:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله سیزدهم


حسينعلي سنچولي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4083971843 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 83 97 18 43
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4086917525 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 86 91 75 25
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4082599407 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 82 59 94 07
عباس فلاحي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4087522765 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 87 52 27 65
ولي الله احمدي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4087594724 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 87 59 47 24
ياسين لاچيناني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

9998746666 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 99 98 74 66 66
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

9994577516 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 99 94 57 75 16
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

5003139907 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 50 03 13 99 07
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

1006266356 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 10 06 26 63 56
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

4087250881 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 40 87 25 08 81
فرزاد علي پور
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

7196431408 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 71 96 43 14 08
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

9340510408 پنجشنبه 1400/02/02 پنجشنبه 02/02/1400 93 40 51 04 08
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

9995508641 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 99 95 50 86 41
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

107294140011 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 10 72 94 14 00 11
عباس فلاحي
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

161691814009 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 16 16 91 81 40 09
لعیا احمدی
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

9993433143 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 99 93 43 31 43
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

1006185228 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 10 06 18 52 28
رضا پودينه
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

1004938261 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 10 04 93 82 61
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

5005768719 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 50 05 76 87 19
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

5004379540 چهارشنبه 1400/02/01 چهارشنبه 01/02/1400 50 04 37 95 40
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

1002383318 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 10 02 38 33 18
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

172140046581 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 17 21 40 04 65 81
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

454341400973 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 45 43 41 40 09 73
اكرم غلامي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

651140017947 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 65 11 40 01 79 47
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2002962955 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 02 96 29 55
رضا پودينه
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2007613436 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 07 61 34 36
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2005300002 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 05 30 00 02
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2009011337 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 09 01 13 37
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2009011337 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 09 01 13 37
عليرضا سليمي
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2006052743 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 06 05 27 43
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

9998398176 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 99 98 39 81 76
عليرضا سليمي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

5001244851 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 50 01 24 48 51
صديقه احمدي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

5005200372 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 50 05 20 03 72
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

1000781264 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 10 00 78 12 64
غلام حسن سربلند
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

1001762923 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 10 01 76 29 23
علي موحدزاده
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2002875033 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 02 87 50 33
صديقه احمدي
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2004285192 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 04 28 51 92
صديقه احمدي
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2005981174 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 05 98 11 74
صديقه احمدي
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

2001418003 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 20 01 41 80 03
علی ایمان خواه
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

551761400792 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 55 17 61 40 07 92
توحيد اسماعيلي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

393709114007 سه شنبه 1400/01/31 سه شنبه 31/01/1400 39 37 09 11 40 07
آرتین صابرزعیمیان
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

309893614007 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 30 98 93 61 40 07
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

140083326306 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 14 00 83 32 63 06
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

9999060141 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 99 99 06 01 41
داود صالح فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

9997403634 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 99 97 40 36 34
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5000163631 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 50 00 16 36 31
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

140068176016 دوشنبه 1400/01/30 دوشنبه 30/01/1400 14 00 68 17 60 16
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

9992401540 یکشنبه 1400/01/29 یکشنبه 29/01/1400 99 92 40 15 40
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

1003064306 یکشنبه 1400/01/29 یکشنبه 29/01/1400 10 03 06 43 06
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

1006496326 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 10 06 49 63 26
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

860111400904 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 86 01 11 40 09 04
عباس فلاحي
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

336414003418 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 33 64 14 00 34 18
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

9997245375 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 99 97 24 53 75
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

9999065204 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 99 99 06 52 04
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

1001775563 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 10 01 77 55 63
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

5009319629 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 50 09 31 96 29
عباس فلاحي
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

908140054345 شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400 90 81 40 05 43 45
حسن قنبري
برنده جایزه برگشت خرید
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شنبه 1400/01/28 شنبه 28/01/1400
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

4080420758 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 40 80 42 07 58
علي موحدزاده
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

4082707496 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 40 82 70 74 96
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

4085079055 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 40 85 07 90 55
يونس سروش
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

9999917040 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 99 99 91 70 40
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

9992359186 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 99 92 35 91 86
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

1003412859 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 10 03 41 28 59
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

1001249205 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 10 01 24 92 05
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

5001681556 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 50 01 68 15 56
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

5005680797 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 50 05 68 07 97
فرزاد علي پور
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

4088408954 جمعه 1400/01/27 جمعه 27/01/1400 40 88 40 89 54
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

538636140059 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 53 86 36 14 00 59
مهدي نيك ائين
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

4089075328 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 40 89 07 53 28
سيد رضا نبوي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

4082378095 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 40 82 37 80 95
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

9997680505 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 99 97 68 05 05
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

5003014476 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 50 03 01 44 76
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

933634011400 پنجشنبه 1400/01/26 پنجشنبه 26/01/1400 93 36 34 01 14 00
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

365241400618 چهارشنبه 1400/01/25 چهارشنبه 25/01/1400 36 52 41 40 06 18
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

9996083589 چهارشنبه 1400/01/25 چهارشنبه 25/01/1400 99 96 08 35 89
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

1003427573 چهارشنبه 1400/01/25 چهارشنبه 25/01/1400 10 03 42 75 73
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

1002190065 چهارشنبه 1400/01/25 چهارشنبه 25/01/1400 10 02 19 00 65
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

5005902008 چهارشنبه 1400/01/25 چهارشنبه 25/01/1400 50 05 90 20 08
عليرضا نوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

9996795082 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 99 96 79 50 82
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

9995538124 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 99 95 53 81 24
عليرضا نوري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1003936653 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 10 03 93 66 53
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

1004402603 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 10 04 40 26 03
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5002315844 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 50 02 31 58 44
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

5002990592 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 50 02 99 05 92
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

334891400951 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 33 48 91 40 09 51
سيدهادي ابدي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

742140059545 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 74 21 40 05 95 45
سيدهادي ابدي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

686140039749 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 68 61 40 03 97 49
نجم الدين نظري
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

652701400546 سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400 65 27 01 40 05 46
علي ندري
برنده جایزه تلاش
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

سه شنبه 1400/01/24 سه شنبه 24/01/1400
فاطمه قنبري
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

891140024596 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 89 11 40 02 45 96
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

9999026353 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 99 99 02 63 53
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

9996137665 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 99 96 13 76 65
زرين دفتريان
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1000925093 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 10 00 92 50 93
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1004035295 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 10 04 03 52 95
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

5000261570 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 50 00 26 15 70
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

5001666876 دوشنبه 1400/01/23 دوشنبه 23/01/1400 50 01 66 68 76
عليرضا نوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

9999169483 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 99 99 16 94 83
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

9997275252 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 99 97 27 52 52
عليرضا نوري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

1003239618 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 10 03 23 96 18
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

5000154055 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 50 00 15 40 55
موسي زيبنده
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

140019245399 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 14 00 19 24 53 99
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

140088769095 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 14 00 88 76 90 95
عليرضا نوري
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

213714004261 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 21 37 14 00 42 61
عليرضا نوري
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

758707291400 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 75 87 07 29 14 00
ياسين لاچيناني
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

257331400364 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 25 73 31 40 03 64
سعيد عليجاني
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

961400484293 یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400 96 14 00 48 42 93
ژانت شریفی
برنده جایزه مشتریان وفادار
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

یکشنبه 1400/01/22 یکشنبه 22/01/1400
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1000697835 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 10 00 69 78 35
عليرضا نوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

9991215694 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 99 91 21 56 94
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

9993431768 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 99 93 43 17 68
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1003102699 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 10 03 10 26 99
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1001412518 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 10 01 41 25 18
صادق غلام زاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

5001087363 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 50 01 08 73 63
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

1005702648 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 10 05 70 26 48
سعيد عليجاني
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

5006583071 شنبه 1400/01/21 شنبه 21/01/1400 50 06 58 30 71
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

9997633323 جمعه 1400/01/20 جمعه 20/01/1400 99 97 63 33 23
محمد عباسي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

1003293241 جمعه 1400/01/20 جمعه 20/01/1400 10 03 29 32 41
رضا پودينه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

5001150605 جمعه 1400/01/20 جمعه 20/01/1400 50 01 15 06 05
فرزاد علي پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

9998237101 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 99 98 23 71 01
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

5001124688 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 50 01 12 46 88
محمد عباسي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

1000294397 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 10 00 29 43 97
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

735697914008 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 73 56 97 91 40 08
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

914003040967 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 91 40 03 04 09 67
احمد فولادي
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

575140058854 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 57 51 40 05 88 54
افسانه كياني
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

208862140029 پنجشنبه 1400/01/19 پنجشنبه 19/01/1400 20 88 62 14 00 29
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

1008033396 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 10 08 03 33 96
احمد فولادي
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

531531400885 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 53 15 31 40 08 85
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

314002703316 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 31 40 02 70 33 16
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

9992034681 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 99 92 03 46 81
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

9995924852 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 99 95 92 48 52
موسي زيبنده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

1000566340 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 10 00 56 63 40
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

484614002564 چهارشنبه 1400/01/18 چهارشنبه 18/01/1400 48 46 14 00 25 64
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

9992458403 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 99 92 45 84 03
رضا خراساني
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

414001497905 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 41 40 01 49 79 05
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

327514006849 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 32 75 14 00 68 49
عباس فلاحي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

118014009948 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 11 80 14 00 99 48
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

9997847095 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 99 97 84 70 95
عليرضا نوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

9992086330 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 99 92 08 63 30
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

292542621400 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 29 25 42 62 14 00
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

775422401400 سه شنبه 1400/01/17 سه شنبه 17/01/1400 77 54 22 40 14 00
محمد عباسي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1009444355 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 09 44 43 55
رضا پودينه
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1002623837 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 02 62 38 37
حسن قنبري
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1008067611 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 08 06 76 11
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1007733516 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 07 73 35 16
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1000368124 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 00 36 81 24
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

9997237576 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 99 97 23 75 76
نرگس روحانی
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

5000571281 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 50 00 57 12 81
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

5001183768 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 50 01 18 37 68
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1002623837 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 02 62 38 37
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1000368124 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 00 36 81 24
حسن قنبري
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

1000791494 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 10 00 79 14 94
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

430140059534 دوشنبه 1400/01/16 دوشنبه 16/01/1400 43 01 40 05 95 34
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

640814000647 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 64 08 14 00 06 47
حسن كفاشپور
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

140092155802 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 14 00 92 15 58 02
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

149430414009 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 14 94 30 41 40 09
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

388140056421 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 38 81 40 05 64 21
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

927361400751 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 92 73 61 40 07 51
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

9999222947 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 99 99 22 29 47
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

9999150938 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 99 99 15 09 38
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

1003907525 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 10 03 90 75 25
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

1008912284 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 10 08 91 22 84
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

5004270785 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 50 04 27 07 85
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

5000899483 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 50 00 89 94 83
فرهاد صالحي
برنده جایزه عیدانه
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

311041400814 یکشنبه 1400/01/15 یکشنبه 15/01/1400 31 10 41 40 08 14
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

324104581400 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 32 41 04 58 14 00
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

191400509234 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 19 14 00 50 92 34
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

364348914008 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 36 43 48 91 40 08
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

809914008807 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 80 99 14 00 88 07
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

140087464032 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 14 00 87 46 40 32
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

9996549887 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 99 96 54 98 87
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

1001993916 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 10 01 99 39 16
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

5000893285 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 50 00 89 32 85
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

441140099195 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 44 11 40 09 91 95
عباس فلاحي
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

140066971955 شنبه 1400/01/14 شنبه 14/01/1400 14 00 66 97 19 55
علي موحدزاده
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

40112184 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 40 11 21 84
علي ندري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

56840112 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 56 84 01 12
سميه مسعودي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

50011275 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 50 01 12 75
سميه مسعودي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

6363201124 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 63 63 20 11 24
حسن كفاشپور
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

5243011204 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 52 43 01 12 04
حسن كفاشپور
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

4610630113 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 46 10 63 01 13
علي ندري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

2050011311 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 20 50 01 13 11
علي ندري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

6462530113 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 64 62 53 01 13
علي ندري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

7275011318 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 72 75 01 13 18
سميه مسعودي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

60113412 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 60 11 34 12
نسترن جراره
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

9999512923 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 99 99 51 29 23
عليرضا نوري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

1007304237 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 10 07 30 42 37
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

5004573338 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 50 04 57 33 38
عليرضا نوري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

5008473253 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 50 08 47 32 53
سميه مسعودي
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

676233214000 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 67 62 33 21 40 00
علي ندري
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

611140015721 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 61 11 40 01 57 21
خداداد بوري
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

140018451213 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 14 00 18 45 12 13
ایمان پور نیک دست
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

499897714005 جمعه 1400/01/13 جمعه 13/01/1400 49 98 97 71 40 05
رضا پودينه
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

1801121157 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 18 01 12 11 57
حسن كفاشپور
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

140008827950 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 14 00 08 82 79 50
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

9990318428 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 99 90 31 84 28
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

1005543698 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 10 05 54 36 98
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

1004747908 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 10 04 74 79 08
سميه مسعودي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

5008387502 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 50 08 38 75 02
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

9011272260 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 90 11 27 22 60
فرامرز يوسفي
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

249306301400 پنجشنبه 1400/01/12 پنجشنبه 12/01/1400 24 93 06 30 14 00
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

9992711185 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 99 92 71 11 85
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

1005829613 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 10 05 82 96 13
مجتبي عطائي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

1009462795 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 10 09 46 27 95
مریم کشت بان
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

5006520287 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 50 06 52 02 87
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

5008321369 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 50 08 32 13 69
سميه مسعودي
برنده جایزه آخر هفته
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

8674701121 چهارشنبه 1400/01/11 چهارشنبه 11/01/1400 86 74 70 11 21
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

9998267473 سه شنبه 1400/01/10 سه شنبه 10/01/1400 99 98 26 74 73
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

9995685708 سه شنبه 1400/01/10 سه شنبه 10/01/1400 99 95 68 57 08
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

9998901149 سه شنبه 1400/01/10 سه شنبه 10/01/1400 99 98 90 11 49
مجتبي عطائي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

5004458690 سه شنبه 1400/01/10 سه شنبه 10/01/1400 50 04 45 86 90
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

5001544889 سه شنبه 1400/01/10 سه شنبه 10/01/1400 50 01 54 48 89
هادي محمدي
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3136395854 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 36 39 58 54
علي ندري
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3136068578 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 36 06 85 78
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3137098412 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 37 09 84 12
عليرضا نوري
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3132167033 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 32 16 70 33
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3132330283 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 32 33 02 83
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

872140017850 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 87 21 40 01 78 50
محمد عباسي
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

681802114006 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 68 18 02 11 40 06
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

140042389091 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 14 00 42 38 90 91
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

284114000434 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 28 41 14 00 04 34
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

1003451554 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 10 03 45 15 54
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

1006644284 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 10 06 64 42 84
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

5006106137 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 50 06 10 61 37
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

5001667433 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 50 01 66 74 33
هادي محمدي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

5004055894 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 50 04 05 58 94
هادي محمدي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

5004055894 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 50 04 05 58 94
رضا پودينه
برنده جایزه نیمه شعبان
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

3137821138 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 31 37 82 11 38
فرزاد علي پور
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

514002472627 دوشنبه 1400/01/09 دوشنبه 09/01/1400 51 40 02 47 26 27
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

9991592653 یکشنبه 1400/01/08 یکشنبه 08/01/1400 99 91 59 26 53
فرزاد علي پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

9998468571 یکشنبه 1400/01/08 یکشنبه 08/01/1400 99 98 46 85 71
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

5007044353 یکشنبه 1400/01/08 یکشنبه 08/01/1400 50 07 04 43 53
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

5007160069 یکشنبه 1400/01/08 یکشنبه 08/01/1400 50 07 16 00 69
فرزاد علي پور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

1002982440 یکشنبه 1400/01/08 یکشنبه 08/01/1400 10 02 98 24 40
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

453111400268 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 45 31 11 40 02 68
داود صالح فر
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

150159521400 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 15 01 59 52 14 00
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

9998193637 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 99 98 19 36 37
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ‌ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

9996641501 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 99 96 64 15 01
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

5004259356 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 50 04 25 93 56
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

5005672084 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 50 05 67 20 84
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

1001584238 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 10 01 58 42 38
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

814005181379 شنبه 1400/01/07 شنبه 07/01/1400 81 40 05 18 13 79
حسن كفاشپور
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

990914004389 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 99 09 14 00 43 89
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

837957214005 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 83 79 57 21 40 05
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

9999169676 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 99 99 16 96 76
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

9995525794 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 99 95 52 57 94
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

5007017187 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 50 07 01 71 87
فرزاد علي پور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

5001055001 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 50 01 05 50 01
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

1008443874 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 10 08 44 38 74
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

214003973267 جمعه 1400/01/06 جمعه 06/01/1400 21 40 03 97 32 67
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

9997981113 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 99 97 98 11 13
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

9998137566 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 99 98 13 75 66
عليرضا نوري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

5002279656 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 50 02 27 96 56
مهدي نيك ائين
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

5007823023 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 50 07 82 30 23
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

1004978272 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 10 04 97 82 72
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

1004751470 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 10 04 75 14 70
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه عیدانه
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

471400242764 پنجشنبه 1400/01/05 پنجشنبه 05/01/1400 47 14 00 24 27 64
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

214006787911 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 21 40 06 78 79 11
محمدهادي يگانه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

9993252852 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 99 93 25 28 52
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

9990156355 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 99 90 15 63 55
محمدهادي يگانه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

1001312216 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 10 01 31 22 16
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

1007347622 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 10 07 34 76 22
محمدهادي يگانه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

5000636497 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 50 00 63 64 97
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

5003916490 چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400 50 03 91 64 90
محمدهادي يگانه
برنده جایزه تلاش
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۴

چهارشنبه 1400/01/04 چهارشنبه 04/01/1400
ابراهيم اميري يگانه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

1005521499 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 10 05 52 14 99
رضا خراساني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

5004977379 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 50 04 97 73 79
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

805691400868 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 80 56 91 40 08 68
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

996140009118 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 99 61 40 00 91 18
مجتبي عطائي
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

114069141400 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 11 40 69 14 14 00
حسن قنبري
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

551400206144 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 55 14 00 20 61 44
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳

771624761400 سه شنبه 1400/01/03 سه شنبه 03/01/1400 77 16 24 76 14 00
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

781400328641 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 78 14 00 32 86 41
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

140012566698 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 14 00 12 56 66 98
علي موحدزاده
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

514001446263 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 51 40 01 44 62 63
خداداد بوري
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

140074873995 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 14 00 74 87 39 95
خداداد بوري
برنده جایزه عیدانه
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

321841400070 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 32 18 41 40 00 70
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

9999383544 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 99 99 38 35 44
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

9998245550 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 99 98 24 55 50
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

5005177523 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 50 05 17 75 23
عليرضا نوري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

5007441810 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 50 07 44 18 10
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۲

1002522227 دوشنبه 1400/01/02 دوشنبه 02/01/1400 10 02 52 22 27
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

1000193336 یکشنبه 1400/01/01 یکشنبه 01/01/1400 10 00 19 33 36
خداداد بوري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

5005825771 یکشنبه 1400/01/01 یکشنبه 01/01/1400 50 05 82 57 71
داود صالح فر
برنده جایزه ۱۴۰۰ ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

1400881639 یکشنبه 1400/01/01 یکشنبه 01/01/1400 14 00 88 16 39
فرزاد علي پور
برنده جایزه خشنودی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

8952793365 شنبه 1399/12/30 شنبه 30/12/1399 89 52 79 33 65
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

9997959811 شنبه 1399/12/30 شنبه 30/12/1399 99 97 95 98 11
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

5000170396 شنبه 1399/12/30 شنبه 30/12/1399 50 00 17 03 96
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

1001960665 شنبه 1399/12/30 شنبه 30/12/1399 10 01 96 06 65
رضا خراساني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

9993901687 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 99 93 90 16 87
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

292999932169 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 29 29 99 93 21 69
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

974081139964 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 97 40 81 13 99 64
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

2413997455 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 24 13 99 74 55
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

9997391752 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 99 97 39 17 52
مستوره آفاقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

9995164685 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 99 95 16 46 85
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

1000448783 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 10 00 44 87 83
ابوالفضل دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

1002387207 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 10 02 38 72 07
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

5008040072 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 50 08 04 00 72
علی ایمان خواه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

5003075157 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 50 03 07 51 57
ابوالفضل دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

633579999115 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 63 35 79 99 91 15
سيدبهاالدين حسيني
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

673999926308 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 67 39 99 92 63 08
سيد حسن طباطبائي حسني
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

549659999413 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 54 96 59 99 94 13
مستوره آفاقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

404877999983 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 40 48 77 99 99 83
سيد حسن طباطبائي حسني
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

204839139990 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 20 48 39 13 99 90
سيد حسن طباطبائي حسني
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

480181399453 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 48 01 81 39 94 53
سيد حسن طباطبائي حسني
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

981399077456 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 98 13 99 07 74 56
حسن قنبري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

25213993 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 25 21 39 93
ابوالفضل دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

4231139987 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 42 31 13 99 87
سيدبهاالدين حسيني
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

7413993897 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 74 13 99 38 97
حسن قنبري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

2522139915 جمعه 1399/12/29 جمعه 29/12/1399 25 22 13 99 15
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

413309999275 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 41 33 09 99 92 75
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

284086411399 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 28 40 86 41 13 99
فهيمه مومن
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

13998531 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 13 99 85 31
مهدي انتظاري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

1005726465 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 10 05 72 64 65
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

5000933434 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 50 00 93 34 34
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

5003439464 پنجشنبه 1399/12/28 پنجشنبه 28/12/1399 50 03 43 94 64
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

234299994911 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 23 42 99 99 49 11
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

48139961 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 48 13 99 61
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

1006833836 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 10 06 83 38 36
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

5004452157 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 50 04 45 21 57
فهيمه مومن
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

5007388002 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 50 07 38 80 02
محمد ابرهیم شهبازی
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

127780999988 چهارشنبه 1399/12/27 چهارشنبه 27/12/1399 12 77 80 99 99 88
صحبت الله سعادتي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

9997053463 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 99 97 05 34 63
موسي زيبنده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

9993462417 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 99 93 46 24 17
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

5004500177 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 50 04 50 01 77
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

5002187522 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 50 02 18 75 22
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

1006499646 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 10 06 49 96 46
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

1002885562 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 10 02 88 55 62
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

932063199998 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 93 20 63 19 99 98
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

248619429999 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 24 86 19 42 99 99
موسي زيبنده
برنده جایزه اسفند
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

4594491399 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 45 94 49 13 99
موسي زيبنده
برنده جایزه اسفند
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

41399332 سه شنبه 1399/12/26 سه شنبه 26/12/1399 41 39 93 32
وحيد اسكندري
برنده جایزه اسفند
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

413996208505 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 41 39 96 20 85 05
فرامرز يوسفي
برنده جایزه اسفند
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

413996546296 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 41 39 96 54 62 96
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

5007112003 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 50 07 11 20 03
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

1006469152 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 10 06 46 91 52
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

1003885590 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 10 03 88 55 90
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

9996647787 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 99 96 64 77 87
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

9990274255 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 99 90 27 42 55
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه اسفند
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

48139961 دوشنبه 1399/12/25 دوشنبه 25/12/1399 48 13 99 61
ابراهيم اميري يگانه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

9999333022 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 99 99 33 30 22
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

9994082414 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 99 94 08 24 14
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

1001953004 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 10 01 95 30 04
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

5000757992 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 50 00 75 79 92
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

5002103464 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 50 02 10 34 64
علي ندري
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

8438139938 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 84 38 13 99 38
علي ندري
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

71399322 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 71 39 93 22
علي ندري
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

139993617311 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 13 99 93 61 73 11
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

413995449943 یکشنبه 1399/12/24 یکشنبه 24/12/1399 41 39 95 44 99 43
عليرضا سليمي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

272963399998 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 27 29 63 39 99 98
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

71691399 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 71 69 13 99
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

9994362256 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 99 94 36 22 56
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

5002321615 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 50 02 32 16 15
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

1004967321 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 10 04 96 73 21
عليرضا سليمي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

1001625862 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 10 01 62 58 62
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

239379999879 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 23 93 79 99 98 79
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

827999962307 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 82 79 99 96 23 07
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

659319599997 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 65 93 19 59 99 97
موسي زيبنده
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

999997258279 شنبه 1399/12/23 شنبه 23/12/1399 99 99 97 25 82 79
محمدهادي يگانه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

9999237058 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 99 99 23 70 58
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

9998744944 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 99 98 74 49 44
محمدهادي يگانه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

1001737526 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 10 01 73 75 26
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

1003843090 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 10 03 84 30 90
مریم کشت بان
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

5001408772 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 50 01 40 87 72
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

5000727583 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 50 00 72 75 83
محمدهادي يگانه
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

233229999290 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 23 32 29 99 92 90
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

274244619999 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 27 42 44 61 99 99
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

965253469999 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 96 52 53 46 99 99
محمدهادي يگانه
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

2139979936 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 21 39 97 99 36
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

241399732604 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 24 13 99 73 26 04
مهدي نيك ائين
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

156713990308 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 15 67 13 99 03 08
مریم کشت بان
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

496074139978 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 49 60 74 13 99 78
مریم کشت بان
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

758937139948 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 75 89 37 13 99 48
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

139927971083 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 13 99 27 97 10 83
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

647139983903 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 64 71 39 98 39 03
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

540411399491 جمعه 1399/12/22 جمعه 22/12/1399 54 04 11 39 94 91
سميه مسعودي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

9998779339 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 99 98 77 93 39
موسي زيبنده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

1003412532 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 10 03 41 25 32
موسي زيبنده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

5007465233 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 50 07 46 52 33
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

114999905647 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 11 49 99 90 56 47
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

840529999788 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 84 05 29 99 97 88
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

699999220762 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 69 99 99 22 07 62
سميه مسعودي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

589999154815 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 58 99 99 15 48 15
فرزام فرازی کسمایی
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

999905537627 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 99 99 05 53 76 27
مهدي نيك ائين
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

5091399202 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 50 91 39 92 02
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

9851399514 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 98 51 39 95 14
موسي زيبنده
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

6581139977 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 65 81 13 99 77
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

9346139946 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 93 46 13 99 46
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

5000876399 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 50 00 87 63 99
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

5001104638 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 50 01 10 46 38
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

1001565617 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 10 01 56 56 17
ياسين لاچيناني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

1000221952 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 10 00 22 19 52
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

9999647687 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 99 99 64 76 87
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

9993595006 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 99 93 59 50 06
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

90139923 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 90 13 99 23
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

94139973 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 94 13 99 73
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

75613996 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 75 61 39 96
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

51399830 پنجشنبه 1399/12/21 پنجشنبه 21/12/1399 51 39 98 30
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

9998808378 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 99 98 80 83 78
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

1000316647 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 10 00 31 66 47
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

5000264432 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 50 00 26 44 32
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

657282999949 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 65 72 82 99 99 49
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

836365459999 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 83 63 65 45 99 99
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

999969581235 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 99 99 69 58 12 35
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

910989999072 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 91 09 89 99 90 72
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

668540529999 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 66 85 40 52 99 99
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

4854561399 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 48 54 56 13 99
سميه مسعودي
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

1399039720 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 13 99 03 97 20
سميه مسعودي
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

2139916719 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 21 39 91 67 19
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

73551399 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 73 55 13 99
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

71399418 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 71 39 94 18
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

72613995 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 72 61 39 95
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

84139928 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 84 13 99 28
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

78013991 چهارشنبه 1399/12/20 چهارشنبه 20/12/1399 78 01 39 91
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

9991029230 سه شنبه 1399/12/19 سه شنبه 19/12/1399 99 91 02 92 30
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

9995767520 سه شنبه 1399/12/19 سه شنبه 19/12/1399 99 95 76 75 20
موسي زيبنده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

1007657966 سه شنبه 1399/12/19 سه شنبه 19/12/1399 10 07 65 79 66
علي موحدزاده
برنده جایزه اسفند
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

267749139992 سه شنبه 1399/12/19 سه شنبه 19/12/1399 26 77 49 13 99 92
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

713996516680 سه شنبه 1399/12/19 سه شنبه 19/12/1399 71 39 96 51 66 80
امیررضا هژبربیان
برنده جایزه اسفند
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

7139970652 دوشنبه 1399/12/18 دوشنبه 18/12/1399 71 39 97 06 52
امیررضا هژبربیان
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

5001890580 دوشنبه 1399/12/18 دوشنبه 18/12/1399 50 01 89 05 80
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

1005374614 دوشنبه 1399/12/18 دوشنبه 18/12/1399 10 05 37 46 14
فرامرز يوسفي
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

628301399620 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 62 83 01 39 96 20
فرامرز يوسفي
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

232113998336 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 23 21 13 99 83 36
فرامرز يوسفي
برنده جایزه اسفند
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

6595091399 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 65 95 09 13 99
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

1005864934 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 10 05 86 49 34
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

5000717671 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 50 00 71 76 71
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

5009898210 یکشنبه 1399/12/17 یکشنبه 17/12/1399 50 09 89 82 10
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

159999175416 شنبه 1399/12/16 شنبه 16/12/1399 15 99 99 17 54 16
پرستو ياوري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

114999959710 شنبه 1399/12/16 شنبه 16/12/1399 11 49 99 95 97 10
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

799997891718 شنبه 1399/12/16 شنبه 16/12/1399 79 99 97 89 17 18
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

9994277062 شنبه 1399/12/16 شنبه 16/12/1399 99 94 27 70 62
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1001490654 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 10 01 49 06 54
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

21399050 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 21 39 90 50
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

98013993 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 98 01 39 93
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

40613998 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 40 61 39 98
موسي زيبنده
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

13991768 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 13 99 17 68
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

68531399 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 68 53 13 99
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

13996836 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 13 99 68 36
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

28471399 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 28 47 13 99
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

6116201399 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 61 16 20 13 99
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

9415113994 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 94 15 11 39 94
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

746139920083 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 74 61 39 92 00 83
علي ندري
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

113998135365 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 11 39 98 13 53 65
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

641399041563 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 64 13 99 04 15 63
عباس فلاحي
برنده جایزه اسفند
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

104808591399 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 10 48 08 59 13 99
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

9998748862 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 99 98 74 88 62
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1004920097 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 10 04 92 00 97
عليرضا سليمي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

1001074249 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 10 01 07 42 49
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

5000929771 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 50 00 92 97 71
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

464755009999 جمعه 1399/12/15 جمعه 15/12/1399 46 47 55 00 99 99
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

9994056664 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 99 94 05 66 64
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

1005985957 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 10 05 98 59 57
داود صالح فر
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

999901769543 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 99 99 01 76 95 43
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

9996179134 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 99 96 17 91 34
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

5003805317 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 50 03 80 53 17
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

5003805317 پنجشنبه 1399/12/14 پنجشنبه 14/12/1399 50 03 80 53 17
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

5001182649 چهارشنبه 1399/12/13 چهارشنبه 13/12/1399 50 01 18 26 49
موسي زيبنده
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

387642149999 سه شنبه 1399/12/12 سه شنبه 12/12/1399 38 76 42 14 99 99
موسي زيبنده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

1003281125 سه شنبه 1399/12/12 سه شنبه 12/12/1399 10 03 28 11 25
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

1002526712 سه شنبه 1399/12/12 سه شنبه 12/12/1399 10 02 52 67 12
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

5004476552 سه شنبه 1399/12/12 سه شنبه 12/12/1399 50 04 47 65 52
زهرا شفائی
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

5002515514 سه شنبه 1399/12/12 سه شنبه 12/12/1399 50 02 51 55 14
فرامرز يوسفي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

1210803611 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 12 10 80 36 11
عباس فلاحي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9038021210 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 90 38 02 12 10
سميه مسعودي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

184744312101 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 18 47 44 31 21 01
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

1210332691 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 12 10 33 26 91
فرامرز يوسفي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

1210803611 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 12 10 80 36 11
عباس فلاحي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9038021210 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 90 38 02 12 10
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9999017221 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 99 99 01 72 21
سميه مسعودي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

9996392366 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 99 96 39 23 66
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

1000963231 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 10 00 96 32 31
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

5001867023 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 50 01 86 70 23
سميه مسعودي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

5000022484 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 50 00 02 24 84
موسي زيبنده
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

387642149999 دوشنبه 1399/12/11 دوشنبه 11/12/1399 38 76 42 14 99 99
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

9991420300 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 99 91 42 03 00
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

9998145596 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 99 98 14 55 96
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

1009862113 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 10 09 86 21 13
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

1001585554 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 10 01 58 55 54
علي موحدزاده
برنده جایزه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

161210066638 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 16 12 10 06 66 38
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

500280999997 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 50 02 80 99 99 97
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

868299996433 یکشنبه 1399/12/10 یکشنبه 10/12/1399 86 82 99 99 64 33
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

399993302579 شنبه 1399/12/09 شنبه 09/12/1399 39 99 93 30 25 79
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

999987467797 شنبه 1399/12/09 شنبه 09/12/1399 99 99 87 46 77 97
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

9993287030 شنبه 1399/12/09 شنبه 09/12/1399 99 93 28 70 30
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

5008007781 شنبه 1399/12/09 شنبه 09/12/1399 50 08 00 77 81
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

5006730107 شنبه 1399/12/09 شنبه 09/12/1399 50 06 73 01 07
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

699993137177 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 69 99 93 13 71 77
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

999938748404 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 99 99 38 74 84 04
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

9997956512 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 99 97 95 65 12
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

5002446795 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 50 02 44 67 95
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

1003796478 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 10 03 79 64 78
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جایزه تلاش
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399
اعظم زارعي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

299994485778 جمعه 1399/12/08 جمعه 08/12/1399 29 99 94 48 57 78
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

9992170422 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 99 92 17 04 22
مریم کشت بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

9993124739 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 99 93 12 47 39
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

1000492151 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 10 00 49 21 51
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

1003728354 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 10 03 72 83 54
زليخا كيا
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

5001272327 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 50 01 27 23 27
علی ایمان خواه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

5000114384 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 50 00 11 43 84
زهرا حمزه
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

954999992204 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 95 49 99 99 22 04
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

409909999696 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 40 99 09 99 96 96
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

992999923974 پنجشنبه 1399/12/07 پنجشنبه 07/12/1399 99 29 99 92 39 74
سميه مسعودي
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

1099611103 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 10 99 61 11 03
محمدرضا شكورلو
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

611102843238 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 61 11 02 84 32 38
نرگس روحانی
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

477111097844 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 47 71 11 09 78 44
نرگس روحانی
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

668311109347 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 66 83 11 10 93 47
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

384699997631 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 38 46 99 99 76 31
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

965499996021 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 96 54 99 99 60 21
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

999934480758 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 99 99 34 48 07 58
خداداد بوري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

1000533239 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 10 00 53 32 39
امير فردوسي پور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

1000433650 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 10 00 43 36 50
علی ایمان خواه
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

5001215401 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 50 01 21 54 01
محمدرضا شكورلو
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

5000831003 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 50 00 83 10 03
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

9994479607 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 99 94 47 96 07
مریم کشت بان
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

561110734846 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 56 11 10 73 48 46
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

9999580121 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 99 99 58 01 21
علی ایمان خواه
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

211108024464 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 21 11 08 02 44 64
عباس فروزنده قلعه تكي
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

780334821110 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 78 03 34 82 11 10
علي موحدزاده
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

7454511107 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 74 54 51 11 07
علي موحدزاده
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

9981110865 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 99 81 11 08 65
علي موحدزاده
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

4111013778 چهارشنبه 1399/12/06 چهارشنبه 06/12/1399 41 11 01 37 78
سميه مسعودي
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

1099611103 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 10 99 61 11 03
مهدي نيك ائين
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

400061791110 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 40 00 61 79 11 10
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

624136169999 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 62 41 36 16 99 99
محمد ابرهیم شهبازی
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

9993327351 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 99 93 32 73 51
سميه مسعودي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

9998912016 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 99 98 91 20 16
زهره کارگر
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

5003068602 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 50 03 06 86 02
نرگس روحانی
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

81110685 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 81 11 06 85
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

47111102 سه شنبه 1399/12/05 سه شنبه 05/12/1399 47 11 11 02
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

9996047178 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 99 96 04 71 78
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

9995114150 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 99 95 11 41 50
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

5002277920 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 50 02 27 79 20
جواد سعيدي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

5007352907 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 50 07 35 29 07
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

1008941034 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 10 08 94 10 34
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

999934480758 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 99 99 34 48 07 58
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

589551999978 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 58 95 51 99 99 78
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

999934480758 دوشنبه 1399/12/04 دوشنبه 04/12/1399 99 99 34 48 07 58
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

978073999937 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 97 80 73 99 99 37
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

725899990554 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 72 58 99 99 05 54
حسن كفاشپور
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

721110465051 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 72 11 10 46 50 51
فاطمه يعقوبي
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

399056111089 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 39 90 56 11 10 89
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

9999255439 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 99 99 25 54 39
علي اكبر هادي نژاد
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

1006775880 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 10 06 77 58 80
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

5002468793 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 50 02 46 87 93
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

5002143098 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 50 02 14 30 98
علي موحدزاده
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

638311109459 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 63 83 11 10 94 59
علي موحدزاده
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

111035899957 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 11 10 35 89 99 57
علي ندري
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

103311105305 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 10 33 11 10 53 05
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

699993520649 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 69 99 93 52 06 49
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

160190299991 یکشنبه 1399/12/03 یکشنبه 03/12/1399 16 01 90 29 99 91
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

319999872893 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 31 99 99 87 28 93
اکرم فرقدانی
برنده جایزه نهج البلاغه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

382211100030 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 38 22 11 10 00 30
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

752399998949 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 75 23 99 99 89 49
زهرا شفائی
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

9992380653 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 99 92 38 06 53
زهرا شفائی
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

1000787060 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 10 00 78 70 60
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

5003618522 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 50 03 61 85 22
محمد پودينه
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

5009373570 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 50 09 37 35 70
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه نهج البلاغه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

553111041011 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 55 31 11 04 10 11
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه نهج البلاغه
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

764911105483 شنبه 1399/12/02 شنبه 02/12/1399 76 49 11 10 54 83
فرزاد علي پور
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

999975775461 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 99 99 75 77 54 61
علي ندري
برنده جایزه نهج البلاغه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

311107001779 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 31 11 07 00 17 79
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

9997240195 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 99 97 24 01 95
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

9995688286 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 99 95 68 82 86
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

1001124335 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 10 01 12 43 35
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

1003079154 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 10 03 07 91 54
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

5003852172 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 50 03 85 21 72
اکرم فرقدانی
برنده جایزه نهج البلاغه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

511107203597 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 51 11 07 20 35 97
علي سعيدي ابواسحقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

859999046102 جمعه 1399/12/01 جمعه 01/12/1399 85 99 99 04 61 02
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه نهج البلاغه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

498991110594 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 49 89 91 11 05 94
عباس فلاحي
برنده جایزه نهج البلاغه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

451110046124 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 45 11 10 04 61 24
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

5009138793 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 50 09 13 87 93
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

5002754997 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 50 02 75 49 97
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

1006582161 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 10 06 58 21 61
سميه مسعودي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

9993004396 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 99 93 00 43 96
سميه مسعودي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

526839169999 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 52 68 39 16 99 99
سميه مسعودي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

245999995153 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 24 59 99 99 51 53
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

999948378372 پنجشنبه 1399/11/30 پنجشنبه 30/11/1399 99 99 48 37 83 72
احمد فولادي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

744217999977 چهارشنبه 1399/11/29 چهارشنبه 29/11/1399 74 42 17 99 99 77
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

9992516871 چهارشنبه 1399/11/29 چهارشنبه 29/11/1399 99 92 51 68 71
سعيد بردبار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

1007439341 چهارشنبه 1399/11/29 چهارشنبه 29/11/1399 10 07 43 93 41
سعيد عليجاني
برنده جایزه نهج البلاغه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

111003796430 چهارشنبه 1399/11/29 چهارشنبه 29/11/1399 11 10 03 79 64 30
احمد فولادي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

744217999977 چهارشنبه 1399/11/29 چهارشنبه 29/11/1399 74 42 17 99 99 77
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

9998443082 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 99 98 44 30 82
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

5007517176 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 50 07 51 71 76
نرگس روحانی
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

1009266747 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 10 09 26 67 47
محمد صادق مرادی کوچی
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

188111002417 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 18 81 11 00 24 17
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه نهج البلاغه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

189921110030 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 18 99 21 11 00 30
نرگس روحانی
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

729591399990 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 72 95 91 39 99 90
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

321839999035 سه شنبه 1399/11/28 سه شنبه 28/11/1399 32 18 39 99 90 35
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

1001553120 دوشنبه 1399/11/27 دوشنبه 27/11/1399 10 01 55 31 20
حسن كفاشپور
برنده جایزه نهج البلاغه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

670111102098 دوشنبه 1399/11/27 دوشنبه 27/11/1399 67 01 11 10 20 98
مريم مدرسي حجته ابادي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

5002006661 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 50 02 00 66 61
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

9991229210 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 99 91 22 92 10
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

1006253478 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 10 06 25 34 78
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

5003337410 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 50 03 33 74 10
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

1003300713 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 10 03 30 07 13
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه نهج البلاغه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

290711102634 یکشنبه 1399/11/26 یکشنبه 26/11/1399 29 07 11 10 26 34
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

5003041751 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 50 03 04 17 51
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

1002451597 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 10 02 45 15 97
داود سلطاني
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

1002586596 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 10 02 58 65 96
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

9993471859 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 99 93 47 18 59
نرگس روحانی
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

9997785513 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 99 97 78 55 13
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

642999977106 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 64 29 99 97 71 06
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

419999481365 شنبه 1399/11/25 شنبه 25/11/1399 41 99 99 48 13 65
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

5001279317 جمعه 1399/11/24 جمعه 24/11/1399 50 01 27 93 17
عليرضا نوري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴

1000570992 جمعه 1399/11/24 جمعه 24/11/1399 10 00 57 09 92
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

664099995512 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 66 40 99 99 55 12
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

5007154629 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 50 07 15 46 29
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

1000507406 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 10 00 50 74 06
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

1008131979 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 10 08 13 19 79
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

9993247434 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 99 93 24 74 34
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

9998975400 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 99 98 97 54 00
عباس فلاحي
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

9877861668 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 98 77 86 16 68
رضا پودينه
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

9877759862 پنجشنبه 1399/11/23 پنجشنبه 23/11/1399 98 77 75 98 62
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

342107999976 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 34 21 07 99 99 76
بي بي زهرا غفوري راد
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

5001432844 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 50 01 43 28 44
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

1001366526 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 10 01 36 65 26
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

9998119494 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 99 98 11 94 94
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

9997411337 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 99 97 41 13 37
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

5001470182 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 50 01 47 01 82
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

389999110996 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 38 99 99 11 09 96
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

628199995774 چهارشنبه 1399/11/22 چهارشنبه 22/11/1399 62 81 99 99 57 74
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

9994718231 سه شنبه 1399/11/21 سه شنبه 21/11/1399 99 94 71 82 31
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

5008750049 سه شنبه 1399/11/21 سه شنبه 21/11/1399 50 08 75 00 49
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1001843897 سه شنبه 1399/11/21 سه شنبه 21/11/1399 10 01 84 38 97
محمد صادق مرادی کوچی
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

695509999152 سه شنبه 1399/11/21 سه شنبه 21/11/1399 69 55 09 99 91 52
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

1003609222 سه شنبه 1399/11/21 سه شنبه 21/11/1399 10 03 60 92 22
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

999986695824 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 99 99 86 69 58 24
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

709999794326 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 70 99 99 79 43 26
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1005657457 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 10 05 65 74 57
خداداد بوري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1000967221 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 10 00 96 72 21
خداداد بوري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1000967221 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 10 00 96 72 21
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

1005657457 دوشنبه 1399/11/20 دوشنبه 20/11/1399 10 05 65 74 57
زهرا زماني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

9992449715 یکشنبه 1399/11/19 یکشنبه 19/11/1399 99 92 44 97 15
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

5000354450 یکشنبه 1399/11/19 یکشنبه 19/11/1399 50 00 35 44 50
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

1003855998 یکشنبه 1399/11/19 یکشنبه 19/11/1399 10 03 85 59 98
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

1001496534 یکشنبه 1399/11/19 یکشنبه 19/11/1399 10 01 49 65 34
حسن كفاشپور
برنده جایزه جایزه باران
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

5781592157 یکشنبه 1399/11/19 یکشنبه 19/11/1399 57 81 59 21 57
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

151399998227 شنبه 1399/11/18 شنبه 18/11/1399 15 13 99 99 82 27
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

1006262006 شنبه 1399/11/18 شنبه 18/11/1399 10 06 26 20 06
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

5006444280 شنبه 1399/11/18 شنبه 18/11/1399 50 06 44 42 80
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

5002927313 شنبه 1399/11/18 شنبه 18/11/1399 50 02 92 73 13
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

9991873405 شنبه 1399/11/18 شنبه 18/11/1399 99 91 87 34 05
علي اكبر هادي نژاد
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

682599997427 جمعه 1399/11/17 جمعه 17/11/1399 68 25 99 99 74 27
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

1009608066 جمعه 1399/11/17 جمعه 17/11/1399 10 09 60 80 66
ياسين لاچيناني
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

751986999949 جمعه 1399/11/17 جمعه 17/11/1399 75 19 86 99 99 49
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

442079399991 پنجشنبه 1399/11/16 پنجشنبه 16/11/1399 44 20 79 39 99 91
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

5003144706 پنجشنبه 1399/11/16 پنجشنبه 16/11/1399 50 03 14 47 06
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

5009300933 پنجشنبه 1399/11/16 پنجشنبه 16/11/1399 50 09 30 09 33
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

9997747049 پنجشنبه 1399/11/16 پنجشنبه 16/11/1399 99 97 74 70 49
اصغر رجبي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

5009620774 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 50 09 62 07 74
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

9997918400 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 99 97 91 84 00
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

659999878192 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 65 99 99 87 81 92
نرگس روحانی
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

375902999984 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 37 59 02 99 99 84
نرگس روحانی
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

534899997245 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 53 48 99 99 72 45
اصغر رجبي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

499991070386 چهارشنبه 1399/11/15 چهارشنبه 15/11/1399 49 99 91 07 03 86
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1000968281 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 10 00 96 82 81
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

5002045897 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 50 02 04 58 97
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1005741716 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 10 05 74 17 16
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1004078587 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 10 04 07 85 87
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

9997241855 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 99 97 24 18 55
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

9999516037 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 99 99 51 60 37
ياسين لاچيناني
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

569699994567 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 56 96 99 99 45 67
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

867847099993 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 86 78 47 09 99 93
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

339999657962 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 33 99 99 65 79 62
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

359999615699 سه شنبه 1399/11/14 سه شنبه 14/11/1399 35 99 99 61 56 99
محمد ابرهیم شهبازی
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

9997010577 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 99 97 01 05 77
رضا پودينه
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

5007167399 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 50 07 16 73 99
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

5000244416 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 50 00 24 44 16
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

1008176626 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 10 08 17 66 26
علي موحدزاده
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

7602222126 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 76 02 22 21 26
عباس فلاحي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

9222225707 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 92 22 22 57 07
عباس فلاحي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

37432222 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 37 43 22 22
عباس فلاحي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

42222325 دوشنبه 1399/11/13 دوشنبه 13/11/1399 42 22 23 25
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

9998610951 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 99 98 61 09 51
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

9996249148 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 99 96 24 91 48
زهرا زماني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

5003983189 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 50 03 98 31 89
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

5001802356 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 50 01 80 23 56
اصغر رجبي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

1000308822 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 10 00 30 88 22
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

1003739598 یکشنبه 1399/11/12 یکشنبه 12/11/1399 10 03 73 95 98
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

909999509155 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 90 99 99 50 91 55
علي موحدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

5002810372 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 50 02 81 03 72
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1003428525 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 10 03 42 85 25
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

9999806285 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 99 99 80 62 85
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

9997779910 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 99 97 77 99 10
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

909999509155 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 90 99 99 50 91 55
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

953999995952 شنبه 1399/11/11 شنبه 11/11/1399 95 39 99 99 59 52
فاطمه قنبري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

964651399990 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 96 46 51 39 99 90
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

5005930972 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 50 05 93 09 72
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

5002219440 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 50 02 21 94 40
خداداد بوري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

1005826273 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 10 05 82 62 73
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

9998361840 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 99 98 36 18 40
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰

9990890631 جمعه 1399/11/10 جمعه 10/11/1399 99 90 89 06 31
عليرضا سليمي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

999931125482 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 99 99 31 12 54 82
خداداد بوري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

994931709999 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 99 49 31 70 99 99
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

5004166522 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 50 04 16 65 22
عليرضا سليمي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

1001603470 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 10 01 60 34 70
عليرضا سليمي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

9996093521 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 99 96 09 35 21
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

9990453569 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 99 90 45 35 69
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

16139990 پنجشنبه 1399/11/09 پنجشنبه 09/11/1399 16 13 99 90
حسن قنبري
برنده جایزه طرح ۵۳۴
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

5340726522 چهارشنبه 1399/11/08 چهارشنبه 08/11/1399 53 40 72 65 22
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

9991780160 چهارشنبه 1399/11/08 چهارشنبه 08/11/1399 99 91 78 01 60
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

5006287157 چهارشنبه 1399/11/08 چهارشنبه 08/11/1399 50 06 28 71 57
عليرضا سميع پور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

5006314377 چهارشنبه 1399/11/08 چهارشنبه 08/11/1399 50 06 31 43 77
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

1001743146 چهارشنبه 1399/11/08 چهارشنبه 08/11/1399 10 01 74 31 46
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

633520899992 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 63 35 20 89 99 92
حسن قنبري
برنده جایزه طرح ۵۳۴
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

5341201252 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 53 41 20 12 52
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

1008040294 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 10 08 04 02 94
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

1001972379 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 10 01 97 23 79
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

5001505817 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 50 01 50 58 17
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

150580999953 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 15 05 80 99 99 53
اصغر رجبي
برنده جایزه طرح ۵۳۴
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

5342781836 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 53 42 78 18 36
مریم کشت بان
برنده جایزه طرح ۵۳۴
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

5342816701 سه شنبه 1399/11/07 سه شنبه 07/11/1399 53 42 81 67 01
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

999918788578 دوشنبه 1399/11/06 دوشنبه 06/11/1399 99 99 18 78 85 78
حسن قنبري
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

22624357 دوشنبه 1399/11/06 دوشنبه 06/11/1399 22 62 43 57
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

5001318033 دوشنبه 1399/11/06 دوشنبه 06/11/1399 50 01 31 80 33
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

9994727103 دوشنبه 1399/11/06 دوشنبه 06/11/1399 99 94 72 71 03
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

101899995980 دوشنبه 1399/11/06 دوشنبه 06/11/1399 10 18 99 99 59 80
اعظم زارعي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

5001284108 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 50 01 28 41 08
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

1005539277 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 10 05 53 92 77
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

1000330456 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 10 00 33 04 56
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

9998645195 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 99 98 64 51 95
رضا پودينه
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

966199993062 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 96 61 99 99 30 62
رضا پودينه
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

966199993062 یکشنبه 1399/11/05 یکشنبه 05/11/1399 96 61 99 99 30 62
سيدهادي ابدي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

9993270228 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 99 93 27 02 28
سيدهادي ابدي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1009092864 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 10 09 09 28 64
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

1004311973 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 10 04 31 19 73
اصغر رجبي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5003390266 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 50 03 39 02 66
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

5008399928 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 50 08 39 99 28
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

999937541410 شنبه 1399/11/04 شنبه 04/11/1399 99 99 37 54 14 10
مریم کشت بان
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

5007175898 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 50 07 17 58 98
اصغر رجبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

9995284626 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 99 95 28 46 26
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

999912712955 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 99 99 12 71 29 55
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

5002362993 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 50 02 36 29 93
حسن كفاشپور
برنده جایزه جایزه تلاش روز
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

1000960867 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 10 00 96 08 67
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

9996146847 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 99 96 14 68 47
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

9999691545 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 99 99 69 15 45
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

199999991105 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 19 99 99 99 11 05
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

229629999538 جمعه 1399/11/03 جمعه 03/11/1399 22 96 29 99 95 38
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

732820049999 پنجشنبه 1399/11/02 پنجشنبه 02/11/1399 73 28 20 04 99 99
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

814839999238 پنجشنبه 1399/11/02 پنجشنبه 02/11/1399 81 48 39 99 92 38
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

5003043130 سه شنبه 1399/10/30 سه شنبه 30/10/1399 50 03 04 31 30
ياسين لاچيناني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

1000656831 سه شنبه 1399/10/30 سه شنبه 30/10/1399 10 00 65 68 31
رضا رستمي پايين افراكتي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

9997285197 سه شنبه 1399/10/30 سه شنبه 30/10/1399 99 97 28 51 97
عليرضا سليمي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

5003935995 دوشنبه 1399/10/29 دوشنبه 29/10/1399 50 03 93 59 95
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

9997662735 دوشنبه 1399/10/29 دوشنبه 29/10/1399 99 97 66 27 35
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

464999977406 دوشنبه 1399/10/29 دوشنبه 29/10/1399 46 49 99 97 74 06
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

5001394816 جمعه 1399/10/26 جمعه 26/10/1399 50 01 39 48 16
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

5005877965 جمعه 1399/10/26 جمعه 26/10/1399 50 05 87 79 65
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

1004100079 جمعه 1399/10/26 جمعه 26/10/1399 10 04 10 00 79
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

9999594714 جمعه 1399/10/26 جمعه 26/10/1399 99 99 59 47 14
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

9995165263 جمعه 1399/10/26 جمعه 26/10/1399 99 95 16 52 63
اصغر رجبي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

196920859999 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 19 69 20 85 99 99
اصغر رجبي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

1004589393 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 10 04 58 93 93
زليخا كيا
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

5001518839 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 50 01 51 88 39
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

9999525999 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 99 99 52 59 99
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

9995715242 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 99 95 71 52 42
حسن قنبري
برنده جایزه کد رند آینه ای
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

9999525999 پنجشنبه 1399/10/25 پنجشنبه 25/10/1399 99 99 52 59 99
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

378142799995 چهارشنبه 1399/10/24 چهارشنبه 24/10/1399 37 81 42 79 99 95
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

5002207177 چهارشنبه 1399/10/24 چهارشنبه 24/10/1399 50 02 20 71 77
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1004638251 چهارشنبه 1399/10/24 چهارشنبه 24/10/1399 10 04 63 82 51
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

9992643576 چهارشنبه 1399/10/24 چهارشنبه 24/10/1399 99 92 64 35 76
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

107009999779 چهارشنبه 1399/10/24 چهارشنبه 24/10/1399 10 70 09 99 97 79
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

9999714382 سه شنبه 1399/10/23 سه شنبه 23/10/1399 99 99 71 43 82
اصغر رجبي
برنده جایزه جشنواره زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

999910874804 سه شنبه 1399/10/23 سه شنبه 23/10/1399 99 99 10 87 48 04
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

5004379590 سه شنبه 1399/10/23 سه شنبه 23/10/1399 50 04 37 95 90
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

5003050774 سه شنبه 1399/10/23 سه شنبه 23/10/1399 50 03 05 07 74
محمد پودينه
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

657561999978 سه شنبه 1399/10/23 سه شنبه 23/10/1399 65 75 61 99 99 78
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

734246519999 دوشنبه 1399/10/22 دوشنبه 22/10/1399 73 42 46 51 99 99
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

9992766899 دوشنبه 1399/10/22 دوشنبه 22/10/1399 99 92 76 68 99
مهدي نيك ائين
برنده جایزه جشنواره زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

987129999231 یکشنبه 1399/10/21 یکشنبه 21/10/1399 98 71 29 99 92 31
مریم کشت بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

9999479249 یکشنبه 1399/10/21 یکشنبه 21/10/1399 99 99 47 92 49
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

1002050607 یکشنبه 1399/10/21 یکشنبه 21/10/1399 10 02 05 06 07
عليرضا سميع پور
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

869999792333 یکشنبه 1399/10/21 یکشنبه 21/10/1399 86 99 99 79 23 33
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

1004800806 شنبه 1399/10/20 شنبه 20/10/1399 10 04 80 08 06
ابوالفضل دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

9999197290 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 99 99 19 72 90
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

199993588589 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 19 99 93 58 85 89
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

1406950895 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 14 06 95 08 95
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

1407653718 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 14 07 65 37 18
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

985199995618 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 98 51 99 99 56 18
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

985199995618 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 98 51 99 99 56 18
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

9998247939 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 99 98 24 79 39
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

1005782733 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 10 05 78 27 33
سيدبهاالدين حسيني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

1008114654 جمعه 1399/10/19 جمعه 19/10/1399 10 08 11 46 54
علاء رستمي زاده
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1401529170 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 14 01 52 91 70
بي بي زهرا غفوري راد
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1408482256 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 14 08 48 22 56
بي بي زهرا غفوري راد
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

179999439511 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 17 99 99 43 95 11
اصغر رجبي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

5006200764 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 50 06 20 07 64
بي بي زهرا غفوري راد
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1003944661 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 10 03 94 46 61
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

494719999516 پنجشنبه 1399/10/18 پنجشنبه 18/10/1399 49 47 19 99 95 16
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

260351889999 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 26 03 51 88 99 99
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

5004520130 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 50 04 52 01 30
سعيد عليجاني
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

1002105156 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 10 02 10 51 56
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

1007834699 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 10 07 83 46 99
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

9998797452 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 99 98 79 74 52
رقیه نجاری
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

911842459999 چهارشنبه 1399/10/17 چهارشنبه 17/10/1399 91 18 42 45 99 99
رضا پودينه
برنده جایزه دوشنبه بازار
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

9997169221 سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399 99 97 16 92 21
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

889999934053 سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399 88 99 99 93 40 53
علي موحدزاده
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

625999913411 سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399 62 59 99 91 34 11
علي اميدوار
برنده جایزه یلدا
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

5002737261 سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399 50 02 73 72 61
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

1008131711 سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399 10 08 13 17 11
مهدي نيك ائين
برنده جایزه یلدا
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

سه شنبه 1399/10/16 سه شنبه 16/10/1399
مریم کشت بان
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

492849449999 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 49 28 49 44 99 99
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9995833481 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 95 83 34 81
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9990348234 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 90 34 82 34
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

5000059478 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 50 00 05 94 78
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

1005412115 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 10 05 41 21 15
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

1008918680 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 10 08 91 86 80
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9999487211 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 99 48 72 11
حسن قنبري
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9995970282 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 95 97 02 82
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9995833481 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 95 83 34 81
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9999226505 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 99 22 65 05
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9999487211 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 99 48 72 11
زليخا كيا
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9994090138 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 94 09 01 38
زليخا كيا
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9991780500 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 91 78 05 00
زليخا كيا
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

9990004890 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 90 00 48 90
زليخا كيا
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

951999931363 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 95 19 99 93 13 63
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

999953931383 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 99 99 53 93 13 83
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

975560969999 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 97 55 60 96 99 99
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

119999997550 دوشنبه 1399/10/15 دوشنبه 15/10/1399 11 99 99 99 75 50
حسن قنبري
برنده جایزه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

9993874739 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 99 93 87 47 39
فرامرز يوسفي
برنده جایزه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

9999427285 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 99 99 42 72 85
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

5004561339 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 50 04 56 13 39
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

1003164055 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 10 03 16 40 55
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

1005471978 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 10 05 47 19 78
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

9993874739 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 99 93 87 47 39
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

9999427285 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 99 99 42 72 85
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه زمستانه
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

396668999968 یکشنبه 1399/10/14 یکشنبه 14/10/1399 39 66 68 99 99 68
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه زمستانه
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

899991035228 شنبه 1399/10/13 شنبه 13/10/1399 89 99 91 03 52 28
محمد مهدي فلاح تفتي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

1001971209 شنبه 1399/10/13 شنبه 13/10/1399 10 01 97 12 09
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

5006441379 شنبه 1399/10/13 شنبه 13/10/1399 50 06 44 13 79
خداداد قادري فر
برنده جایزه دوشنبه بازار
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

9992948560 شنبه 1399/10/13 شنبه 13/10/1399 99 92 94 85 60
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

768999976385 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 76 89 99 97 63 85
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

3220208038 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 32 20 20 80 38
عاطفه شمشيري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

2020762761 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 20 20 76 27 61
علي ندري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

5004074049 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 50 04 07 40 49
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

5001773078 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 50 01 77 30 78
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

1000019244 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 10 00 01 92 44
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

9997970866 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 99 97 97 08 66
موسي زيبنده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی شب
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

9999944314 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 99 99 94 43 14
علي ندري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

2021384174 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 20 21 38 41 74
موسي زيبنده
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

371599997021 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 37 15 99 99 70 21
علي ندري
برنده جایزه زمستانه
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

639999210927 جمعه 1399/10/12 جمعه 12/10/1399 63 99 99 21 09 27
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

578237099992 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 57 82 37 09 99 92
غلامرضا احمدي
برنده جایزه زمستانه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

353497399995 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 35 34 97 39 99 95
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

6742021066 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 67 42 02 10 66
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

1004340983 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 10 04 34 09 83
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

1007443209 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 10 07 44 32 09
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

5001612967 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 50 01 61 29 67
داود صالح فر
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

8202123855 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 82 02 12 38 55
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

4027202101 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 40 27 20 21 01
محمد پودينه
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

8107420201 پنجشنبه 1399/10/11 پنجشنبه 11/10/1399 81 07 42 02 01
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

999956529354 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 99 99 56 52 93 54
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

9993583514 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 99 93 58 35 14
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

9995974842 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 99 95 97 48 42
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

5003474622 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 50 03 47 46 22
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

5002987754 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 50 02 98 77 54
فرهاد صالحي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

1001154062 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 10 01 15 40 62
عباس فلاحي
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

107305999984 چهارشنبه 1399/10/10 چهارشنبه 10/10/1399 10 73 05 99 99 84
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

5002323987 سه شنبه 1399/10/09 سه شنبه 09/10/1399 50 02 32 39 87
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

9996475187 سه شنبه 1399/10/09 سه شنبه 09/10/1399 99 96 47 51 87
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

5002323987 سه شنبه 1399/10/09 سه شنبه 09/10/1399 50 02 32 39 87
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

909999229619 سه شنبه 1399/10/09 سه شنبه 09/10/1399 90 99 99 22 96 19
مریم کشت بان
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

5002489714 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 50 02 48 97 14
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

1001909971 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 10 01 90 99 71
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

1001372633 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 10 01 37 26 33
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

9999464710 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 99 99 46 47 10
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

307999908644 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 30 79 99 90 86 44
حسن كفاشپور
برنده جایزه زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

895804199995 دوشنبه 1399/10/08 دوشنبه 08/10/1399 89 58 04 19 99 95
فرزاد علي پور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

5003396490 یکشنبه 1399/10/07 یکشنبه 07/10/1399 50 03 39 64 90
حسن قنبري
برنده جایزه جایزه تلاش
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399
فرهاد صالحي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

1008603918 شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399 10 08 60 39 18
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

1003945676 شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399 10 03 94 56 76
فرهاد صالحي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

5000609008 شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399 50 00 60 90 08
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

5002070179 شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399 50 02 07 01 79
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

9997382172 شنبه 1399/10/06 شنبه 06/10/1399 99 97 38 21 72
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

1005955069 جمعه 1399/10/05 جمعه 05/10/1399 10 05 95 50 69
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

5007623509 جمعه 1399/10/05 جمعه 05/10/1399 50 07 62 35 09
اصغر رجبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

9998061257 جمعه 1399/10/05 جمعه 05/10/1399 99 98 06 12 57
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

9995068343 جمعه 1399/10/05 جمعه 05/10/1399 99 95 06 83 43
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

9995068343 جمعه 1399/10/05 جمعه 05/10/1399 99 95 06 83 43
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

5004283924 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 50 04 28 39 24
فرهاد صالحي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

5007989119 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 50 07 98 91 19
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

1000640532 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 10 00 64 05 32
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

9996805618 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 99 96 80 56 18
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

9992482233 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 99 92 48 22 33
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

999969038926 پنجشنبه 1399/10/04 پنجشنبه 04/10/1399 99 99 69 03 89 26
حسن قنبري
برنده جایزه زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

522669999208 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 52 26 69 99 92 08
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

9997670153 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 99 97 67 01 53
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

1000166615 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 10 00 16 66 15
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

1004804112 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 10 04 80 41 12
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی روز
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

5006830673 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 50 06 83 06 73
سعيد عليجاني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

5008032663 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 50 08 03 26 63
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره زمستانه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

399995758477 چهارشنبه 1399/10/03 چهارشنبه 03/10/1399 39 99 95 75 84 77
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

1009541489 سه شنبه 1399/10/02 سه شنبه 02/10/1399 10 09 54 14 89
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

5006351370 دوشنبه 1399/10/01 دوشنبه 01/10/1399 50 06 35 13 70
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1005616717 دوشنبه 1399/10/01 دوشنبه 01/10/1399 10 05 61 67 17
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

9995616842 دوشنبه 1399/10/01 دوشنبه 01/10/1399 99 95 61 68 42
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

9995616842 دوشنبه 1399/10/01 دوشنبه 01/10/1399 99 95 61 68 42
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره زمستانه
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

859199991729 دوشنبه 1399/10/01 دوشنبه 01/10/1399 85 91 99 99 17 29
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

9999635722 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 99 99 63 57 22
سيدبهاالدين حسيني
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

1001228237 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 10 01 22 82 37
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

777764845360 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 77 77 64 84 53 60
هادي محمدي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

256532077770 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 25 65 32 07 77 70
هادي محمدي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

777746924012 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 77 77 46 92 40 12
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

5001015736 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 50 01 01 57 36
سعيد عليجاني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

5000094422 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 50 00 09 44 22
موسي زيبنده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

1001762202 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 10 01 76 22 02
سكينه خلفي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

1001431650 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 10 01 43 16 50
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

9999710526 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 99 99 71 05 26
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

9999552201 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 99 99 55 22 01
موسي زيبنده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

614666277775 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 61 46 66 27 77 75
مریم کشت بان
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

154025277774 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 15 40 25 27 77 74
مریم کشت بان
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

777793511468 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 77 77 93 51 14 68
سعيد عليجاني
برنده جایزه آخر هفته
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

403591437777 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 40 35 91 43 77 77
مستوره آفاقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

172460377775 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 17 24 60 37 77 75
عصمت پودينه
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

377779981354 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 37 77 79 98 13 54
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

903777785878 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 90 37 77 78 58 78
مهدي نيك ائين
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

705777733307 یکشنبه 1399/09/30 یکشنبه 30/09/1399 70 57 77 73 33 07
سميرا شهبازي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

702747777150 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 70 27 47 77 71 50
مریم کشت بان
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

872774777701 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 87 27 74 77 77 01
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

5001958323 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 50 01 95 83 23
مریم کشت بان
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

317777705052 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 31 77 77 70 50 52
سيدبهاالدين حسيني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

107777396542 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 10 77 77 39 65 42
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

953707077773 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 95 37 07 07 77 73
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

868032377772 شنبه 1399/09/29 شنبه 29/09/1399 86 80 32 37 77 72
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

5008133853 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 50 08 13 38 53
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

9992782938 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 99 92 78 29 38
مهدي نيك ائين
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

54051399 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 54 05 13 99
علي موحدزاده
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

94481399 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 94 48 13 99
علي موحدزاده
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

13992558 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 13 99 25 58
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

1002549142 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 10 02 54 91 42
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

5002233622 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 50 02 23 36 22
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

5003801528 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 50 03 80 15 28
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

9995563881 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 99 95 56 38 81
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

9990569612 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 99 90 56 96 12
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

1005245432 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 10 05 24 54 32
اکرم فرقدانی
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

712161377770 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 71 21 61 37 77 70
مریم کشت بان
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

296865987777 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 29 68 65 98 77 77
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

381677771266 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 38 16 77 77 12 66
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

727777988649 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 72 77 77 98 86 49
رضا پودينه
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

133777754660 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 13 37 77 75 46 60
عباس فلاحي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

557777040731 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 55 77 77 04 07 31
عباس فلاحي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۸

644967777235 جمعه 1399/09/28 جمعه 28/09/1399 64 49 67 77 72 35
مریم کشت بان
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

1000381024 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 10 00 38 10 24
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

9997919649 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 99 97 91 96 49
حسن قنبري
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

41399694 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 41 39 96 94
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

277771410951 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 27 77 71 41 09 51
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

661437277775 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 66 14 37 27 77 75
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

125857777753 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 12 58 57 77 77 53
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

986577770952 پنجشنبه 1399/09/27 پنجشنبه 27/09/1399 98 65 77 77 09 52
علي موحدزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

777773715928 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 77 77 73 71 59 28
علي موحدزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

542377775534 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 54 23 77 77 55 34
ياسين لاچيناني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

5006566442 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 50 06 56 64 42
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

5005662483 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 50 05 66 24 83
علي موحدزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

1001563241 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 10 01 56 32 41
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

9999685561 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 99 99 68 55 61
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

9999540738 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 99 99 54 07 38
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

360465777758 چهارشنبه 1399/09/26 چهارشنبه 26/09/1399 36 04 65 77 77 58
اسفنديار اكبرپور
برنده جایزه کدشانس رند
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

9876534567 سه شنبه 1399/09/25 سه شنبه 25/09/1399 98 76 53 45 67
سميرا شهبازي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

9995924006 سه شنبه 1399/09/25 سه شنبه 25/09/1399 99 95 92 40 06
اعظم زارعي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

641398747777 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 64 13 98 74 77 77
اسفنديار اكبرپور
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

710777785815 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 71 07 77 78 58 15
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

5002012839 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 50 02 01 28 39
احمد رستم زاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

1002315425 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 10 02 31 54 25
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

1003749619 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 10 03 74 96 19
احمد رستم زاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

9996977716 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 99 96 97 77 16
علاء رستمي زاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

9998937623 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 99 98 93 76 23
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

177770069101 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 17 77 70 06 91 01
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

777740913769 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 77 77 40 91 37 69
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

846413427777 دوشنبه 1399/09/24 دوشنبه 24/09/1399 84 64 13 42 77 77
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

9999011681 یکشنبه 1399/09/23 یکشنبه 23/09/1399 99 99 01 16 81
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

9995582883 یکشنبه 1399/09/23 یکشنبه 23/09/1399 99 95 58 28 83
عليرضا سليمي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

1003765180 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 10 03 76 51 80
علي اميدوار
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

5002774536 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 50 02 77 45 36
علي اميدوار
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

1005076097 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 10 05 07 60 97
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

9995737689 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 99 95 73 76 89
علي اميدوار
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

1002020705 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 10 02 02 07 05
ياسين لاچيناني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

777749424753 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 77 77 49 42 47 53
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

217540077771 شنبه 1399/09/22 شنبه 22/09/1399 21 75 40 07 77 71
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

5009628586 جمعه 1399/09/21 جمعه 21/09/1399 50 09 62 85 86
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

1001124071 جمعه 1399/09/21 جمعه 21/09/1399 10 01 12 40 71
عليرضا سليمي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

9994730087 جمعه 1399/09/21 جمعه 21/09/1399 99 94 73 00 87
اعظم زارعي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

968777718720 جمعه 1399/09/21 جمعه 21/09/1399 96 87 77 71 87 20
محمد جعفرپور
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

9878001340 پنجشنبه 1399/09/20 پنجشنبه 20/09/1399 98 78 00 13 40
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

5003378774 پنجشنبه 1399/09/20 پنجشنبه 20/09/1399 50 03 37 87 74
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

9995221233 پنجشنبه 1399/09/20 پنجشنبه 20/09/1399 99 95 22 12 33
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

777704882901 پنجشنبه 1399/09/20 پنجشنبه 20/09/1399 77 77 04 88 29 01
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

5000815752 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 50 00 81 57 52
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

1002830677 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 10 02 83 06 77
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

1005236912 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 10 05 23 69 12
مریم کشت بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

9999515102 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 99 99 51 51 02
علي موحدزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

9998742123 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 99 98 74 21 23
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه آخر هفته
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

9877259416 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 98 77 25 94 16
سمانه دشتي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

677772364020 چهارشنبه 1399/09/19 چهارشنبه 19/09/1399 67 77 72 36 40 20
رضا پودينه
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

5002509144 سه شنبه 1399/09/18 سه شنبه 18/09/1399 50 02 50 91 44
فرزاد علي پور
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

1002954968 سه شنبه 1399/09/18 سه شنبه 18/09/1399 10 02 95 49 68
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

657777460990 سه شنبه 1399/09/18 سه شنبه 18/09/1399 65 77 77 46 09 90
اصغر رجبي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

5003747000 دوشنبه 1399/09/17 دوشنبه 17/09/1399 50 03 74 70 00
اصغر رجبي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

1002541405 دوشنبه 1399/09/17 دوشنبه 17/09/1399 10 02 54 14 05
اصغر رجبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

9993133410 دوشنبه 1399/09/17 دوشنبه 17/09/1399 99 93 13 34 10
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

367777031101 یکشنبه 1399/09/16 یکشنبه 16/09/1399 36 77 77 03 11 01
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

323913117777 یکشنبه 1399/09/16 یکشنبه 16/09/1399 32 39 13 11 77 77
ژانت شريفي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

5005148919 یکشنبه 1399/09/16 یکشنبه 16/09/1399 50 05 14 89 19
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

5003216480 یکشنبه 1399/09/16 یکشنبه 16/09/1399 50 03 21 64 80
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

9998210715 یکشنبه 1399/09/16 یکشنبه 16/09/1399 99 98 21 07 15
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه آخر هفته
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

70095221 شنبه 1399/09/15 شنبه 15/09/1399 70 09 52 21
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

5002949449 شنبه 1399/09/15 شنبه 15/09/1399 50 02 94 94 49
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

5004418826 شنبه 1399/09/15 شنبه 15/09/1399 50 04 41 88 26
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

1001566875 شنبه 1399/09/15 شنبه 15/09/1399 10 01 56 68 75
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

777762280916 شنبه 1399/09/15 شنبه 15/09/1399 77 77 62 28 09 16
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

38703700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 38 70 37 00
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

71712700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 71 71 27 00
مریم کشت بان
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

63198700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 63 19 87 00
مریم کشت بان
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

77695700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 77 69 57 00
عاطفه شمشيري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

10693700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 10 69 37 00
عاطفه شمشيري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

19724700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 19 72 47 00
سعيد عليجاني
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

60478700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 60 47 87 00
ياسين لاچيناني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

307777784857 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 30 77 77 78 48 57
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

392050677770 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 39 20 50 67 77 70
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

772216777736 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 77 22 16 77 77 36
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

355777753330 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 35 57 77 75 33 30
عاطفه شمشيري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

419710877770 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 41 97 10 87 77 70
مهدي نيك ائين
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

5003791927 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 50 03 79 19 27
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

5001173873 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 50 01 17 38 73
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

1001524462 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 10 01 52 44 62
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

9995057166 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 99 95 05 71 66
طيبه اندرخور
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

61350700 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 61 35 07 00
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

70002862 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 70 00 28 62
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

70082384 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 70 08 23 84
علي اميدوار
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

70057904 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 70 05 79 04
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

336617777543 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 33 66 17 77 75 43
عاطفه شمشيري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

70060347 جمعه 1399/09/14 جمعه 14/09/1399 70 06 03 47
رضا پودينه
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

777751987939 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 77 77 51 98 79 39
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

677777862129 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 67 77 77 86 21 29
علي اميدوار
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

5007425826 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 50 07 42 58 26
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

9998513720 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 99 98 51 37 20
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

9998513720 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 99 98 51 37 20
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

1005871359 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 10 05 87 13 59
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

9997237567 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 99 97 23 75 67
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

67028700 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 67 02 87 00
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

24500700 پنجشنبه 1399/09/13 پنجشنبه 13/09/1399 24 50 07 00
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

624863977776 چهارشنبه 1399/09/12 چهارشنبه 12/09/1399 62 48 63 97 77 76
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

1006768629 چهارشنبه 1399/09/12 چهارشنبه 12/09/1399 10 06 76 86 29
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

5000619842 چهارشنبه 1399/09/12 چهارشنبه 12/09/1399 50 00 61 98 42
عباس فلاحي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

5009187081 چهارشنبه 1399/09/12 چهارشنبه 12/09/1399 50 09 18 70 81
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

593777705449 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 59 37 77 70 54 49
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

5000009187 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 50 00 00 91 87
زليخا كيا
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

5002048545 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 50 02 04 85 45
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

1000272013 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 10 00 27 20 13
زليخا كيا
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

1004133640 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 10 04 13 36 40
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

9997578778 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 99 97 57 87 78
زليخا كيا
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

9999633932 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 99 99 63 39 32
مهدي نيك ائين
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

888522477773 سه شنبه 1399/09/11 سه شنبه 11/09/1399 88 85 22 47 77 73
حسن قنبري
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

9343712999 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 93 43 71 29 99
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

332077775849 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 33 20 77 77 58 49
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

9992442046 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 99 92 44 20 46
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

9993734171 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 99 93 73 41 71
مهدي نيك ائين
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

5000531446 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 50 00 53 14 46
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

9993734171 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 99 93 73 41 71
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

5005276157 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 50 05 27 61 57
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1006105801 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 10 06 10 58 01
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1000514422 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 10 00 51 44 22
زليخا كيا
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

949677770351 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 94 96 77 77 03 51
هادی ارژنگ
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

462180537777 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 46 21 80 53 77 77
مهدي نيك ائين
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

550605567777 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 55 06 05 56 77 77
مهدي نيك ائين
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

104521277779 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 10 45 21 27 77 79
مهدي نيك ائين
برنده جایزه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

4811491999 دوشنبه 1399/09/10 دوشنبه 10/09/1399 48 11 49 19 99
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

9999297617 یکشنبه 1399/09/09 یکشنبه 09/09/1399 99 99 29 76 17
محمدهادي يگانه
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

5008909313 یکشنبه 1399/09/09 یکشنبه 09/09/1399 50 08 90 93 13
طيبه اندرخور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

1002196297 یکشنبه 1399/09/09 یکشنبه 09/09/1399 10 02 19 62 97
محمدصادق فلاح تفتي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

9999297617 یکشنبه 1399/09/09 یکشنبه 09/09/1399 99 99 29 76 17
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

9993734171 یکشنبه 1399/09/09 یکشنبه 09/09/1399 99 93 73 41 71
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

691980977775 شنبه 1399/09/08 شنبه 08/09/1399 69 19 80 97 77 75
اصغر رجبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

9991380851 شنبه 1399/09/08 شنبه 08/09/1399 99 91 38 08 51
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

5000753231 شنبه 1399/09/08 شنبه 08/09/1399 50 00 75 32 31
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

522827657777 شنبه 1399/09/08 شنبه 08/09/1399 52 28 27 65 77 77
محمدهادي يگانه
برنده جایزه دوشنبه بازار
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

9991823428 شنبه 1399/09/08 شنبه 08/09/1399 99 91 82 34 28
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

1002825682 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 10 02 82 56 82
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه هدیه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

777075308095 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 77 70 75 30 80 95
داود صالح فر
برنده جایزه هدیه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

713632777705 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 71 36 32 77 77 05
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه هدیه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

755737773375 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 75 57 37 77 33 75
حسن قنبري
برنده جایزه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

777816319046 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 77 78 16 31 90 46
داود صالح فر
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

713632777705 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 71 36 32 77 77 05
داود صالح فر
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

5001765736 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 50 01 76 57 36
داود صالح فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

1002642969 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 10 02 64 29 69
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

9998073176 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 99 98 07 31 76
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

745108677772 جمعه 1399/09/07 جمعه 07/09/1399 74 51 08 67 77 72
فاطمه كشت كار
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

777945812745 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 77 79 45 81 27 45
احمد فولادي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

777782488008 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 77 77 82 48 80 08
احمد فولادي
برنده جایزه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

789537774026 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 78 95 37 77 40 26
احمد فولادي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5006050678 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 50 06 05 06 78
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5004590550 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 50 04 59 05 50
زهرا زماني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

1002321179 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 10 02 32 11 79
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

9995368382 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 99 95 36 83 82
احمد فولادي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

9991865216 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 99 91 86 52 16
فاطمه قنبري
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

777859955234 پنجشنبه 1399/09/06 پنجشنبه 06/09/1399 77 78 59 95 52 34
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

1005278260 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 10 05 27 82 60
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

9995525128 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 99 95 52 51 28
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

9994543930 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 99 94 54 39 30
وحيد اسكندري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

964305077772 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 96 43 05 07 77 72
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

407557777408 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 40 75 57 77 74 08
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

978521097777 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 97 85 21 09 77 77
احمد فولادي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

777782488008 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 77 77 82 48 80 08
احمد فولادي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

266342277778 چهارشنبه 1399/09/05 چهارشنبه 05/09/1399 26 63 42 27 77 78
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

5004984144 سه شنبه 1399/09/04 سه شنبه 04/09/1399 50 04 98 41 44
خداداد بوري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

5001897893 سه شنبه 1399/09/04 سه شنبه 04/09/1399 50 01 89 78 93
علاء رستمي زاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

1006676873 سه شنبه 1399/09/04 سه شنبه 04/09/1399 10 06 67 68 73
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

1002767624 سه شنبه 1399/09/04 سه شنبه 04/09/1399 10 02 76 76 24
زليخا كيا
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

9995061399 سه شنبه 1399/09/04 سه شنبه 04/09/1399 99 95 06 13 99
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

225034977775 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 22 50 34 97 77 75
سعيد بردبار
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

257077776547 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 25 70 77 77 65 47
سعيد عليجاني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

352777723921 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 35 27 77 72 39 21
سعيد عليجاني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

601457777200 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 60 14 57 77 72 00
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

1006203656 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 10 06 20 36 56
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

1004920017 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 10 04 92 00 17
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

9991330509 دوشنبه 1399/09/03 دوشنبه 03/09/1399 99 91 33 05 09
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

562733077770 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 56 27 33 07 77 70
هادی ارژنگ
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

997983517777 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 99 79 83 51 77 77
سعيد عليجاني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5003319917 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 50 03 31 99 17
اصغر رجبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

9999045921 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 99 99 04 59 21
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

9995235927 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 99 95 23 59 27
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

1007409874 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 10 07 40 98 74
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5009133010 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 50 09 13 30 10
سعيد عليجاني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5003319917 یکشنبه 1399/09/02 یکشنبه 02/09/1399 50 03 31 99 17
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

677774791419 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 67 77 74 79 14 19
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

117777691408 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 11 77 77 69 14 08
سعيد بردبار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

9995315974 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 99 95 31 59 74
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

9998991552 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 99 98 99 15 52
نرجس اكبري پاشاكي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

5002897272 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 50 02 89 72 72
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1001288105 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 10 01 28 81 05
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1002973429 شنبه 1399/09/01 شنبه 01/09/1399 10 02 97 34 29
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

680777786765 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 68 07 77 78 67 65
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

5002225810 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 50 02 22 58 10
حسین عجم
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

1001327701 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 10 01 32 77 01
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

1000150161 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 10 00 15 01 61
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

9995234418 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 99 95 23 44 18
سعيد بردبار
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

9998596232 جمعه 1399/08/30 جمعه 30/08/1399 99 98 59 62 32
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

1006952415 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 10 06 95 24 15
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

5005462687 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 50 05 46 26 87
اصغر رجبي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

5002300694 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 50 02 30 06 94
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

9997316026 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 99 97 31 60 26
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

769777702167 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 76 97 77 70 21 67
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

520777791272 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 52 07 77 79 12 72
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

684477779688 پنجشنبه 1399/08/29 پنجشنبه 29/08/1399 68 44 77 77 96 88
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

777765697799 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 77 77 65 69 77 99
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

5004077104 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 50 04 07 71 04
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

9996443621 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 99 96 44 36 21
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1004794775 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 10 04 79 47 75
مریم کشت بان
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1000565677 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 10 00 56 56 77
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

9998293976 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 99 98 29 39 76
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

9996662833 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 99 96 66 28 33
زليخا كيا
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1000562514 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 10 00 56 25 14
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

408232677774 چهارشنبه 1399/08/28 چهارشنبه 28/08/1399 40 82 32 67 77 74
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

960330477776 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 96 03 30 47 77 76
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

9999844498 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 99 99 84 44 98
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

9998861431 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 99 98 86 14 31
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

1008792951 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 10 08 79 29 51
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

5007464236 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 50 07 46 42 36
سعيد عليجاني
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

180590777751 سه شنبه 1399/08/27 سه شنبه 27/08/1399 18 05 90 77 77 51
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

177776803961 دوشنبه 1399/08/26 دوشنبه 26/08/1399 17 77 76 80 39 61
نكيسا نبي زاده حقيقي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

5003218232 دوشنبه 1399/08/26 دوشنبه 26/08/1399 50 03 21 82 32
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

1003784860 دوشنبه 1399/08/26 دوشنبه 26/08/1399 10 03 78 48 60
اسفنديار اكبرپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

9993355711 دوشنبه 1399/08/26 دوشنبه 26/08/1399 99 93 35 57 11
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

1008468999 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 10 08 46 89 99
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

341877377778 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 34 18 77 37 77 78
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

5001529936 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 50 01 52 99 36
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

1008136841 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 10 08 13 68 41
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

9991576011 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 99 91 57 60 11
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

207777278264 یکشنبه 1399/08/25 یکشنبه 25/08/1399 20 77 77 27 82 64
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

5001366837 شنبه 1399/08/24 شنبه 24/08/1399 50 01 36 68 37
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

5000583385 شنبه 1399/08/24 شنبه 24/08/1399 50 00 58 33 85
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

1002052124 شنبه 1399/08/24 شنبه 24/08/1399 10 02 05 21 24
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

1002916797 شنبه 1399/08/24 شنبه 24/08/1399 10 02 91 67 97
محمد هادي حقيقي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

399937777919 شنبه 1399/08/24 شنبه 24/08/1399 39 99 37 77 79 19
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

1008208515 جمعه 1399/08/23 جمعه 23/08/1399 10 08 20 85 15
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

1001034259 جمعه 1399/08/23 جمعه 23/08/1399 10 01 03 42 59
خداداد بوري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

5002152016 جمعه 1399/08/23 جمعه 23/08/1399 50 02 15 20 16
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

9991592376 جمعه 1399/08/23 جمعه 23/08/1399 99 91 59 23 76
داود صالح فر
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

1000768369 پنجشنبه 1399/08/22 پنجشنبه 22/08/1399 10 00 76 83 69
داود صالح فر
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

5004957715 پنجشنبه 1399/08/22 پنجشنبه 22/08/1399 50 04 95 77 15
هادی ارژنگ
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

9993883436 پنجشنبه 1399/08/22 پنجشنبه 22/08/1399 99 93 88 34 36
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

9991592376 پنجشنبه 1399/08/22 پنجشنبه 22/08/1399 99 91 59 23 76
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

9999120658 چهارشنبه 1399/08/21 چهارشنبه 21/08/1399 99 99 12 06 58
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

9996470682 چهارشنبه 1399/08/21 چهارشنبه 21/08/1399 99 96 47 06 82
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

531777706462 چهارشنبه 1399/08/21 چهارشنبه 21/08/1399 53 17 77 70 64 62
زهرا نورالدين فسايي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

217777408426 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 21 77 77 40 84 26
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

1008752810 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 10 08 75 28 10
رضا پودينه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

5005277016 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 50 05 27 70 16
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

1002180221 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 10 02 18 02 21
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

9998874004 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 99 98 87 40 04
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

9996719499 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 99 96 71 94 99
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

947367777768 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 94 73 67 77 77 68
عباس فلاحي
برنده جایزه جشنواره پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

596777766291 سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399 59 67 77 76 62 91
حسن قنبري
برنده جایزه کتاب خوانی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

سه شنبه 1399/08/20 سه شنبه 20/08/1399
مجتبي عطائي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

9999401431 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 99 99 40 14 31
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

9996738697 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 99 96 73 86 97
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

1008808969 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 10 08 80 89 69
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

1005171169 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 10 05 17 11 69
مریم کشت بان
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

5003332012 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 50 03 33 20 12
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

5001375164 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 50 01 37 51 64
حسن قنبري
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

1005171169 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 10 05 17 11 69
حسن قنبري
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

1008808969 دوشنبه 1399/08/19 دوشنبه 19/08/1399 10 08 80 89 69
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره پاییزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

872777710529 یکشنبه 1399/08/18 یکشنبه 18/08/1399 87 27 77 71 05 29