/12/1395 50 36 61 42
صالح بهروزي از اسفراین خراسان شمالی. خرید 178 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۰۸:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

66094216 چهارشنبه 1395/12/11 چهارشنبه 11/12/1395 66 09 42 16
علیرضا شایق از مشهد خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

53687233 سه شنبه 1395/12/10 سه شنبه 10/12/1395 53 68 72 33
عیسی سامری از خرمشهر خوزستان. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۰:۵۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

78696175 سه شنبه 1395/12/10 سه شنبه 10/12/1395 78 69 61 75
شمیم یوسفی از اردبیل خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت:‌۱۶:۵۷:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

37506538 سه شنبه 1395/12/10 سه شنبه 10/12/1395 37 50 65 38
میترا علی پور کنفی از رشت گیلان. خرید 7 هزا رتومان کتاب. ساعت: ۱۸:۱۴:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

77214734 دوشنبه 1395/12/09 دوشنبه 09/12/1395 77 21 47 34
شهاب الدین رحمانی از بندر دیلم بوشهر . خرید 102 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۰:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

81416417 دوشنبه 1395/12/09 دوشنبه 09/12/1395 81 41 64 17
هما خانزاده از رباط کریم تهران خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۴۱:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

27836911 دوشنبه 1395/12/09 دوشنبه 09/12/1395 27 83 69 11
شهاب الدین رحمانی از دماوند تهران. خرید 102 هزا رتومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۰:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

81416417 دوشنبه 1395/12/09 دوشنبه 09/12/1395 81 41 64 17
علی فلاح از رشت گیلان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۶:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

95028952 یکشنبه 1395/12/08 یکشنبه 08/12/1395 95 02 89 52
نجمه جاج حسینی از یزد. خرید 14 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۷:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

48369471 یکشنبه 1395/12/08 یکشنبه 08/12/1395 48 36 94 71
احسان متقی از اهواز خوزستان. خرید 127 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۲:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

38006392 یکشنبه 1395/12/08 یکشنبه 08/12/1395 38 00 63 92
عبدالخالق لهابادی از سرباز سیستان و بلوچستان. خرید در روزهای شنبه 1395/11/30، یکشنبه 1395/12/01،‌دوشنبه 1395/12/02،چهارشنبه 1395/12/04 ، پنجشنبه 1395/12/05 و جمعه 1395/12/06
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

6555550898 شنبه 1395/12/07 شنبه 07/12/1395 65 55 55 08 98
عليرضا خان آرمويی از تهران. خرید هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۴۵:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

45917663 شنبه 1395/12/07 شنبه 07/12/1395 45 91 76 63
محسن زارع پور از کرمان. خرید 36 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۴۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

43145355 شنبه 1395/12/07 شنبه 07/12/1395 43 14 53 55
ایوب محمدی چاف از رشت گیلان. خرید 115 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۵۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

56742120 شنبه 1395/12/07 شنبه 07/12/1395 56 74 21 20
مهران حق شناس از فردوس خراسان جنوبی، خرید یک میلیون و 400 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۵۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

12211712 جمعه 1395/12/06 جمعه 06/12/1395 12 21 17 12
رضاعلی راشدنسب از اصفهان. خرید 460 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۵:۰۹:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

34583599 جمعه 1395/12/06 جمعه 06/12/1395 34 58 35 99
تيمور ملكي از اهواز خوزستان. خرید 3 میلیون و 660 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۱:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

23983339 جمعه 1395/12/06 جمعه 06/12/1395 23 98 33 39
حسن طباطبايي سادات از مشگین شهر اردبیل. خرید 40 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۱۱:۲۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

38516585 پنجشنبه 1395/12/05 پنجشنبه 05/12/1395 38 51 65 85
رضا قندي از رشت گيلان. خرید 290 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

24811217 پنجشنبه 1395/12/05 پنجشنبه 05/12/1395 24 81 12 17
زهرا حفيظي از اقليد فارس. خرید 720 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

10245531 پنجشنبه 1395/12/05 پنجشنبه 05/12/1395 10 24 55 31
مهدي اقاسي از تویسرکان همدان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۴۶:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

75018121 چهارشنبه 1395/12/04 چهارشنبه 04/12/1395 75 01 81 21
رجب علیمردانی از خرم آباد لرستان خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۱:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

82692069 چهارشنبه 1395/12/04 چهارشنبه 04/12/1395 82 69 20 69
سيد مصطفي حاجي ميرصادقي از رودسر گیلان. خرید 49 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۵۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

76664467 چهارشنبه 1395/12/04 چهارشنبه 04/12/1395 76 66 44 67
زهرا نورالدین فسایی از فسا فارس. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۱:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

87310321 سه شنبه 1395/12/03 سه شنبه 03/12/1395 87 31 03 21
حسینعلی سنچولی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۱:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

63271681 سه شنبه 1395/12/03 سه شنبه 03/12/1395 63 27 16 81
محراب شجاعی از کرج البرز. خرید 308 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۳۶:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

33701839 سه شنبه 1395/12/03 سه شنبه 03/12/1395 33 70 18 39
بی بی زهرا غفوری راد از تفت یزد. خرید 4 هزار تومان . ساعت:‌۲۲:۴۴:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

85657791 دوشنبه 1395/12/02 دوشنبه 02/12/1395 85 65 77 91
فریده محبی از بندرعباس هرمزگان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۶:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

20249295 دوشنبه 1395/12/02 دوشنبه 02/12/1395 20 24 92 95
ادریس ابوطالبی از قزوین. خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۴:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

97650244 دوشنبه 1395/12/02 دوشنبه 02/12/1395 97 65 02 44
امیررضا لطفی از تهران با خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۱۲:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

11774059 یکشنبه 1395/12/01 یکشنبه 01/12/1395 11 77 40 59
زینب امیری نژاد از شاهین شهر اصفهان . خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۱۸:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

84595279 یکشنبه 1395/12/01 یکشنبه 01/12/1395 84 59 52 79
زهرا میرزایی تبار از سیرجان کرمان . خرید 540 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۶:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

21753009 یکشنبه 1395/12/01 یکشنبه 01/12/1395 21 75 30 09
نكيسا نبي زاده حقيقي از تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1395/11/24، دوشنبه 1395/11/25، سه شنبه 1395/11/26، چهارشنبه 1395/11/27
برنده جایزه جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

3549952561 شنبه 1395/11/30 شنبه 30/11/1395 35 49 95 25 61
فرزانه زیلائی از اردبیل. خرید 432 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۱۲:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

27883101 شنبه 1395/11/30 شنبه 30/11/1395 27 88 31 01
عليرضا خياطيان از مشهد خراسان رضوی. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۳:۰۰:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

65977764 شنبه 1395/11/30 شنبه 30/11/1395 65 97 77 64
سید محمدامین میرمطلبی از ایلام. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۸:۱۴:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

40388079 شنبه 1395/11/30 شنبه 30/11/1395 40 38 80 79
امیرعلی ترابي نژاد از اردبیل. خرید 324 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۴۴:۱۶
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

13881113 جمعه 1395/11/29 جمعه 29/11/1395 13 88 11 13
قاسم آبسالان از ساری مازندران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

22247088 جمعه 1395/11/29 جمعه 29/11/1395 22 24 70 88
اکبر فردوسی از تهران. خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

20287048 جمعه 1395/11/29 جمعه 29/11/1395 20 28 70 48
شیرین عبدالرسولی از شیراز. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۳:۲۵:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

43865634 پنجشنبه 1395/11/28 پنجشنبه 28/11/1395 43 86 56 34
محمدعلی ماهريان از مشهد خراسان رضوی. خرید 36 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۰۱:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

80690833 پنجشنبه 1395/11/28 پنجشنبه 28/11/1395 80 69 08 33
نریمان امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

61289926 پنجشنبه 1395/11/28 پنجشنبه 28/11/1395 61 28 99 26
مجتبی غیور از مشهد خراسان رضوی. خرید 29300 تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

73420002 چهارشنبه 1395/11/27 چهارشنبه 27/11/1395 73 42 00 02
حسین صداقتی قرد از کاشمر خراسان رضوی. خرید 18 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۱۶:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

51067737 چهارشنبه 1395/11/27 چهارشنبه 27/11/1395 51 06 77 37
شاهرخ میلانی از رشت گیلان. خرید 135 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

27623879 چهارشنبه 1395/11/27 چهارشنبه 27/11/1395 27 62 38 79
فرزاد علی پور از تبریز. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۵۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

16494247 سه شنبه 1395/11/26 سه شنبه 26/11/1395 16 49 42 47
مهدی میرشکار از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۷:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

92946332 سه شنبه 1395/11/26 سه شنبه 26/11/1395 92 94 63 32
سمیه سورگلی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

77253164 سه شنبه 1395/11/26 سه شنبه 26/11/1395 77 25 31 64
ارسطو امری از ساری مازندران. خرید 22400 تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۱۹:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

27080657 دوشنبه 1395/11/25 دوشنبه 25/11/1395 27 08 06 57
ملیحه مهربان از یزد خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

44983110 دوشنبه 1395/11/25 دوشنبه 25/11/1395 44 98 31 10
امیر حسین مجد از تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۹:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

12584051 دوشنبه 1395/11/25 دوشنبه 25/11/1395 12 58 40 51
علیرضا افسربيگي از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۷:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

95117823 یکشنبه 1395/11/24 یکشنبه 24/11/1395 95 11 78 23
زهرا سابقي نژاد از مشهد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۴:۲۱:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

32412727 یکشنبه 1395/11/24 یکشنبه 24/11/1395 32 41 27 27
سحر كشاورزي از شیراز فارس. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

60692374 یکشنبه 1395/11/24 یکشنبه 24/11/1395 60 69 23 74
داود سلطاني از تهران. خرید در روزهای دوشنبه 1395/11/18 ، سه شنبه 1395/11/19، چهارشنبه 1395/11/20 ، پنج شنبه 1395/11/21 ، جمعه 1395/11/22
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

4208213931 شنبه 1395/11/23 شنبه 23/11/1395 42 08 21 39 31
علی امیدوار خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

17862311 شنبه 1395/11/23 شنبه 23/11/1395 17 86 23 11
جیران مقصودی اصل از خرم آباد لرستان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۹:۵۱:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

28159230 شنبه 1395/11/23 شنبه 23/11/1395 28 15 92 30
سکینه خلفی از جلفا آذربایجان شرقی با خرید 42600 تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۰۵:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

29685397 شنبه 1395/11/23 شنبه 23/11/1395 29 68 53 97
شفیعه یعقوبی از شیراز. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۰:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

10792322 جمعه 1395/11/22 جمعه 22/11/1395 10 79 23 22
مهشید روحانی از بم کرمان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۰:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

75372145 جمعه 1395/11/22 جمعه 22/11/1395 75 37 21 45
مسعود هدایتی زواره از مشهد. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۶:۲۲:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

28261273 جمعه 1395/11/22 جمعه 22/11/1395 28 26 12 73
ملیحه خزاعيان از اسفراین خراسان شمالی. خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۱:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

43428146 پنجشنبه 1395/11/21 پنجشنبه 21/11/1395 43 42 81 46
سیمین غفوري از تهران. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۲۲:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

88569230 پنجشنبه 1395/11/21 پنجشنبه 21/11/1395 88 56 92 30
حسن ميناپور از گرگان گلستان. خرید 900 هزارتومان کتاب. ساعت: ۲۱:۰۹:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

25359062 پنجشنبه 1395/11/21 پنجشنبه 21/11/1395 25 35 90 62
جمشيد سلطاني فلاح از شاهرود سمنان. خرید 24 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

61961557 چهارشنبه 1395/11/20 چهارشنبه 20/11/1395 61 96 15 57
فردوس جعفری پور از اصفهان خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۳۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

95924075 چهارشنبه 1395/11/20 چهارشنبه 20/11/1395 95 92 40 75
الیاس محمدخانی از اهواز خوزستان. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۹:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

53192922 چهارشنبه 1395/11/20 چهارشنبه 20/11/1395 53 19 29 22
مسعود نعمت اللهی از قم. خرید 8 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۵۸:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

93734151 سه شنبه 1395/11/19 سه شنبه 19/11/1395 93 73 41 51
اشکان مدرسی از یزد خرید 117 هزار تومان ساعت: ۱۰:۳۶:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

75440884 سه شنبه 1395/11/19 سه شنبه 19/11/1395 75 44 08 84
حامد فارسی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۵۵:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

29213484 سه شنبه 1395/11/19 سه شنبه 19/11/1395 29 21 34 84
آرش بهرام پور از اسالم گیلان خرید 2 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۳۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

21700530 دوشنبه 1395/11/18 دوشنبه 18/11/1395 21 70 05 30
مسعود رهبر از اصفهان. خرید 105 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۲۳:۲۹:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

61571497 دوشنبه 1395/11/18 دوشنبه 18/11/1395 61 57 14 97
فرامرز يوسفي از تهران. خرید 3 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۱۰:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

52094717 دوشنبه 1395/11/18 دوشنبه 18/11/1395 52 09 47 17
فرهاد رسولی از تهران خرید 17 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۰۳:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

32006064 یکشنبه 1395/11/17 یکشنبه 17/11/1395 32 00 60 64
عادل سلیمی راد از اراک مرکزی خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

39676708 یکشنبه 1395/11/17 یکشنبه 17/11/1395 39 67 67 08
اقدس ترابی زاده از سبزوار خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۲۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

28308904 یکشنبه 1395/11/17 یکشنبه 17/11/1395 28 30 89 04
ابراهیم شعبان پور از ساری مازندران. در روزهای شنبه 1395/11/09 ، یکشنبه 1395/11/10، دوشنبه 1395/11/11 ، سه شنبه 1395/11/12، چهارشنبه 1395/11/06 ، پنج شنبه 1395/11/07
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

88899846 شنبه 1395/11/16 شنبه 16/11/1395 88 89 98 46
منیژه اسدی از همدان با خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۲۱:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

59289842 شنبه 1395/11/16 شنبه 16/11/1395 59 28 98 42
میثم امیدی از تهران . خرید 3 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۳۵:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

29367213 شنبه 1395/11/16 شنبه 16/11/1395 29 36 72 13
اکبر فردوسی از تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۰۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

46799283 شنبه 1395/11/16 شنبه 16/11/1395 46 79 92 83
لیلی میرجلیلی اهواز. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۳۸:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

44216782 جمعه 1395/11/15 جمعه 15/11/1395 44 21 67 82
شاهین عصایی از بروجرد لرستان خرید 38400 کتاب. ساعت: ۱۲:۳۱:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

34006803 جمعه 1395/11/15 جمعه 15/11/1395 34 00 68 03
مجید وهابی نوری از کرج البرز. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۴:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

10808508 جمعه 1395/11/15 جمعه 15/11/1395 10 80 85 08
کامبیز قوطوری از گنبدکاووس گلستان خرید کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

60655634 پنجشنبه 1395/11/14 پنجشنبه 14/11/1395 60 65 56 34
مهشید روحانی از بم کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۲۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

60427581 پنجشنبه 1395/11/14 پنجشنبه 14/11/1395 60 42 75 81
ارسلان اقتداری از اصفهان خرید 224 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۴۴:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

67131664 پنجشنبه 1395/11/14 پنجشنبه 14/11/1395 67 13 16 64
سيدحسين نبوی از بجنور خراسان شمالی خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۰۸:۱۲:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

16692303 چهارشنبه 1395/11/13 چهارشنبه 13/11/1395 16 69 23 03
زهره شهره غلامی از اراک خرید 75 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۵۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

70400596 چهارشنبه 1395/11/13 چهارشنبه 13/11/1395 70 40 05 96
محسن بهرامی بیشه از تبریز خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۴:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

66781913 چهارشنبه 1395/11/13 چهارشنبه 13/11/1395 66 78 19 13
مختار اسدی از مرادلو اردبیل خرید 22 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۴۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

93730583 سه شنبه 1395/11/12 سه شنبه 12/11/1395 93 73 05 83
رضا پودینه از بندرعباس هرمزگان. خرید 15 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۴:۵۴:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

17574078 سه شنبه 1395/11/12 سه شنبه 12/11/1395 17 57 40 78
محسن عبدی زاده خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۳۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

89960647 سه شنبه 1395/11/12 سه شنبه 12/11/1395 89 96 06 47
منصوره اندرودی از آلاشت مازندران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۱:۲۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

67799159 دوشنبه 1395/11/11 دوشنبه 11/11/1395 67 79 91 59
مينا علي نيا از تهران اندیشه خرید 38300 تومان کتاب ساعت:‌ ۱۲:۱۷:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

97096523 دوشنبه 1395/11/11 دوشنبه 11/11/1395 97 09 65 23
حسام مشایخی کعبی از اهواز. خرید 70 هزار تومان. ساعت: ۲۰:۵۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

49770988 دوشنبه 1395/11/11 دوشنبه 11/11/1395 49 77 09 88
پریسا مسعودی از مرودشت فارس. خرید 22500 تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۵:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

25323999 یکشنبه 1395/11/10 یکشنبه 10/11/1395 25 32 39 99
ايوب حسين ميرزايي از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۲۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

81662049 یکشنبه 1395/11/10 یکشنبه 10/11/1395 81 66 20 49
ابراهیم تبریزی از کرج البرز. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۳۶:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

10909696 یکشنبه 1395/11/10 یکشنبه 10/11/1395 10 90 96 96
ابوالفضل خالقي از مشهد خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1395/11/02 ، دوشنبه 1395/11/04 ، چهارشنبه 1395/11/06 ، پنج شنبه 1395/11/07
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

5944394868 شنبه 1395/11/09 شنبه 09/11/1395 59 44 39 48 68
سارا دهقاني از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۰۰:۴۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

31461967 شنبه 1395/11/09 شنبه 09/11/1395 31 46 19 67
ماهان جعفر پور از رشت گیلان. خرید هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۵۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

25177756 شنبه 1395/11/09 شنبه 09/11/1395 25 17 77 56
جعفر سپهوندي از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۵۱:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

69749528 شنبه 1395/11/09 شنبه 09/11/1395 69 74 95 28
مهدی تكميلي از اصفهان. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۴۵:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

78901346 جمعه 1395/11/08 جمعه 08/11/1395 78 90 13 46
اسماعیل مجتهدي از تهران. خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۳:۵۸:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

41971175 جمعه 1395/11/08 جمعه 08/11/1395 41 97 11 75
عاصیه اكبري از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۳۰:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

91041908 جمعه 1395/11/08 جمعه 08/11/1395 91 04 19 08
مهران عباسی از ساری مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۵۸:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

73545689 پنجشنبه 1395/11/07 پنجشنبه 07/11/1395 73 54 56 89
فاطمه خندان از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۶:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

71006983 پنجشنبه 1395/11/07 پنجشنبه 07/11/1395 71 00 69 83
ایوب خوش بيان از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

75136153 پنجشنبه 1395/11/07 پنجشنبه 07/11/1395 75 13 61 53
جواد كامران از مشهد خراسان رضوی. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

31718356 چهارشنبه 1395/11/06 چهارشنبه 06/11/1395 31 71 83 56
داود گوهري از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۳:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته چهار شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

78199440 چهارشنبه 1395/11/06 چهارشنبه 06/11/1395 78 19 94 40
افشین باهمت از شیراز فارس. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۲۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

97060838 چهارشنبه 1395/11/06 چهارشنبه 06/11/1395 97 06 08 38
آرام حسینی از تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۲۶:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

79245014 سه شنبه 1395/11/05 سه شنبه 05/11/1395 79 24 50 14
مائده امامی از گرگان گلستان. خرید 504 هزارتومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۲:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

87633308 سه شنبه 1395/11/05 سه شنبه 05/11/1395 87 63 33 08
حسین صديقيان از اراک مرکزی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۱۲:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

32992336 سه شنبه 1395/11/05 سه شنبه 05/11/1395 32 99 23 36
نرگس ثناخواه از همدان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۱۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

25657508 دوشنبه 1395/11/04 دوشنبه 04/11/1395 25 65 75 08
فرهاد شادمان از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۱۲:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

99452076 دوشنبه 1395/11/04 دوشنبه 04/11/1395 99 45 20 76
مجید شكورزاده از رشت گیلان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۴۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

40442630 دوشنبه 1395/11/04 دوشنبه 04/11/1395 40 44 26 30
علی حسنی از کرج البرز. خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۲۱:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

86824628 یکشنبه 1395/11/03 یکشنبه 03/11/1395 86 82 46 28
معصومه خدادادي از ساري مازندران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۵:۳۴:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

28516835 یکشنبه 1395/11/03 یکشنبه 03/11/1395 28 51 68 35
محسن سزاوار مهر از شیراز فارس. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۲۰:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

35334646 یکشنبه 1395/11/03 یکشنبه 03/11/1395 35 33 46 46
سعید عفراوي از کرمان. خرید در روزهای شنبه 1395/10/25،‌یکشنبه 1395/10/26،‌چهارشنبه 1395/10/29 و جمعه 1395/11/1
برنده جایزه جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

4372379699 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 43 72 37 96 99
زهرا كناركوري از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۹:۴۱:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

55706221 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 55 70 62 21
علی رنگرز از وارمین تهران. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۴:۵۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

70094720 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 70 09 47 20
مرتضی تحریری نیک از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۱۹:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

54285304 شنبه 1395/11/02 شنبه 02/11/1395 54 28 53 04
مهشید نصيرالاسلامي از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

37366264 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 37 36 62 64
محمد امین حسینی از تهران. خرید 40 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۱۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

76371800 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 76 37 18 00
حسام امیری وحدت از اصفهان. خرید 270 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۹:۰۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

55065382 جمعه 1395/11/01 جمعه 01/11/1395 55 06 53 82
زهره عالم زاده از بیجار کردستان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۱۶:۰۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

84347358 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 84 34 73 58
علی جعفري يابندي از شیراز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۱۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

68631932 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 68 63 19 32
عبدالناصر دهمرودي از زاهدان سيستان و بلوچستان. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۴۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی ایشان 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

29384856 پنجشنبه 1395/10/30 پنجشنبه 30/10/1395 29 38 48 56
سينا اشرف پور از مراغه آذربايجان شرقی. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۰۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

39328184 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 39 32 81 84
فاطمه معارف وند از کاشان اصفهان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۵:۳۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

17588758 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 17 58 87 58
قاسمعلی عمیدپور از مشهد خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

13573035 چهارشنبه 1395/10/29 چهارشنبه 29/10/1395 13 57 30 35
منصوره اندرودی از آلاشت مازندران. خرید 108 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۰۷:۲۷:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

34615883 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 34 61 58 83
عطا الله حسنوند اندیمشک خوزستان. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۳۰:۱۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

31166462 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 31 16 64 62
فاطمه ريحاني از قزوین. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

77989033 سه شنبه 1395/10/28 سه شنبه 28/10/1395 77 98 90 33
پدرام اسدپور از اصفهان خرید 20 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۲:۱۶:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

68485154 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 68 48 51 54
مریم افسربيگي از تهران. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

14014786 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 14 01 47 86
ناصر خديوي از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۰۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

87911924 دوشنبه 1395/10/27 دوشنبه 27/10/1395 87 91 19 24
محمد پریخانی از خرم آباد لرستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۶:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

35790288 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 35 79 02 88
نفیسه كاوندی از اسلام شهر تهران. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۳۵:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

86808540 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 86 80 85 40
نصرالله حسينوند از سمنان. خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۵۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته یک شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

63561240 یکشنبه 1395/10/26 یکشنبه 26/10/1395 63 56 12 40
محمد نوفلاح از ساری مازندران . خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۲۲:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

16822067 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 16 82 20 67
محسن ابراهیم پور از مشهد خراسان. خرید 495 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۶:۰۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

70583604 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 70 58 36 04
منا محبی مهر از شیراز فارس. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۸:۱۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

87831059 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 87 83 10 59
بتول مهماندوست از کرج البرز. خرید در روزهای شنبه 1395/10/18؛ سه شنبه 1395/10/21 ؛ پنجشنبه1395/10/23 ؛ جمعه 1395/9/24
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

6702379483 شنبه 1395/10/25 شنبه 25/10/1395 67 02 37 94 83
محمد حسين پرهمت از قم. خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۱۲:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

87118988 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 87 11 89 88
حمیرا سنگری از آستارا گیلان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۵۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

48351774 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 48 35 17 74
جلیل ضیایی از قائنات خراسان جنوبی. خرید 369 هزار تومان کتاب ساعت:‌ ۱۷:۳۱:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

25033752 جمعه 1395/10/24 جمعه 24/10/1395 25 03 37 52
رسول حسن پور از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۰۶:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

87324373 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 87 32 43 73
سلیمان دامنی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان خرید 378 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۳۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

68848391 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 68 84 83 91
اسماعیل فتاحی رزیان از سنندج خرید 365 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۱:۲۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

78886205 پنجشنبه 1395/10/23 پنجشنبه 23/10/1395 78 88 62 05
وحيد اسكندري از اهر آذربایجان شرقی. خرید 45 هزار تومان کتاب. شاعت:‌۲۳:۵۴:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

41910434 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 41 91 04 34
حسین آزادبخش از جهرم فارس. خرید 260 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۰:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

65275186 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 65 27 51 86
سلماز نجاتی از ارومیه. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۳۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

97199174 چهارشنبه 1395/10/22 چهارشنبه 22/10/1395 97 19 91 74
مسعود مهرخواه از ایلام. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۴۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

98241358 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 98 24 13 58
سمیه بابازاده از تهران. خرید 648 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۲۸:۳۸
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

31463871 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 31 46 38 71
جواد شاهبازي از مشهد خراسان رضوی. خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۵۹:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

88294010 سه شنبه 1395/10/21 سه شنبه 21/10/1395 88 29 40 10
حسام مهانی راد از کرج البرز با خرید 39 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۵۷:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

92897718 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 92 89 77 18
پروانه مدرسی از یزد خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

76449360 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 76 44 93 60
مجتبی رودبخشی خوزستان آبادان خرید 210 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

53533378 دوشنبه 1395/10/20 دوشنبه 20/10/1395 53 53 33 78
اکرم صفري كوشالي از رباط کریم تهران. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۷:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

78340854 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 78 34 08 54
آزاده بهشتی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت:۰۷:۱۷:۰‌۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

20400454 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 20 40 04 54
صمد باباپیر بیگلو از خمین مرکزی. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۴:۱۰:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

93954418 یکشنبه 1395/10/19 یکشنبه 19/10/1395 93 95 44 18
پويا رحيمي از مهرگان قزوین. خرید در روزهای دوشنبه 1395/10/13 ، سه شنبه 1395/10/14 ، پنج شنبه 1395/10/16، جعمه 1395/10/17
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

8553381924 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 85 53 38 19 24
سيده بلقيس قاسمي سپرداني از بندرانزلی گیلان. خرید 28 هزار تومان. ساعت: ۱۲:۳۵:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

36524794 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 36 52 47 94
فرشته صدر اولیایی از درود لرستان خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۷:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

15297120 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 15 29 71 20
جمشید روح افزا از شیراز خرید 180 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۰۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

94403163 شنبه 1395/10/18 شنبه 18/10/1395 94 40 31 63
رضا رسول پور از خرمشهر خوزستان. خرید 432 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۱۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

52615756 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 52 61 57 56
رویا امین اللهی از گرگان گلستان. خرید 324 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۸:۴۹
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

49768243 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 49 76 82 43
حسن اسلاميان از شیراز فارس. خرید 864 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۵:۰۱
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

79733064 جمعه 1395/10/17 جمعه 17/10/1395 79 73 30 64
زهرا سادات میر ابوطالبی از اصفهان خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۶:۱۵:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

87841480 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 87 84 14 80
مهدی داودي از کرج البرز خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۰۹:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

73180924 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 73 18 09 24
اباذر مسرور از تبريز آذربايجان شرقي. خرید 324 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۹:۰۳
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

14909866 پنجشنبه 1395/10/16 پنجشنبه 16/10/1395 14 90 98 66
محسن کریمی از رفسنجان کرمان خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۴۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

99509945 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 99 50 99 45
نسرین احمدی از جوان رود کرمانشاه خرید 290 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۸:۱۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

76950249 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 76 95 02 49
فرشاد مطهری از قدس تهران خرید 540 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۱۵:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

11535636 چهارشنبه 1395/10/15 چهارشنبه 15/10/1395 11 53 56 36
سانیا چراغی از تهران خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۳:۲۵:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

47067391 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 47 06 73 91
محمدسعید عشيراوي از بندر عباس هرمزگان خرید 450 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

11535636 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 11 53 56 36
اميرحسين گلشن از لامرد فارس خرید 392 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۸:۰۱
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

76950249 سه شنبه 1395/10/14 سه شنبه 14/10/1395 76 95 02 49
ُآفاق خليلي از مشهد خراسان رضوی. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

94422059 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 94 42 20 59
ابوذر محمدی از نسیم شهر تهران با خرید 114200 تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

77413350 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 77 41 33 50
رها رحیم پور از زنجان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۷:۱۸:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

48540752 دوشنبه 1395/10/13 دوشنبه 13/10/1395 48 54 07 52
محمدامین طاعتی از ساري مازندران. خرید 144 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۴۹:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

54596354 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 54 59 63 54
محمد دفتری از بندرعباس هرمزگان. خرید 108 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۳:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

24973958 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 24 97 39 58
محمود اسعدی از آبادان خوزستان خرید 216 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۴۲:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

30234741 یکشنبه 1395/10/12 یکشنبه 12/10/1395 30 23 47 41
مجید اسفرجانی از بوانات فارس خرید در روزهای جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ و سه سنبه ۱۳۹۵/۱۰/۸
برنده جایزه ۸۰۱ هزارتومانی هفته
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

1375662835 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 13 75 66 28 35
عباسعلی عشوری از فولادشهر اصفهان. خرید 25 هزار تومانکتاب. ساعت: ۰۸:۴۳:۴۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

57967408 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 57 96 74 08
کمیل محقق پشت رودی از رشت. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۴۷:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

45309661 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 45 30 96 61
فرح آژند از شیراز. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۲۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

93663630 شنبه 1395/10/11 شنبه 11/10/1395 93 66 36 30
عبدالحمید رودینی از زاهدان سیستان و بلوچستان خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۵۸:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

11884284 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 11 88 42 84
میرزا حسن خان بیگی از مرودشت شیراز. خرید 517 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۲:۴۷
برنده جایزه سپاس. جایزه 301 هزار تومانی شما 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه 30 میلیون تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

94958104 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 94 95 81 04
محمدجواد میرزایی آشخانه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 360 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۰۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. مبلغ جايزه ی 301 هزار تومانی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. برنده 15 میلیون تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

86201401 جمعه 1395/10/10 جمعه 10/10/1395 86 20 14 01
فرشته السادات ذوالفقاری از تهران. خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۱:۴۵:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

52975075 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 52 97 50 75
مقصود پناه پور گله بان. از مرند آذربایجان غربی. خرید 16 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

99927857 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 99 92 78 57
ماجد دومیری از اهواز خوزستان. خرید 217 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۲۴:۳۴
برنده جایزه برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

73926006 پنجشنبه 1395/10/09 پنجشنبه 09/10/1395 73 92 60 06
بهنام کرملو از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۵۶:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

60687385 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 60 68 73 85
مرسده بهرامی از تهران. خرید 59 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۳۵:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

64191868 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 64 19 18 68
کریم رفعتی از خرمشهر خوزستان. خرید 310 هزار تمومان کتاب. ساعت: ۱۰:۰۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

16579875 چهارشنبه 1395/10/08 چهارشنبه 08/10/1395 16 57 98 75
رحیم ابراهیمی از تهران . خرید 14000 تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۲۰:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

94665914 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 94 66 59 14
عیسی سامری از خرمشهر خوزستان. خرید 317 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۵:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

17858703 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 17 85 87 03
فرج الله اسماعیلی از شیراز فارس. خرید 720 هزار تومان کتاب. ساعت:۲۳:۰۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

53209441 سه شنبه 1395/10/07 سه شنبه 07/10/1395 53 20 94 41
یوسف جباری از قدس تهران. خرید 4 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۴۳:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

26792076 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 26 79 20 76
الیاس محمودی از بابل. خرید 168 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۵:۴۳:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

67543969 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 67 54 39 69
غفور قهرمانی لارویی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 315 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۴:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.برنده 15 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

14653030 دوشنبه 1395/10/06 دوشنبه 06/10/1395 14 65 30 30
علی علوی از یاسوج کهکیلویه و بویر احمد. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۹:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

39895949 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 39 89 59 49
مهدیه عباس زادگان اصل از جیرفت کرمان. خرید 190 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۲۹:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

95010864 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 95 01 08 64
سعید آقاخانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۴۵:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

12405747 یکشنبه 1395/10/05 یکشنبه 05/10/1395 12 40 57 47
حسین صمدیار از تهران. خرید در روزهای شنبه 1395/09/27 , یکشنبه 1395/09/28 ؛دوشنبه 1395/09/29 ، سه شنبه 1395/09/30 ، چهارشنبه 1395/10/01 ، پنج شنبه 1395/10/02، جعمه 1395/10/03
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

5518488839 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 55 18 48 88 39
سپهر خوش قدم از کرمان خرید 14 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۰:۲۴:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

48817254 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 48 81 72 54
مجيد افسانه از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

49451292 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 49 45 12 92
لیلی روزبهانی از مشهد خرید 150 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۴:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

51446001 شنبه 1395/10/04 شنبه 04/10/1395 51 44 60 01
زینب واثق‌عباسی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۰:۵۶:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

92597925 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 92 59 79 25
محمدحسین زاغی از سبزوار خراسان رضوی.خرید 201 هزار تومان. ساعت: ۱۶:۳۹:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

77841341 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 77 84 13 41
شروین یوسفی از تهران. خرید 600هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۹:۴۵:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

10765744 جمعه 1395/10/03 جمعه 03/10/1395 10 76 57 44
غلامرضا احمدي از لنگرود گیلان. خرید 42 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۰۱:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

35795307 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 35 79 53 07
ملیکا صدری از لاهیجان گیلان خرید 114 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۱۱:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

61795734 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 61 79 57 34
عبدالرسول کریمی از دزفول خرید 710 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۵:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

17469305 پنجشنبه 1395/10/02 پنجشنبه 02/10/1395 17 46 93 05
حسن طالبی از تهران. خرید 135 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۳:۲۲:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

64130677 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 64 13 06 77
مژده عبیدى فرد از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۱۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

80074387 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 80 07 43 87
اشرف السادات موسوي از سمنان خرید 9 هزار تومان کتاب: ساعت: ۲۱:۰۷:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

22427857 چهارشنبه 1395/10/01 چهارشنبه 01/10/1395 22 42 78 57
عباسعلي عشوري از فولادشهر اصفهان. خرید 39 هزار تومان کتاب: ساعت: ۱۵:۵۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

47403071 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 47 40 30 71
محمدصادق فلاح تفتي از مشهد.خرید 32 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۴۶:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

68183035 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 68 18 30 35
فتح الله مغانی از اهر آذربایجان شرقی. خرید 925 هزار تومان کتاب. ساعت: ‌۰۱:۳۲:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

46406811 سه شنبه 1395/09/30 سه شنبه 30/09/1395 46 40 68 11
ماریا نیک خواه از اصفهان خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۰:۲۶:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

71823965 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 71 82 39 65
مسعود هدایتی زواره از مشهد. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۵:۲۸:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دو شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

20823650 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 20 82 36 50
عبداله دارابی از شیراز استان فارس. خرید 501 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۵۶:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

98690744 دوشنبه 1395/09/29 دوشنبه 29/09/1395 98 69 07 44
زهرا جباري از تهران. خرید 6 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۲:۲۲:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

39291209 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 39 29 12 09
سید علی مدنی از مشهد. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۰:۲۶:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

49179695 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 49 17 96 95
ليلا اطميناني از ساري مازندران. خرید 520 هزار تومان کتاب. ساعت:‌۱۰:۴۸:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

81832270 یکشنبه 1395/09/28 یکشنبه 28/09/1395 81 83 22 70
معصومه جوادپور از شیراز فارس. خرید در روزهای دوشنبه 1395/9/22 ،چهارشنبه 1395/9/24 ، جمعه 1395/9/26
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

4359651234 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 43 59 65 12 34
امین سازمند از تهران خرید 600هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

87684842 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 87 68 48 42
مهرداد محبی از قزوین. خرید 720 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۰۸:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

77312791 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 77 31 27 91
ابوالفضل شهبازي از اقليد فارس. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۲:۱۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۷

88630458 شنبه 1395/09/27 شنبه 27/09/1395 88 63 04 58
زهرا اقدامی از جاجرم خراسان شمالی. خرید 225 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۱۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

68160428 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 68 16 04 28
سولماز جزاوندی از خلخال اردبیل با خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۱۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

55165179 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 55 16 51 79
علی طیبی نژاد از محمد آباد سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۱:۳۵:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

30890068 جمعه 1395/09/26 جمعه 26/09/1395 30 89 00 68
محمدهادی آقاعموئی از آبادان خوزستان. خرید 426 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۰:۰۷:۲۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

87443420 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 87 44 34 20
فرشته حریرفروش از دامغان سمنان. خرید 360 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

58424879 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 58 42 48 79
رضا وهاب از خور اصفهان. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۹:۴۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

13832128 پنجشنبه 1395/09/25 پنجشنبه 25/09/1395 13 83 21 28
حميده كربلايي از مشهد. خرید 34 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۶:۳۲:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

49901741 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 49 90 17 41
محی الدین رمضان زاده آرجانی از گلپایگان استان اصفهان. خرید 512 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۲۵:۴۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

75955087 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 75 95 50 87
فاطمه شاه حسینی از اراک مرکزی. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۴:۰۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

17746876 چهارشنبه 1395/09/24 چهارشنبه 24/09/1395 17 74 68 76
محمدجواد میرزایی آشخانه از نیشابور خراسان رضوی. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۵۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

98812546 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 98 81 25 46
مهین عباسی از رشت. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۵۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

95864415 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 95 86 44 15
مهدی رجایی از تهران. خرید 110 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

74409728 سه شنبه 1395/09/23 سه شنبه 23/09/1395 74 40 97 28
مسعود كيواني زاده از کرمان. خرید 27 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

16696499 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 16 69 64 99
مهدیه عباسی از قم. خرید 57 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۲۴:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

48745268 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 48 74 52 68
مازیار عباسی از ماسوله گیلان. خرید 215 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۷:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

70014446 دوشنبه 1395/09/22 دوشنبه 22/09/1395 70 01 44 46
مرجان محمدعسگری از تهران با خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۳:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

75703170 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 75 70 31 70
سعید زارعی از گرگان با خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت:۱۵:۵۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

89928907 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 89 92 89 07
غلامحسین طاهر زاده از رفسنجان کرمان با خرید 501 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۶:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 تومانی جایزه سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

49411532 یکشنبه 1395/09/21 یکشنبه 21/09/1395 49 41 15 32
محمد آزادی از اراک مرکزی. خرید در روزهای شنبه 1395/9/13 ،‌یکشنبه 1395/9/14 ، چهارشنبه 1395/9/17 جمعه 1395/9/20
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

1280207743 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 12 80 20 77 43
محسن ابراهیم نسب از تنکابن مازندران. خرید 16هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۳۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

79398171 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 79 39 81 71
مینا مقامی پور از تهران. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۴:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

79298411 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 79 29 84 11
کی بانو قجرلو از کازرون استان فارس. خرید 176 هزار تومان. ساعت: ۰۴:۱۲:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

80613878 شنبه 1395/09/20 شنبه 20/09/1395 80 61 38 78
شیرین عبدالرسولی از شیراز. خرید 120 هزار تومان کتاب. ساعت:‌10:24:12
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

17395597 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 17 39 55 97
محمدحسین مهدوی از نهاوند همدان. خرید 210 هزار تومان کتاب. ساعت: 15:22:01
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

22657604 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 22 65 76 04
ابراهیم رحمتی از اصفهان. خرید 60 هزار تومان کتاب. ساعت: 21:10:36
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

81575223 جمعه 1395/09/19 جمعه 19/09/1395 81 57 52 23
محمدسجاد ارسطا از قزوین. خرید 139 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۶:۳۴:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته پنج شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

59488359 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 59 48 83 59
زهرا افشارنیا از کرج البرز. خرید 481 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۷:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

84349283 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 84 34 92 83
كامبيز قوطوري از گنبد کاووس گلستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۲:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

13769420 پنجشنبه 1395/09/18 پنجشنبه 18/09/1395 13 76 94 20
شهباز کرم از بیجار کردستان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۰۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

17238704 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 17 23 87 04
راضیه غفاریان از بندرعباس هرمزگان. خرید 98 هزار تومان کتاب در ساعت: ۱۶:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

90090868 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 90 09 08 68
منیژه رمضانی باباخانی. خرید 207 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۲:۲۶:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس صبح روز
چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

30643874 چهارشنبه 1395/09/17 چهارشنبه 17/09/1395 30 64 38 74
مهدي محبي پيروز از مشهد. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۶:۰۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

55670732 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 55 67 07 32
سیروس عبدالزاقی سنه از بندر امام خمینی. خرید 208 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۵:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

79129202 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 79 12 92 02
مرضیه هدایی مطلق از رشت خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

44024232 سه شنبه 1395/09/16 سه شنبه 16/09/1395 44 02 42 32
نیایش لگزای فرد. از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۰:۳۴:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

16248967 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 16 24 89 67
آیلار بازرگان از ارومیه. خرید 54 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

15270464 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 15 27 04 64
شهرام ناسی از مشهد. خرید 190هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۲۳:۱۰:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته چهار شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

58412413 دوشنبه 1395/09/15 دوشنبه 15/09/1395 58 41 24 13
داود سلطانی از تهران. خرید 30 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۵:۲۰:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

74392221 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 74 39 22 21
شفیعه یعقوبی از شیراز. خرید 245 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۱۵:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاهروز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

14837021 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 14 83 70 21
موسی کاربین از چابهار. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۵:۱۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

77097752 یکشنبه 1395/09/14 یکشنبه 14/09/1395 77 09 77 52
مجید شیخی بیدگلی از اصفهان. خرید در روزهای چهارشنبه1395/9/10 پنجشنبه1395/9/11 جمعه 1395/9/12
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

9501314886 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 95 01 31 48 86
آریا اسعدی از همدان. خرید 54 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۴:۱۷:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

26048044 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 26 04 80 44
فرناز مطهری از پاکدشت تهران. خرید 180هزار تومان کتاب. ساعت:۲۱:۱۷:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 3 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

38292436 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 38 29 24 36
پرویز امامی از مشهد. خرید 260 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۴:۱۳:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

60778593 شنبه 1395/09/13 شنبه 13/09/1395 60 77 85 93
علي انوری از مشهد. خرید 13 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۰۶:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

27132257 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 27 13 22 57
رضا مرزبان سرخ قلعه از کرمان. خرید 357 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۲۹:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 15 میلیون تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

92159767 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 92 15 97 67
غلامحسین فائزپور از قوچان. خرید 510 هزار تومان کتاب. ساعت: ۹:۵۲:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
جمعه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

45977378 جمعه 1395/09/12 جمعه 12/09/1395 45 97 73 78
نرگس آبکار از شیراز فارس. خرید 700 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۰:۱۶:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

82983367 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 82 98 33 67
طاها اربابي از یزد. خرید 169 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۴:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 میلیون تومانی جایزه سپاس عصر روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

87106987 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 87 10 69 87
مرتضي فرج پور از محمديار آذربایجان غربی، خرید 45 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۲۸:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

48499029 پنجشنبه 1395/09/11 پنجشنبه 11/09/1395 48 49 90 29
امیر محمد ترابي نژاد از اردبیل. خرید 460 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۱:۱۱:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

69110821 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 69 11 08 21
امير حسين جوادي از رفسنجان کرمان. خرید 9 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۸:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

13985417 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 13 98 54 17
سیما سپاسي نیا از مشهد.خرید 220 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۳:۳۳:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 ميليون تومانی جایزه سپاس عصر روز
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

55100110 سه شنبه 1395/09/09 سه شنبه 09/09/1395 55 10 01 10
الهام اسدپور از تهران. خرید 440 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۰۴:۲۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 21 میلیون تومانی جایزه سپاس صبح روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

35634639 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 35 63 46 39
علی اکبر حاجیلوئی از سنندج کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت:‌ ۱۲:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

34961168 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 34 96 11 68
جبار بادامچی از گرگان گلستان.خرید 190 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۳:۳۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي شود. برنده 6 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

81492006 یکشنبه 1395/09/07 یکشنبه 07/09/1395 81 49 20 06
سالم محمودی درگهان. از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1395/8/29،‌یکشنبه 1395/8/30،‌چهارشنبه 1395/9/3،پنجشنبه1395/9/4 و جمعه 1395/9/5
برنده جایزه 801 هزارتومانی
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

7843630447 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 78 43 63 04 47
بتول اسماعیل زاده درزی از نوشهر مازندران. خرید 7 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۷:۲۳:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

83217596 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 83 21 75 96
مهشید روحانی از بم کرمان. خرید 72 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۷:۲۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

58120309 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 58 12 03 09
لاله رضوانی از مشهد.خرید 240 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۱۴:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 9 تومانی جایزه سپاس شامگاه روز
شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

49461264 شنبه 1395/09/06 شنبه 06/09/1395 49 46 12 64

⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 8186 435 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.