:: سایت رسمی موسسه کتاب 57

برندگان مرحله سیزدهم


علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

248888659663 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 24 88 88 65 96 63
عباس فلاحي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

9999196980 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 99 99 19 69 80
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

1001353124 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 10 01 35 31 24
حسين تقوي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

1005816705 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 10 05 81 67 05
اعظم زارعي
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

5001855007 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 50 01 85 50 07
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

873888810584 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 87 38 88 81 05 84
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

818888851162 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 81 88 88 85 11 62
رضا پودينه
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

758888938138 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 75 88 88 93 81 38
داود صالح فر
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

171088880486 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 17 10 88 88 04 86
علي اميدوار
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

57538486 دوشنبه 1399/04/16 دوشنبه 16/04/1399 57 53 84 86
ابراهیم شعبانپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

1000453142 یکشنبه 1399/04/15 یکشنبه 15/04/1399 10 00 45 31 42
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

1002545772 یکشنبه 1399/04/15 یکشنبه 15/04/1399 10 02 54 57 72
داود سلطاني
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

5007345120 یکشنبه 1399/04/15 یکشنبه 15/04/1399 50 07 34 51 20
حسن كفاشپور
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

5005226494 یکشنبه 1399/04/15 یکشنبه 15/04/1399 50 05 22 64 94
محمد پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

9997580240 یکشنبه 1399/04/15 یکشنبه 15/04/1399 99 97 58 02 40
هادي محمدي
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

768888288782 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 76 88 88 28 87 82
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

393385588889 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 39 33 85 58 88 89
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1003721062 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 10 03 72 10 62
علي اميدوار
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

5000749761 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 50 00 74 97 61
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

9996344450 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 99 96 34 44 50
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

9994502355 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 99 94 50 23 55
حامد ولي زاده
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

143888841941 شنبه 1399/04/14 شنبه 14/04/1399 14 38 88 84 19 41
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

525288883782 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 52 52 88 88 37 82
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

341888826200 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 34 18 88 82 62 00
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره ولادت امام رضا
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

537888872856 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 53 78 88 87 28 56
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

1000102590 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 10 00 10 25 90
علي اكبر هادي نژاد
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

5008721957 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 50 08 72 19 57
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

9997299761 جمعه 1399/04/13 جمعه 13/04/1399 99 97 29 97 61
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

9997175747 پنجشنبه 1399/04/12 پنجشنبه 12/04/1399 99 97 17 57 47
ناصر حاجي عباس اوغلي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

5002415560 چهارشنبه 1399/04/11 چهارشنبه 11/04/1399 50 02 41 55 60
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

9995295841 چهارشنبه 1399/04/11 چهارشنبه 11/04/1399 99 95 29 58 41
محمد مرزبان نژاد
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

5004938181 سه شنبه 1399/04/10 سه شنبه 10/04/1399 50 04 93 81 81
محمد مرزبان نژاد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

9999205232 سه شنبه 1399/04/10 سه شنبه 10/04/1399 99 99 20 52 32
حسين تقوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

9991396483 دوشنبه 1399/04/09 دوشنبه 09/04/1399 99 91 39 64 83
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

9995054769 دوشنبه 1399/04/09 دوشنبه 09/04/1399 99 95 05 47 69
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

1002079642 یکشنبه 1399/04/08 یکشنبه 08/04/1399 10 02 07 96 42
اعظم زارعي
برنده جایزه دهه کرامت
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

57871340 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 57 87 13 40
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

5000510948 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 50 00 51 09 48
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

1001810721 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 10 01 81 07 21
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

1000156376 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 10 00 15 63 76
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

5002926399 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 50 02 92 63 99
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

9993957083 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 99 93 95 70 83
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

9996592592 شنبه 1399/04/07 شنبه 07/04/1399 99 96 59 25 92
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

1005164140 جمعه 1399/04/06 جمعه 06/04/1399 10 05 16 41 40
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

9996095336 جمعه 1399/04/06 جمعه 06/04/1399 99 96 09 53 36
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

1008726147 جمعه 1399/04/06 جمعه 06/04/1399 10 08 72 61 47
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

5000290207 جمعه 1399/04/06 جمعه 06/04/1399 50 00 29 02 07
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

1009889262 پنجشنبه 1399/04/05 پنجشنبه 05/04/1399 10 09 88 92 62
عصمت پودينه
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

5005847916 پنجشنبه 1399/04/05 پنجشنبه 05/04/1399 50 05 84 79 16
ژانت شريفي
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

77660675 پنجشنبه 1399/04/05 پنجشنبه 05/04/1399 77 66 06 75
علي اميدوار
برنده جایزه خشنودی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

50402301 چهارشنبه 1399/04/04 چهارشنبه 04/04/1399 50 40 23 01
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

9998886103 چهارشنبه 1399/04/04 چهارشنبه 04/04/1399 99 98 88 61 03
محسن كياني
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

5000363699 چهارشنبه 1399/04/04 چهارشنبه 04/04/1399 50 00 36 36 99
ژانت شريفي
برنده جایزه خشنودی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

17345632 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 17 34 56 32
فاطمه قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

5002207181 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 50 02 20 71 81
حسن قنبري
برنده جایزه وسط ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

5000026780 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 50 00 02 67 80
داود سلطاني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

1005858698 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 10 05 85 86 98
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

1004518210 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 10 04 51 82 10
مهدي اقاسي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

9996322708 سه شنبه 1399/04/03 سه شنبه 03/04/1399 99 96 32 27 08
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

9995424633 دوشنبه 1399/04/02 دوشنبه 02/04/1399 99 95 42 46 33
حسين تقوي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

9999595782 دوشنبه 1399/04/02 دوشنبه 02/04/1399 99 99 59 57 82
حسين تقوي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

5005134180 دوشنبه 1399/04/02 دوشنبه 02/04/1399 50 05 13 41 80
حسين تقوي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

9999268645 یکشنبه 1399/04/01 یکشنبه 01/04/1399 99 99 26 86 45
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

1000624246 یکشنبه 1399/04/01 یکشنبه 01/04/1399 10 00 62 42 46
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

5005644223 یکشنبه 1399/04/01 یکشنبه 01/04/1399 50 05 64 42 23
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

1004581007 شنبه 1399/03/31 شنبه 31/03/1399 10 04 58 10 07
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

9998983694 شنبه 1399/03/31 شنبه 31/03/1399 99 98 98 36 94
رضا پودينه
برنده جایزه طرح خرداد
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

557586395181 شنبه 1399/03/31 شنبه 31/03/1399 55 75 86 39 51 81
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

1003078895 جمعه 1399/03/30 جمعه 30/03/1399 10 03 07 88 95
ياسين لاچيناني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

1002424993 جمعه 1399/03/30 جمعه 30/03/1399 10 02 42 49 93
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

1004994876 جمعه 1399/03/30 جمعه 30/03/1399 10 04 99 48 76
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

9998435752 جمعه 1399/03/30 جمعه 30/03/1399 99 98 43 57 52
تقي مزروعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

9997290030 جمعه 1399/03/30 جمعه 30/03/1399 99 97 29 00 30
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح خرداد
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

798435758939 پنجشنبه 1399/03/29 پنجشنبه 29/03/1399 79 84 35 75 89 39
حسين تقوي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

1004986243 پنجشنبه 1399/03/29 پنجشنبه 29/03/1399 10 04 98 62 43
حسين شاهپوري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

9995408234 پنجشنبه 1399/03/29 پنجشنبه 29/03/1399 99 95 40 82 34
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

9997349604 پنجشنبه 1399/03/29 پنجشنبه 29/03/1399 99 97 34 96 04
عصمت پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

9999786035 چهارشنبه 1399/03/28 چهارشنبه 28/03/1399 99 99 78 60 35
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

1005731658 چهارشنبه 1399/03/28 چهارشنبه 28/03/1399 10 05 73 16 58
عليرضا سميع پور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

1003600060 دوشنبه 1399/03/26 دوشنبه 26/03/1399 10 03 60 00 60
عليرضا سميع پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

9998878794 دوشنبه 1399/03/26 دوشنبه 26/03/1399 99 98 87 87 94
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

9994026154 دوشنبه 1399/03/26 دوشنبه 26/03/1399 99 94 02 61 54
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

9992194822 یکشنبه 1399/03/25 یکشنبه 25/03/1399 99 92 19 48 22
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

1008051501 جمعه 1399/03/23 جمعه 23/03/1399 10 08 05 15 01
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1005123442 پنجشنبه 1399/03/22 پنجشنبه 22/03/1399 10 05 12 34 42
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

1003837277 پنجشنبه 1399/03/22 پنجشنبه 22/03/1399 10 03 83 72 77
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

9992457389 پنجشنبه 1399/03/22 پنجشنبه 22/03/1399 99 92 45 73 89
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

9995892335 پنجشنبه 1399/03/22 پنجشنبه 22/03/1399 99 95 89 23 35
مهناز كنشلو
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

1000661587 چهارشنبه 1399/03/21 چهارشنبه 21/03/1399 10 00 66 15 87
ژانت شريفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

9994371321 چهارشنبه 1399/03/21 چهارشنبه 21/03/1399 99 94 37 13 21
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

9997594900 چهارشنبه 1399/03/21 چهارشنبه 21/03/1399 99 97 59 49 00
ژانت شريفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

9995042628 سه شنبه 1399/03/20 سه شنبه 20/03/1399 99 95 04 26 28
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

9994681770 سه شنبه 1399/03/20 سه شنبه 20/03/1399 99 94 68 17 70
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

1008777566 سه شنبه 1399/03/20 سه شنبه 20/03/1399 10 08 77 75 66
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

1008143236 سه شنبه 1399/03/20 سه شنبه 20/03/1399 10 08 14 32 36
پيمان مومن
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

1008368005 دوشنبه 1399/03/19 دوشنبه 19/03/1399 10 08 36 80 05
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

9995310698 دوشنبه 1399/03/19 دوشنبه 19/03/1399 99 95 31 06 98
حسن قنبري
برنده جایزه جایزه تلاش
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

9991003238 دوشنبه 1399/03/19 دوشنبه 19/03/1399 99 91 00 32 38
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

9992971279 دوشنبه 1399/03/19 دوشنبه 19/03/1399 99 92 97 12 79
محمد ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

1005453844 یکشنبه 1399/03/18 یکشنبه 18/03/1399 10 05 45 38 44
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

1008342734 یکشنبه 1399/03/18 یکشنبه 18/03/1399 10 08 34 27 34
زهرا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

9999393586 یکشنبه 1399/03/18 یکشنبه 18/03/1399 99 99 39 35 86
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

9995752286 یکشنبه 1399/03/18 یکشنبه 18/03/1399 99 95 75 22 86
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

9998407015 شنبه 1399/03/17 شنبه 17/03/1399 99 98 40 70 15
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1004728721 شنبه 1399/03/17 شنبه 17/03/1399 10 04 72 87 21
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

1006646937 شنبه 1399/03/17 شنبه 17/03/1399 10 06 64 69 37
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

1009888256 جمعه 1399/03/16 جمعه 16/03/1399 10 09 88 82 56
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

1004737413 جمعه 1399/03/16 جمعه 16/03/1399 10 04 73 74 13
رضا كتبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

9999546723 جمعه 1399/03/16 جمعه 16/03/1399 99 99 54 67 23
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره خرداد
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

784965457580 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 78 49 65 45 75 80
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره خرداد
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

857195758819 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 85 71 95 75 88 19
ساناز سلطاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

9998357821 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 99 98 35 78 21
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

9991557856 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 99 91 55 78 56
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

9999412726 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 99 99 41 27 26
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

1004126415 پنجشنبه 1399/03/15 پنجشنبه 15/03/1399 10 04 12 64 15
ياسين لاچيناني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

1005229762 چهارشنبه 1399/03/14 چهارشنبه 14/03/1399 10 05 22 97 62
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

9999923925 چهارشنبه 1399/03/14 چهارشنبه 14/03/1399 99 99 92 39 25
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

9996364789 چهارشنبه 1399/03/14 چهارشنبه 14/03/1399 99 96 36 47 89
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

9992142640 سه شنبه 1399/03/13 سه شنبه 13/03/1399 99 92 14 26 40
علي ندري
برنده جایزه جشنواره خرداد
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

207235758285 سه شنبه 1399/03/13 سه شنبه 13/03/1399 20 72 35 75 82 85
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره خرداد
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

400835725758 سه شنبه 1399/03/13 سه شنبه 13/03/1399 40 08 35 72 57 58
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

9996623966 سه شنبه 1399/03/13 سه شنبه 13/03/1399 99 96 62 39 66
فرامرز يوسفي
برنده جایزه جشنواره خرداد
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

159957589022 سه شنبه 1399/03/13 سه شنبه 13/03/1399 15 99 57 58 90 22
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

9991851511 دوشنبه 1399/03/12 دوشنبه 12/03/1399 99 91 85 15 11
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

9998852680 دوشنبه 1399/03/12 دوشنبه 12/03/1399 99 98 85 26 80
کیوان اسکندری نسب
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1008444897 یکشنبه 1399/03/11 یکشنبه 11/03/1399 10 08 44 48 97
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1000903300 یکشنبه 1399/03/11 یکشنبه 11/03/1399 10 00 90 33 00
داود سلطاني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1001750770 شنبه 1399/03/10 شنبه 10/03/1399 10 01 75 07 70
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1003353465 شنبه 1399/03/10 شنبه 10/03/1399 10 03 35 34 65
غلام حسن سربلند
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

9998899632 شنبه 1399/03/10 شنبه 10/03/1399 99 98 89 96 32
محبوبه عبدي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

474502144148 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 47 45 02 14 41 48
رضا كتبي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

1009589584 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 10 09 58 95 84
مصطفي شاكري راد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

9996948010 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 99 96 94 80 10
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

469144124025 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 46 91 44 12 40 25
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

144155082618 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 14 41 55 08 26 18
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

144138250080 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 14 41 38 25 00 80
حسن اميرخاني نجف آبادي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

214417378790 جمعه 1399/03/09 جمعه 09/03/1399 21 44 17 37 87 90
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

1002777712 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 10 02 77 77 12
سامیار فردوسی پور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

1000801272 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 10 00 80 12 72
حسین عجم
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

9999131903 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 99 99 13 19 03
امير فردوسي پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

9999064072 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 99 99 06 40 72
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

144187040301 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 14 41 87 04 03 01
امير فردوسي پور
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

539511441672 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 53 95 11 44 16 72
امير فردوسي پور
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

514418510487 پنجشنبه 1399/03/08 پنجشنبه 08/03/1399 51 44 18 51 04 87
عباس فلاحي
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

540831441804 چهارشنبه 1399/03/07 چهارشنبه 07/03/1399 54 08 31 44 18 04
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

9994998325 چهارشنبه 1399/03/07 چهارشنبه 07/03/1399 99 94 99 83 25
زهرا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

1008853892 چهارشنبه 1399/03/07 چهارشنبه 07/03/1399 10 08 85 38 92
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

1005938419 چهارشنبه 1399/03/07 چهارشنبه 07/03/1399 10 05 93 84 19
محمد محمدزاده
برنده جایزه جشنواره رمضان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

812714414391 سه شنبه 1399/03/06 سه شنبه 06/03/1399 81 27 14 41 43 91
شهين جعفري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1008627870 سه شنبه 1399/03/06 سه شنبه 06/03/1399 10 08 62 78 70
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

9996804768 سه شنبه 1399/03/06 سه شنبه 06/03/1399 99 96 80 47 68
عباس فلاحي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

1007722180 دوشنبه 1399/03/05 دوشنبه 05/03/1399 10 07 72 21 80
حامد ولي زاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

1003590027 دوشنبه 1399/03/05 دوشنبه 05/03/1399 10 03 59 00 27
رضا خراساني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

9994208021 دوشنبه 1399/03/05 دوشنبه 05/03/1399 99 94 20 80 21
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

514418226340 دوشنبه 1399/03/05 دوشنبه 05/03/1399 51 44 18 22 63 40
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

1008445458 یکشنبه 1399/03/04 یکشنبه 04/03/1399 10 08 44 54 58
عباس قادري فر
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1551893032 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 15 51 89 30 32
رضا كتبي
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

206388614419 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 20 63 88 61 44 19
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

9994199991 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 99 94 19 99 91
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

9994151753 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 99 94 15 17 53
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

9998024959 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 99 98 02 49 59
عباس قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

1000297398 شنبه 1399/03/03 شنبه 03/03/1399 10 00 29 73 98
احمد فولادي
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

529191144183 جمعه 1399/03/02 جمعه 02/03/1399 52 91 91 14 41 83
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

691901291441 جمعه 1399/03/02 جمعه 02/03/1399 69 19 01 29 14 41
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

9991395129 جمعه 1399/03/02 جمعه 02/03/1399 99 91 39 51 29
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

1005748573 جمعه 1399/03/02 جمعه 02/03/1399 10 05 74 85 73
ريبوار ابراهيمي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

1008144213 پنجشنبه 1399/03/01 پنجشنبه 01/03/1399 10 08 14 42 13
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

9997846425 پنجشنبه 1399/03/01 پنجشنبه 01/03/1399 99 97 84 64 25
رعنا رئيسي ماكياني
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

803144153067 پنجشنبه 1399/03/01 پنجشنبه 01/03/1399 80 31 44 15 30 67
زينب انقاني
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

117878221441 چهارشنبه 1399/02/31 چهارشنبه 31/02/1399 11 78 78 22 14 41
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

914410823909 چهارشنبه 1399/02/31 چهارشنبه 31/02/1399 91 44 10 82 39 09
رضا خراساني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

9990365890 چهارشنبه 1399/02/31 چهارشنبه 31/02/1399 99 90 36 58 90
عليرضا سميع پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

9998217722 چهارشنبه 1399/02/31 چهارشنبه 31/02/1399 99 98 21 77 22
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1001777692 چهارشنبه 1399/02/31 چهارشنبه 31/02/1399 10 01 77 76 92
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

1005686932 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 10 05 68 69 32
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

1004779248 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 10 04 77 92 48
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

9995425383 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 99 95 42 53 83
عليرضا خياطيان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

9993825462 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 99 93 82 54 62
داود سلطاني
برنده جایزه جشنواره رمضان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

713144153403 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 71 31 44 15 34 03
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

487144186906 سه شنبه 1399/02/30 سه شنبه 30/02/1399 48 71 44 18 69 06
علي اميدوار
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

1006693419 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 10 06 69 34 19
جهانگیر محمودی
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

1005834823 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 10 05 83 48 23
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

9994609648 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 99 94 60 96 48
جهانگیر محمودی
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

144118772633 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 14 41 18 77 26 33
علي ندري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

270144128007 603144119307 841441042255 442709144111 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 27 01 44 12 80 07 6 03 14 41 19 30 7 84 14 41 04 22 55 44 27 09 14 41 11
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

598946331441 دوشنبه 1399/02/29 دوشنبه 29/02/1399 59 89 46 33 14 41
عليرضا سميع پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

9991614492 یکشنبه 1399/02/28 یکشنبه 28/02/1399 99 91 61 44 92
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

144119407143 یکشنبه 1399/02/28 یکشنبه 28/02/1399 14 41 19 40 71 43
علي ندري
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

866144140763 یکشنبه 1399/02/28 یکشنبه 28/02/1399 86 61 44 14 07 63
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

505261441366 یکشنبه 1399/02/28 یکشنبه 28/02/1399 50 52 61 44 13 66
ژانت شريفي
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

757483144197 شنبه 1399/02/27 شنبه 27/02/1399 75 74 83 14 41 97
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

1000447342 شنبه 1399/02/27 شنبه 27/02/1399 10 00 44 73 42
عليرضا سميع پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

9991614492 شنبه 1399/02/27 شنبه 27/02/1399 99 91 61 44 92
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

361144191818 شنبه 1399/02/27 شنبه 27/02/1399 36 11 44 19 18 18
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

314419703418 شنبه 1399/02/27 شنبه 27/02/1399 31 44 19 70 34 18
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

9999647557 پنجشنبه 1399/02/25 پنجشنبه 25/02/1399 99 99 64 75 57
محمدهادي يگانه
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

1004427161 پنجشنبه 1399/02/25 پنجشنبه 25/02/1399 10 04 42 71 61
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

1009604789 پنجشنبه 1399/02/25 پنجشنبه 25/02/1399 10 09 60 47 89
رضا خراساني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

9991631285 پنجشنبه 1399/02/25 پنجشنبه 25/02/1399 99 91 63 12 85
اميرحسين پودينه
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

144165072171 پنجشنبه 1399/02/25 پنجشنبه 25/02/1399 14 41 65 07 21 71
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

373914411058 چهارشنبه 1399/02/24 چهارشنبه 24/02/1399 37 39 14 41 10 58
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

1003137736 چهارشنبه 1399/02/24 چهارشنبه 24/02/1399 10 03 13 77 36
مهدیار فردوسی پور
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

1004496580 چهارشنبه 1399/02/24 چهارشنبه 24/02/1399 10 04 49 65 80
ياسين لاچيناني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

9993114551 چهارشنبه 1399/02/24 چهارشنبه 24/02/1399 99 93 11 45 51
مصطفي عليرضايي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

9991273483 چهارشنبه 1399/02/24 چهارشنبه 24/02/1399 99 91 27 34 83
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

1002868463 سه شنبه 1399/02/23 سه شنبه 23/02/1399 10 02 86 84 63
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

874714411282 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 87 47 14 41 12 82
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

801514415629 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 80 15 14 41 56 29
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

621441480750 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 62 14 41 48 07 50
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

714418704761 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 71 44 18 70 47 61
حسن قنبري
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

10008305 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 00 83 05
اسماعيل بني اسدي پوري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

10048421 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 04 84 21
حسن قنبري
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

10000259 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 00 02 59
مهدی جهانشاهی
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

1003353088 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 03 35 30 88
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

1006687664 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 06 68 76 64
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

1001502590 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 10 01 50 25 90
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

9990259599 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 99 90 25 95 99
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

9999472975 دوشنبه 1399/02/22 دوشنبه 22/02/1399 99 99 47 29 75
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

903303591441 یکشنبه 1399/02/21 یکشنبه 21/02/1399 90 33 03 59 14 41
رضا خراساني
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

714413898577 یکشنبه 1399/02/21 یکشنبه 21/02/1399 71 44 13 89 85 77
نسيم قلعه قوند
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

9994185674 یکشنبه 1399/02/21 یکشنبه 21/02/1399 99 94 18 56 74
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

1008690583 یکشنبه 1399/02/21 یکشنبه 21/02/1399 10 08 69 05 83
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

1009521510 یکشنبه 1399/02/21 یکشنبه 21/02/1399 10 09 52 15 10
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

420512144127 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 42 05 12 14 41 27
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

114411736186 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 11 44 11 73 61 86
حسن صادقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

9991935511 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 99 91 93 55 11
حسن صادقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1002662151 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 10 02 66 21 51
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

257882601441 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 25 78 82 60 14 41
مصطفي عليرضايي
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

903226014412 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 90 32 26 01 44 12
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

9997505403 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 99 97 50 54 03
حسن صادقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1005340127 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 10 05 34 01 27
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

1002241471 شنبه 1399/02/20 شنبه 20/02/1399 10 02 24 14 71
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

9995808876 جمعه 1399/02/19 جمعه 19/02/1399 99 95 80 88 76
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

9999705933 جمعه 1399/02/19 جمعه 19/02/1399 99 99 70 59 33
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

529558144137 جمعه 1399/02/19 جمعه 19/02/1399 52 95 58 14 41 37
رضا ابراهيمي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

1003794244 جمعه 1399/02/19 جمعه 19/02/1399 10 03 79 42 44
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۹

9993845440 جمعه 1399/02/19 جمعه 19/02/1399 99 93 84 54 40
حسن صادقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

9998541284 پنجشنبه 1399/02/18 پنجشنبه 18/02/1399 99 98 54 12 84
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

9997530322 پنجشنبه 1399/02/18 پنجشنبه 18/02/1399 99 97 53 03 22
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

987106014415 پنجشنبه 1399/02/18 پنجشنبه 18/02/1399 98 71 06 01 44 15
ژانت شريفي
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

161441703466 چهارشنبه 1399/02/17 چهارشنبه 17/02/1399 16 14 41 70 34 66
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

9995046324 چهارشنبه 1399/02/17 چهارشنبه 17/02/1399 99 95 04 63 24
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

411441524280 سه شنبه 1399/02/16 سه شنبه 16/02/1399 41 14 41 52 42 80
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

9997162675 سه شنبه 1399/02/16 سه شنبه 16/02/1399 99 97 16 26 75
ژانت شريفي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

1003969229 سه شنبه 1399/02/16 سه شنبه 16/02/1399 10 03 96 92 29
مهدي اقاسي
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

870031441142 دوشنبه 1399/02/15 دوشنبه 15/02/1399 87 00 31 44 11 42
ارسطو امري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

1005185020 دوشنبه 1399/02/15 دوشنبه 15/02/1399 10 05 18 50 20
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

1004254230 دوشنبه 1399/02/15 دوشنبه 15/02/1399 10 04 25 42 30
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

1006902128 دوشنبه 1399/02/15 دوشنبه 15/02/1399 10 06 90 21 28
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

9994281618 دوشنبه 1399/02/15 دوشنبه 15/02/1399 99 94 28 16 18
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

697553601441 یکشنبه 1399/02/14 یکشنبه 14/02/1399 69 75 53 60 14 41
ژانت شريفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

9990263350 یکشنبه 1399/02/14 یکشنبه 14/02/1399 99 90 26 33 50
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

9999828430 یکشنبه 1399/02/14 یکشنبه 14/02/1399 99 99 82 84 30
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

1006932973 یکشنبه 1399/02/14 یکشنبه 14/02/1399 10 06 93 29 73
حامد ولي زاده
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

1000501061 یکشنبه 1399/02/14 یکشنبه 14/02/1399 10 00 50 10 61
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

9998363697 شنبه 1399/02/13 شنبه 13/02/1399 99 98 36 36 97
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

1005036157 شنبه 1399/02/13 شنبه 13/02/1399 10 05 03 61 57
عليرضا سميع پور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

1005298230 شنبه 1399/02/13 شنبه 13/02/1399 10 05 29 82 30
علي ندري
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

144187751924 جمعه 1399/02/12 جمعه 12/02/1399 14 41 87 75 19 24
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

9994988275 جمعه 1399/02/12 جمعه 12/02/1399 99 94 98 82 75
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

9996351164 جمعه 1399/02/12 جمعه 12/02/1399 99 96 35 11 64
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

1001239712 جمعه 1399/02/12 جمعه 12/02/1399 10 01 23 97 12
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

475914413947 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 47 59 14 41 39 47
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

9997237643 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 99 97 23 76 43
اسماعيل بني اسدي پوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

9990221424 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 99 90 22 14 24
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

9993929565 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 99 93 92 95 65
علي اميدوار
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

517814411735 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 51 78 14 41 17 35
مصطفي حاجي زاده
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

376571401441 پنجشنبه 1399/02/11 پنجشنبه 11/02/1399 37 65 71 40 14 41
عليرضا عباسي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

1000306480 چهارشنبه 1399/02/10 چهارشنبه 10/02/1399 10 00 30 64 80
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

1001569234 چهارشنبه 1399/02/10 چهارشنبه 10/02/1399 10 01 56 92 34
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

9990261875 چهارشنبه 1399/02/10 چهارشنبه 10/02/1399 99 90 26 18 75
ژانت شريفي
برنده جایزه جشنواره رمضان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

114412509836 چهارشنبه 1399/02/10 چهارشنبه 10/02/1399 11 44 12 50 98 36
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره رمضان
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

144164815265 سه شنبه 1399/02/09 سه شنبه 09/02/1399 14 41 64 81 52 65
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

9990632799 سه شنبه 1399/02/09 سه شنبه 09/02/1399 99 90 63 27 99
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

1008736746 سه شنبه 1399/02/09 سه شنبه 09/02/1399 10 08 73 67 46
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

1000004006 سه شنبه 1399/02/09 سه شنبه 09/02/1399 10 00 00 40 06
افسانه كياني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

1005827974 سه شنبه 1399/02/09 سه شنبه 09/02/1399 10 05 82 79 74
خداداد بوري
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

144134059129 دوشنبه 1399/02/08 دوشنبه 08/02/1399 14 41 34 05 91 29
عليرضا سميع پور
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

1001613625 دوشنبه 1399/02/08 دوشنبه 08/02/1399 10 01 61 36 25
خداداد بوري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

1000522988 دوشنبه 1399/02/08 دوشنبه 08/02/1399 10 00 52 29 88
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

9992685234 دوشنبه 1399/02/08 دوشنبه 08/02/1399 99 92 68 52 34
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه جشنواره رمضان
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

640557514410 دوشنبه 1399/02/08 دوشنبه 08/02/1399 64 05 57 51 44 10
كمال عطايي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

9991084567 یکشنبه 1399/02/07 یکشنبه 07/02/1399 99 91 08 45 67
كمال عطايي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

1005773366 یکشنبه 1399/02/07 یکشنبه 07/02/1399 10 05 77 33 66
عصمت پودينه
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

1004783539 یکشنبه 1399/02/07 یکشنبه 07/02/1399 10 04 78 35 39
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

9997463803 یکشنبه 1399/02/07 یکشنبه 07/02/1399 99 97 46 38 03
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

9993203521 یکشنبه 1399/02/07 یکشنبه 07/02/1399 99 93 20 35 21
عصمت پودينه
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

914419053262 شنبه 1399/02/06 شنبه 06/02/1399 91 44 19 05 32 62
رضا كتبي
برنده جایزه جشنواره رمضان
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

461441901419 شنبه 1399/02/06 شنبه 06/02/1399 46 14 41 90 14 19
عصمت پودينه
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

1009963417 شنبه 1399/02/06 شنبه 06/02/1399 10 09 96 34 17
حسین عجم
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

562261441908 جمعه 1399/02/05 جمعه 05/02/1399 56 22 61 44 19 08
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

9999246450 جمعه 1399/02/05 جمعه 05/02/1399 99 99 24 64 50
ژانت شريفي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

1008182954 جمعه 1399/02/05 جمعه 05/02/1399 10 08 18 29 54
علي ندري
برنده جایزه جشنواره رمضان
جمعه ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

401441273838 جمعه 1399/02/05 جمعه 05/02/1399 40 14 41 27 38 38
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

9999965399 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 99 99 96 53 99
علي اميدوار
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

1008372465 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 10 08 37 24 65
ساناز سلطاني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

1000904960 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 10 00 90 49 60
عبدالرحيم چاشني گير
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

1003081003 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 10 03 08 10 03
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره رمضان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

701441460894 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 70 14 41 46 08 94
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

9998803009 پنجشنبه 1399/02/04 پنجشنبه 04/02/1399 99 98 80 30 09
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

9990031385 چهارشنبه 1399/02/03 چهارشنبه 03/02/1399 99 90 03 13 85
داود سلطاني
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

1008608005 چهارشنبه 1399/02/03 چهارشنبه 03/02/1399 10 08 60 80 05
ژانت شريفي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

1001934853 چهارشنبه 1399/02/03 چهارشنبه 03/02/1399 10 01 93 48 53
ياسين لاچيناني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

9996815530 چهارشنبه 1399/02/03 چهارشنبه 03/02/1399 99 96 81 55 30
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

1002314545 سه شنبه 1399/02/02 سه شنبه 02/02/1399 10 02 31 45 45
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

1008885613 سه شنبه 1399/02/02 سه شنبه 02/02/1399 10 08 88 56 13
خداداد قادري فر
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

1000635415 سه شنبه 1399/02/02 سه شنبه 02/02/1399 10 00 63 54 15
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

9993140552 سه شنبه 1399/02/02 سه شنبه 02/02/1399 99 93 14 05 52
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

1004171107 دوشنبه 1399/02/01 دوشنبه 01/02/1399 10 04 17 11 07
نرگس روحانی
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

1001151644 دوشنبه 1399/02/01 دوشنبه 01/02/1399 10 01 15 16 44
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

9995701986 دوشنبه 1399/02/01 دوشنبه 01/02/1399 99 95 70 19 86
مهرسانا بحريني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

9999888545 دوشنبه 1399/02/01 دوشنبه 01/02/1399 99 99 88 85 45
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

9993968135 دوشنبه 1399/02/01 دوشنبه 01/02/1399 99 93 96 81 35
آمنه تاجيك
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

1002578143 یکشنبه 1399/01/31 یکشنبه 31/01/1399 10 02 57 81 43
محمدرضا آقابزرگي نافچي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

1002799903 یکشنبه 1399/01/31 یکشنبه 31/01/1399 10 02 79 99 03
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

9998594698 یکشنبه 1399/01/31 یکشنبه 31/01/1399 99 98 59 46 98
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

9994010887 یکشنبه 1399/01/31 یکشنبه 31/01/1399 99 94 01 08 87
لطيفه مهدي
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

9997778464 شنبه 1399/01/30 شنبه 30/01/1399 99 97 77 84 64
رضا پودينه
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

1000135682 شنبه 1399/01/30 شنبه 30/01/1399 10 00 13 56 82
هاجر ندري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

1004476841 شنبه 1399/01/30 شنبه 30/01/1399 10 04 47 68 41
رضا پودينه
برنده جایزه هدیه آخر هفته
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

999984171614 جمعه 1399/01/29 جمعه 29/01/1399 99 99 84 17 16 14
خداداد قادري فر
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

290452999947 جمعه 1399/01/29 جمعه 29/01/1399 29 04 52 99 99 47
علي ياري نژاد
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

1002898872 جمعه 1399/01/29 جمعه 29/01/1399 10 02 89 88 72
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

1003904667 جمعه 1399/01/29 جمعه 29/01/1399 10 03 90 46 67
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۹

9996694391 جمعه 1399/01/29 جمعه 29/01/1399 99 96 69 43 91
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

9992376826 پنجشنبه 1399/01/28 پنجشنبه 28/01/1399 99 92 37 68 26
احمد صابري زارع
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

1008511055 پنجشنبه 1399/01/28 پنجشنبه 28/01/1399 10 08 51 10 55
احمد صابري زارع
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

163071999978 پنجشنبه 1399/01/28 پنجشنبه 28/01/1399 16 30 71 99 99 78
مصطفي حاجي زاده
برنده جایزه هدیه آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

655952099990 پنجشنبه 1399/01/28 پنجشنبه 28/01/1399 65 59 52 09 99 90
اسماعيل بني اسدي پوري
برنده جایزه بزرگترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

9992520421 چهارشنبه 1399/01/27 چهارشنبه 27/01/1399 99 92 52 04 21
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

1006400584 چهارشنبه 1399/01/27 چهارشنبه 27/01/1399 10 06 40 05 84
علی ایمان خواه
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

1001642220 چهارشنبه 1399/01/27 چهارشنبه 27/01/1399 10 01 64 22 20
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه طرح نوروزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

999975039949 سه شنبه 1399/01/26 سه شنبه 26/01/1399 99 99 75 03 99 49
علی ایمان خواه
برنده جایزه 5 برگ اسکناس 5 هزار تومانی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

سه شنبه 1399/01/26 سه شنبه 26/01/1399
رضا ابراهيمي
برنده جایزه طرح نوروزی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

999896139918 سه شنبه 1399/01/26 سه شنبه 26/01/1399 99 98 96 13 99 18
علی ایمان خواه
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

1000464198 سه شنبه 1399/01/26 سه شنبه 26/01/1399 10 00 46 41 98
سكينه خلفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

1004346775 دوشنبه 1399/01/25 دوشنبه 25/01/1399 10 04 34 67 75
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

9998415644 دوشنبه 1399/01/25 دوشنبه 25/01/1399 99 98 41 56 44
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

1007213838 دوشنبه 1399/01/25 دوشنبه 25/01/1399 10 07 21 38 38
خداداد بوري
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

807699999911 یکشنبه 1399/01/24 یکشنبه 24/01/1399 80 76 99 99 99 11
خداداد قادري فر
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

729999329196 یکشنبه 1399/01/24 یکشنبه 24/01/1399 72 99 99 32 91 96
داود سلطاني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

1004788166 یکشنبه 1399/01/24 یکشنبه 24/01/1399 10 04 78 81 66
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

1009019757 یکشنبه 1399/01/24 یکشنبه 24/01/1399 10 09 01 97 57
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

9990108671 شنبه 1399/01/23 شنبه 23/01/1399 99 90 10 86 71
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۳

1006473968 شنبه 1399/01/23 شنبه 23/01/1399 10 06 47 39 68
توران رشيدي
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

3133948619 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 31 33 94 86 19
حامد ولي زاده
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

3137945236 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 31 37 94 52 36
هاجر ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

1003044944 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 10 03 04 49 44
رضا ابراهيمي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

9993795602 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 99 93 79 56 02
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

9998147226 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 99 98 14 72 26
حسین عجم
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

3136070401 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 31 36 07 04 01
كمال عطايي
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

3135298977 جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399 31 35 29 89 77
مریم کشت بان
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

جمعه 1399/01/22 جمعه 22/01/1399
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

9991443954 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 99 91 44 39 54
رضا ابراهيمي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

9997795165 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 99 97 79 51 65
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

9996930509 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 99 96 93 05 09
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

1009708506 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 10 09 70 85 06
لطيفه مهدي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

1004610055 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 10 04 61 00 55
رضا ابراهيمي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

1001204001 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 10 01 20 40 01
خداداد قادري فر
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3132415037 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 32 41 50 37
علي ندري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3131340225 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 31 34 02 25
هاجر ندري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3136179328 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 36 17 93 28
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3134124501 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 34 12 45 01
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3131022220 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 31 02 22 20
پيمان مومن
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

3135356586 پنجشنبه 1399/01/21 پنجشنبه 21/01/1399 31 35 35 65 86
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3135800399 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 35 80 03 99
هستي خلفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

9999508589 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 99 99 50 85 89
توران رشيدي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

9999999601 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 99 99 99 96 01
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

1002277396 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 10 02 27 73 96
زینب احمدی نسب
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3132121125 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 32 12 11 25
ناصر بحريني
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3132216851 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 32 21 68 51
ناصر بحريني
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3135650875 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 35 65 08 75
حسن قنبري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3138054167 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 38 05 41 67
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشن نیمه شعبان
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

3131327116 چهارشنبه 1399/01/20 چهارشنبه 20/01/1399 31 31 32 71 16
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

1000301019 سه شنبه 1399/01/19 سه شنبه 19/01/1399 10 00 30 10 19
غلامرضا احمدي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

1002241291 سه شنبه 1399/01/19 سه شنبه 19/01/1399 10 02 24 12 91
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

1005006737 سه شنبه 1399/01/19 سه شنبه 19/01/1399 10 05 00 67 37
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

9990607830 سه شنبه 1399/01/19 سه شنبه 19/01/1399 99 90 60 78 30
توران رشيدي
برنده جایزه طرح ویژه
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

299990941910 سه شنبه 1399/01/19 سه شنبه 19/01/1399 29 99 90 94 19 10
روح الله فرحبخش
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

9998067413 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 99 98 06 74 13
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

9999490602 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 99 99 49 06 02
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

9997323251 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 99 97 32 32 51
روح الله فرحبخش
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

1002809588 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 10 02 80 95 88
عليرضا سميع پور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

1000201840 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 10 00 20 18 40
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

1006601142 دوشنبه 1399/01/18 دوشنبه 18/01/1399 10 06 60 11 42
لطيفه مهدي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

9993643369 یکشنبه 1399/01/17 یکشنبه 17/01/1399 99 93 64 33 69
مريم مهدوي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

9991093452 یکشنبه 1399/01/17 یکشنبه 17/01/1399 99 91 09 34 52
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

9998249946 یکشنبه 1399/01/17 یکشنبه 17/01/1399 99 98 24 99 46
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

1002662431 یکشنبه 1399/01/17 یکشنبه 17/01/1399 10 02 66 24 31
زینب احمدی نسب
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

1008320585 یکشنبه 1399/01/17 یکشنبه 17/01/1399 10 08 32 05 85
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

9997226709 شنبه 1399/01/16 شنبه 16/01/1399 99 97 22 67 09
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

9998034196 شنبه 1399/01/16 شنبه 16/01/1399 99 98 03 41 96
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

1004518843 شنبه 1399/01/16 شنبه 16/01/1399 10 04 51 88 43
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

787599991587 جمعه 1399/01/15 جمعه 15/01/1399 78 75 99 99 15 87
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

9999143901 جمعه 1399/01/15 جمعه 15/01/1399 99 99 14 39 01
هاجر ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

1002998135 جمعه 1399/01/15 جمعه 15/01/1399 10 02 99 81 35
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

9996708254 جمعه 1399/01/15 جمعه 15/01/1399 99 96 70 82 54
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

9997793422 پنجشنبه 1399/01/14 پنجشنبه 14/01/1399 99 97 79 34 22
ابوطالب خليلي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

1002458680 پنجشنبه 1399/01/14 پنجشنبه 14/01/1399 10 02 45 86 80
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

1000069762 پنجشنبه 1399/01/14 پنجشنبه 14/01/1399 10 00 06 97 62
حسين شاهپوري
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

1006963492 پنجشنبه 1399/01/14 پنجشنبه 14/01/1399 10 06 96 34 92
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

225769999017 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 22 57 69 99 90 17
اعظم زارعي
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

149999504090 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 14 99 99 50 40 90
فاطمه قنبري
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

923199997874 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 92 31 99 99 78 74
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

1006252061 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 10 06 25 20 61
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

9994555383 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 99 94 55 53 83
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

9991116729 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 99 91 11 67 29
حسن بي نياز
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

9997055458 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 99 97 05 54 58
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

225769999017 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 22 57 69 99 90 17
محمدعلي وطن دوست حقيقي مرند
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

169969991721 چهارشنبه 1399/01/13 چهارشنبه 13/01/1399 16 99 69 99 17 21
حامد ولي زاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

1003503170 سه شنبه 1399/01/12 سه شنبه 12/01/1399 10 03 50 31 70
احمد صابري زارع
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

1008348274 سه شنبه 1399/01/12 سه شنبه 12/01/1399 10 08 34 82 74
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

9991787298 سه شنبه 1399/01/12 سه شنبه 12/01/1399 99 91 78 72 98
یاسین لاچینانی
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

9992154106 دوشنبه 1399/01/11 دوشنبه 11/01/1399 99 92 15 41 06
مجيد اسفرجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

9993493430 دوشنبه 1399/01/11 دوشنبه 11/01/1399 99 93 49 34 30
مریم کشت بان
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

1003020217 یکشنبه 1399/01/10 یکشنبه 10/01/1399 10 03 02 02 17
حسين پسنديده فر
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

1002343747 یکشنبه 1399/01/10 یکشنبه 10/01/1399 10 02 34 37 47
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

9993488623 یکشنبه 1399/01/10 یکشنبه 10/01/1399 99 93 48 86 23
زهرا خسروانیان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

9997937393 یکشنبه 1399/01/10 یکشنبه 10/01/1399 99 97 93 73 93
مهدي نيك ائين
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

9997307715 یکشنبه 1399/01/10 یکشنبه 10/01/1399 99 97 30 77 15
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1001425853 شنبه 1399/01/09 شنبه 09/01/1399 10 01 42 58 53
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

9999222012 شنبه 1399/01/09 شنبه 09/01/1399 99 99 22 20 12
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

1000519883 جمعه 1399/01/08 جمعه 08/01/1399 10 00 51 98 83
حسين پسنديده فر
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

1002630488 جمعه 1399/01/08 جمعه 08/01/1399 10 02 63 04 88
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

9998271949 جمعه 1399/01/08 جمعه 08/01/1399 99 98 27 19 49
عليرضا سميع پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

9993345975 پنجشنبه 1399/01/07 پنجشنبه 07/01/1399 99 93 34 59 75
عصمت پودينه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

9999398535 پنجشنبه 1399/01/07 پنجشنبه 07/01/1399 99 99 39 85 35
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

1000694612 پنجشنبه 1399/01/07 پنجشنبه 07/01/1399 10 00 69 46 12
رضا ابراهيمي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

9999974544 چهارشنبه 1399/01/06 چهارشنبه 06/01/1399 99 99 97 45 44
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

9991157347 چهارشنبه 1399/01/06 چهارشنبه 06/01/1399 99 91 15 73 47
مریم کشت بان
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1004344990 چهارشنبه 1399/01/06 چهارشنبه 06/01/1399 10 04 34 49 90
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1001940582 چهارشنبه 1399/01/06 چهارشنبه 06/01/1399 10 01 94 05 82
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1007080302 چهارشنبه 1399/01/06 چهارشنبه 06/01/1399 10 07 08 03 02
حسین عجم
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1002423908 سه شنبه 1399/01/05 سه شنبه 05/01/1399 10 02 42 39 08
يوسفعلي ميرزائي قوشه گنبد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

9993595966 سه شنبه 1399/01/05 سه شنبه 05/01/1399 99 93 59 59 66
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

9998471631 سه شنبه 1399/01/05 سه شنبه 05/01/1399 99 98 47 16 31
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴

1004736839 دوشنبه 1399/01/04 دوشنبه 04/01/1399 10 04 73 68 39
لطيفه مهدي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴

9994259100 دوشنبه 1399/01/04 دوشنبه 04/01/1399 99 94 25 91 00
حسین عجم
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴

9994161564 دوشنبه 1399/01/04 دوشنبه 04/01/1399 99 94 16 15 64
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴

1002431221 دوشنبه 1399/01/04 دوشنبه 04/01/1399 10 02 43 12 21
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

9994444482 یکشنبه 1399/01/03 یکشنبه 03/01/1399 99 94 44 44 82
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

9997370311 یکشنبه 1399/01/03 یکشنبه 03/01/1399 99 97 37 03 11
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

1001527321 یکشنبه 1399/01/03 یکشنبه 03/01/1399 10 01 52 73 21
علي ياري نژاد
برنده جایزه طرح نوروزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

317985999956 یکشنبه 1399/01/03 یکشنبه 03/01/1399 31 79 85 99 99 56
فاطمه قنبري
برنده جایزه طرح نوروزی
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

499999467376 یکشنبه 1399/01/03 یکشنبه 03/01/1399 49 99 99 46 73 76
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۲

1008496425 شنبه 1399/01/02 شنبه 02/01/1399 10 08 49 64 25
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۲

9997657555 شنبه 1399/01/02 شنبه 02/01/1399 99 97 65 75 55
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۲

9999694198 شنبه 1399/01/02 شنبه 02/01/1399 99 99 69 41 98
مهدي نيك ائين
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

1000643876 جمعه 1399/01/01 جمعه 01/01/1399 10 00 64 38 76
زینب احمدی نسب
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

9999641061 جمعه 1399/01/01 جمعه 01/01/1399 99 99 64 10 61
فرامرز يوسفي
برنده جایزه دو کدشانس سالیانه شامل 5 عدد 9
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

386992901999 پنجشنبه 1398/12/29 پنجشنبه 29/12/1398 38 69 92 90 19 99
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

9996865687 پنجشنبه 1398/12/29 پنجشنبه 29/12/1398 99 96 86 56 87
رضا ابراهيمي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

1008349163 پنجشنبه 1398/12/29 پنجشنبه 29/12/1398 10 08 34 91 63
خداداد بوري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

1000782936 پنجشنبه 1398/12/29 پنجشنبه 29/12/1398 10 00 78 29 36
سامیار فردوسی پور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

1007216315 چهارشنبه 1398/12/28 چهارشنبه 28/12/1398 10 07 21 63 15
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

9991726713 چهارشنبه 1398/12/28 چهارشنبه 28/12/1398 99 91 72 67 13
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

9997582093 سه شنبه 1398/12/27 سه شنبه 27/12/1398 99 97 58 20 93
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

9990732775 سه شنبه 1398/12/27 سه شنبه 27/12/1398 99 90 73 27 75
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

1003157131 سه شنبه 1398/12/27 سه شنبه 27/12/1398 10 03 15 71 31
علي ندري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

9996500157 دوشنبه 1398/12/26 دوشنبه 26/12/1398 99 96 50 01 57
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

9995588960 دوشنبه 1398/12/26 دوشنبه 26/12/1398 99 95 58 89 60
فرهاد صالحي
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1004561146 شنبه 1398/12/24 شنبه 24/12/1398 10 04 56 11 46
علي ندري
برنده جایزه طرح شهریور
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

شنبه 1398/12/24 شنبه 24/12/1398
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

9992323245 شنبه 1398/12/24 شنبه 24/12/1398 99 92 32 32 45
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

1001532681 شنبه 1398/12/24 شنبه 24/12/1398 10 01 53 26 81
فرزاد علي پور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

500016260100 جمعه 1398/12/23 جمعه 23/12/1398 50 00 16 26 01 00
نرگس روحانی
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

1006264688 پنجشنبه 1398/12/22 پنجشنبه 22/12/1398 10 06 26 46 88
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

9997681749 چهارشنبه 1398/12/21 چهارشنبه 21/12/1398 99 97 68 17 49
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

1002654800 چهارشنبه 1398/12/21 چهارشنبه 21/12/1398 10 02 65 48 00
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

9993439354 سه شنبه 1398/12/20 سه شنبه 20/12/1398 99 93 43 93 54
مریم کشت بان
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

1002444297 سه شنبه 1398/12/20 سه شنبه 20/12/1398 10 02 44 42 97
حسن قنبري
برنده جایزه جایزه تلاش
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

سه شنبه 1398/12/20 سه شنبه 20/12/1398
حسن قنبري
برنده جایزه کدشانس رند
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

47454547 دوشنبه 1398/12/19 دوشنبه 19/12/1398 47 45 45 47
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

1003076472 دوشنبه 1398/12/19 دوشنبه 19/12/1398 10 03 07 64 72
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

9999683390 دوشنبه 1398/12/19 دوشنبه 19/12/1398 99 99 68 33 90
علي ندري
برنده جایزه جایزه تلاش
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

9999144957 دوشنبه 1398/12/19 دوشنبه 19/12/1398 99 99 14 49 57
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

9999144957 یکشنبه 1398/12/18 یکشنبه 18/12/1398 99 99 14 49 57
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

1004049561 یکشنبه 1398/12/18 یکشنبه 18/12/1398 10 04 04 95 61
مهراد رحمتی
برنده جایزه هدیه تولد
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

یکشنبه 1398/12/18 یکشنبه 18/12/1398
علي ندري
برنده جایزه جایزه تلاش
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

9999144957 یکشنبه 1398/12/18 یکشنبه 18/12/1398 99 99 14 49 57
فاطمه قنبري
برنده جایزه جایزه تلاش
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

یکشنبه 1398/12/18 یکشنبه 18/12/1398
حسن قنبري
برنده جایزه کدشنس رند
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

88488888 شنبه 1398/12/17 شنبه 17/12/1398 88 48 88 88
حامد ولي زاده
برنده جایزه کدشنس رند
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

47777047 شنبه 1398/12/17 شنبه 17/12/1398 47 77 70 47
معصومه نصيري
برنده جایزه کدشنس رند
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

22220822 شنبه 1398/12/17 شنبه 17/12/1398 22 22 08 22
پيمان مومن
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

9999450419 جمعه 1398/12/16 جمعه 16/12/1398 99 99 45 04 19
پيمان مومن
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

29108766 جمعه 1398/12/16 جمعه 16/12/1398 29 10 87 66
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

29181117 جمعه 1398/12/16 جمعه 16/12/1398 29 18 11 17
رامين سپهري فرد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

9999944562 پنجشنبه 1398/12/15 پنجشنبه 15/12/1398 99 99 94 45 62
توران رشيدي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

1001026016 پنجشنبه 1398/12/15 پنجشنبه 15/12/1398 10 01 02 60 16
توران رشيدي
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

86804235 پنجشنبه 1398/12/15 پنجشنبه 15/12/1398 86 80 42 35
هادي سابقي
برنده جایزه خشنودی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

57062694 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 57 06 26 94
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

9995134686 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 99 95 13 46 86
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1003316241 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 10 03 31 62 41
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

97694279 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 97 69 42 79
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

29167697 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 29 16 76 97
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

29178702 چهارشنبه 1398/12/14 چهارشنبه 14/12/1398 29 17 87 02
فرهاد صالحي
برنده جایزه کوچکترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

1002644511 سه شنبه 1398/12/13 سه شنبه 13/12/1398 10 02 64 45 11
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

9993698162 سه شنبه 1398/12/13 سه شنبه 13/12/1398 99 93 69 81 62
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

97693346 دوشنبه 1398/12/12 دوشنبه 12/12/1398 97 69 33 46
حسن قنبري
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

29188385 دوشنبه 1398/12/12 دوشنبه 12/12/1398 29 18 83 85
ابراهيم شعبانپور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

1000148707 دوشنبه 1398/12/12 دوشنبه 12/12/1398 10 00 14 87 07
هادي سابقي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

9997458242 دوشنبه 1398/12/12 دوشنبه 12/12/1398 99 97 45 82 42
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

86885240 یکشنبه 1398/12/11 یکشنبه 11/12/1398 86 88 52 40
لطيفه مهدي
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

86877954 یکشنبه 1398/12/11 یکشنبه 11/12/1398 86 87 79 54
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

86831498 شنبه 1398/12/10 شنبه 10/12/1398 86 83 14 98
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

1002530823 شنبه 1398/12/10 شنبه 10/12/1398 10 02 53 08 23
تقي مزروعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

9991548824 شنبه 1398/12/10 شنبه 10/12/1398 99 91 54 88 24
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

29126083 شنبه 1398/12/10 شنبه 10/12/1398 29 12 60 83
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

97635547 شنبه 1398/12/10 شنبه 10/12/1398 97 63 55 47
خداداد بوري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹

1007702021 جمعه 1398/12/09 جمعه 09/12/1398 10 07 70 20 21
حسن اميرخاني نجف آبادي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹

9993930232 جمعه 1398/12/09 جمعه 09/12/1398 99 93 93 02 32
فرهاد صالحي
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

29122658 پنجشنبه 1398/12/08 پنجشنبه 08/12/1398 29 12 26 58
رقیه قشلاقی گازرانی
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

29186135 پنجشنبه 1398/12/08 پنجشنبه 08/12/1398 29 18 61 35
لطيفه مهدي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

9998257926 چهارشنبه 1398/12/07 چهارشنبه 07/12/1398 99 98 25 79 26
عصمت پودينه
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

1002056227 سه شنبه 1398/12/06 سه شنبه 06/12/1398 10 02 05 62 27
علي ندري
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

9999149308 سه شنبه 1398/12/06 سه شنبه 06/12/1398 99 99 14 93 08
فرزاد علي پور
برنده جایزه کد شانس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

10100505 سه شنبه 1398/12/06 سه شنبه 06/12/1398 10 10 05 05
آرتین صابرزعیمیان
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

1005368906 یکشنبه 1398/12/04 یکشنبه 04/12/1398 10 05 36 89 06
پيمان مومن
برنده جایزه کدشنس رند
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

98898888 یکشنبه 1398/12/04 یکشنبه 04/12/1398 98 89 88 88
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

9996426840 یکشنبه 1398/12/04 یکشنبه 04/12/1398 99 96 42 68 40
افسانه كياني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

9998715159 شنبه 1398/12/03 شنبه 03/12/1398 99 98 71 51 59
فرامرز يوسفي
برنده جایزه طرح ویژه
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

57587840 شنبه 1398/12/03 شنبه 03/12/1398 57 58 78 40
فاطمه قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

1000534107 جمعه 1398/12/02 جمعه 02/12/1398 10 00 53 41 07
ژانت شريفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

9994239013 جمعه 1398/12/02 جمعه 02/12/1398 99 94 23 90 13
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

9997506916 پنجشنبه 1398/12/01 پنجشنبه 01/12/1398 99 97 50 69 16
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

1001279564 پنجشنبه 1398/12/01 پنجشنبه 01/12/1398 10 01 27 95 64
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

9999973211 چهارشنبه 1398/11/30 چهارشنبه 30/11/1398 99 99 97 32 11
محمد محمدزاده
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

1001298256 چهارشنبه 1398/11/30 چهارشنبه 30/11/1398 10 01 29 82 56
ابوذر قنبري عديوي
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

40001400 سه شنبه 1398/11/29 سه شنبه 29/11/1398 40 00 14 00
زینب احمدی نسب
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

9998160486 سه شنبه 1398/11/29 سه شنبه 29/11/1398 99 98 16 04 86
حسن قنبري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

1002368072 سه شنبه 1398/11/29 سه شنبه 29/11/1398 10 02 36 80 72
آرتین صابرزعیمیان
برنده جایزه کد شانس رند
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

1551771551 دوشنبه 1398/11/28 دوشنبه 28/11/1398 15 51 77 15 51
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کدشنس رند
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

3434443444 دوشنبه 1398/11/28 دوشنبه 28/11/1398 34 34 44 34 44
علي اكبري اريمي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

9996218550 دوشنبه 1398/11/28 دوشنبه 28/11/1398 99 96 21 85 50
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

1009758995 دوشنبه 1398/11/28 دوشنبه 28/11/1398 10 09 75 89 95
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

9993691012 یکشنبه 1398/11/27 یکشنبه 27/11/1398 99 93 69 10 12
زهرا حمزه
برنده جایزه کدشنس رند
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

74727472 شنبه 1398/11/26 شنبه 26/11/1398 74 72 74 72
لطيفه مهدي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

1000481171 شنبه 1398/11/26 شنبه 26/11/1398 10 00 48 11 71
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

9999013822 شنبه 1398/11/26 شنبه 26/11/1398 99 99 01 38 22
حسن قنبري
برنده جایزه کد شانس رند
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

75080000 شنبه 1398/11/26 شنبه 26/11/1398 75 08 00 00
مریم کشت بان
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
سعيد عليجاني
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
مهدي نيك ائين
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
محمد جواد نديمي شهركي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
ژانت شريفي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
حسن قنبري
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
اعظم زارعي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۲۵

جمعه 1398/11/25 جمعه 25/11/1398
ساميار حسين زاده
برنده جایزه کدشنس رند
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

39533339 پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398 39 53 33 39
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه کدشنس رند
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

33100000 پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398 33 10 00 00
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

4516874921 پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398 45 16 87 49 21
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

4513840044 پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398 45 13 84 00 44
فرامرز یوسفی
برنده جایزه کدشنس رند
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

65000500 پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398 65 00 05 00
علي ندري
برنده جایزه جایزه تلاش
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

پنجشنبه 1398/11/24 پنجشنبه 24/11/1398
محسن صالحی
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

9997929133 چهارشنبه 1398/11/23 چهارشنبه 23/11/1398 99 97 92 91 33
محسن صالحی
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

1009143516 چهارشنبه 1398/11/23 چهارشنبه 23/11/1398 10 09 14 35 16
محسن صالحی
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

9997929133 چهارشنبه 1398/11/23 چهارشنبه 23/11/1398 99 97 92 91 33
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

3959195949 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 39 59 19 59 49
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

1000222514 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 10 00 22 25 14
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

9999577581 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 99 99 57 75 81
رحمان ابراهيمي
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

90909900 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 90 90 99 00
حسن قنبري
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

88888599 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 88 88 85 99
لطيفه مهدي
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

6000900096 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 60 00 90 00 96
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه کدشنس رند
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

60666606 سه شنبه 1398/11/22 سه شنبه 22/11/1398 60 66 66 06
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

9998226967 دوشنبه 1398/11/21 دوشنبه 21/11/1398 99 98 22 69 67
سعيد عليجاني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

1000676566 دوشنبه 1398/11/21 دوشنبه 21/11/1398 10 00 67 65 66
ارسطو امري
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

22532637 دوشنبه 1398/11/21 دوشنبه 21/11/1398 22 53 26 37
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

22761457 دوشنبه 1398/11/21 دوشنبه 21/11/1398 22 76 14 57
حسن كفاشپور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

9995318912 شنبه 1398/11/19 شنبه 19/11/1398 99 95 31 89 12
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1003411920 شنبه 1398/11/19 شنبه 19/11/1398 10 03 41 19 20
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

1004521173 جمعه 1398/11/18 جمعه 18/11/1398 10 04 52 11 73
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

1000090947 جمعه 1398/11/18 جمعه 18/11/1398 10 00 09 09 47
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

1000109849 جمعه 1398/11/18 جمعه 18/11/1398 10 00 10 98 49
علی یاری نژاد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

9995607878 جمعه 1398/11/18 جمعه 18/11/1398 99 95 60 78 78
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

9991494149 جمعه 1398/11/18 جمعه 18/11/1398 99 91 49 41 49
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

1009015294 پنجشنبه 1398/11/17 پنجشنبه 17/11/1398 10 09 01 52 94
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

1009670784 پنجشنبه 1398/11/17 پنجشنبه 17/11/1398 10 09 67 07 84
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

9995237670 پنجشنبه 1398/11/17 پنجشنبه 17/11/1398 99 95 23 76 70
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

1000688917 چهارشنبه 1398/11/16 چهارشنبه 16/11/1398 10 00 68 89 17
محمد ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

9996813673 سه شنبه 1398/11/15 سه شنبه 15/11/1398 99 96 81 36 73
سميرا اميني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

1002110986 سه شنبه 1398/11/15 سه شنبه 15/11/1398 10 02 11 09 86
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

9999150737 دوشنبه 1398/11/14 دوشنبه 14/11/1398 99 99 15 07 37
محمد ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

1001647207 دوشنبه 1398/11/14 دوشنبه 14/11/1398 10 01 64 72 07
محمد ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

9998602145 یکشنبه 1398/11/13 یکشنبه 13/11/1398 99 98 60 21 45
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

1005615715 یکشنبه 1398/11/13 یکشنبه 13/11/1398 10 05 61 57 15
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

1002466986 شنبه 1398/11/12 شنبه 12/11/1398 10 02 46 69 86
علی ایمان خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

9999659925 شنبه 1398/11/12 شنبه 12/11/1398 99 99 65 99 25
خداداد بوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱

9999434162 جمعه 1398/11/11 جمعه 11/11/1398 99 99 43 41 62
مسعود كيواني زاده
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۱

1000534312 جمعه 1398/11/11 جمعه 11/11/1398 10 00 53 43 12
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

9992555046 پنجشنبه 1398/11/10 پنجشنبه 10/11/1398 99 92 55 50 46
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

1000030007 پنجشنبه 1398/11/10 پنجشنبه 10/11/1398 10 00 03 00 07
محمد ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

1007905735 چهارشنبه 1398/11/09 چهارشنبه 09/11/1398 10 07 90 57 35
رقیه نجاری
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

9998725456 چهارشنبه 1398/11/09 چهارشنبه 09/11/1398 99 98 72 54 56
فرهاد صالحي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

1005031166 سه شنبه 1398/11/08 سه شنبه 08/11/1398 10 05 03 11 66
رضا كتبي
برنده جایزه طرح یکشنبه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

22453097 دوشنبه 1398/11/07 دوشنبه 07/11/1398 22 45 30 97
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

9996881064 دوشنبه 1398/11/07 دوشنبه 07/11/1398 99 96 88 10 64
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

1001297690 دوشنبه 1398/11/07 دوشنبه 07/11/1398 10 01 29 76 90
محمد ندري
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

22685787 دوشنبه 1398/11/07 دوشنبه 07/11/1398 22 68 57 87
سميرا اميني
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

22997597 دوشنبه 1398/11/07 دوشنبه 07/11/1398 22 99 75 97
رضا كتبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

9996556395 یکشنبه 1398/11/06 یکشنبه 06/11/1398 99 96 55 63 95
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

1001096998 شنبه 1398/11/05 شنبه 05/11/1398 10 01 09 69 98
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

9997759349 شنبه 1398/11/05 شنبه 05/11/1398 99 97 75 93 49
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

9998593302 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 99 98 59 33 02
فاطمه خداپرست كورنده
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

1001026544 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 10 01 02 65 44
رضا پودينه
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

1003164713 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 10 03 16 47 13
رضا رستمي پايين افراكتي
برنده جایزه کدشانس روزانه رند عدد
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

21111110 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 21 11 11 10
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

9996495325 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 99 96 49 53 25
كمال عطايي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

9022301357 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 90 22 30 13 57
اعظم زارعي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

9015932330 جمعه 1398/11/04 جمعه 04/11/1398 90 15 93 23 30
اعظم زارعي
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

9015937938 پنجشنبه 1398/11/03 پنجشنبه 03/11/1398 90 15 93 79 38
حسن قنبري
برنده جایزه طرح ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

9015914812 پنجشنبه 1398/11/03 پنجشنبه 03/11/1398 90 15 91 48 12
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

9997178735 چهارشنبه 1398/11/02 چهارشنبه 02/11/1398 99 97 17 87 35
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

1001385847 چهارشنبه 1398/11/02 چهارشنبه 02/11/1398 10 01 38 58 47
محمد حسين دانشمندي بافقي
برنده جایزه طرح ویژه
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

1061305260 سه شنبه 1398/11/01 سه شنبه 01/11/1398 10 61 30 52 60
داود صالح فر
برنده جایزه شروع کدشانس هفتگی با 57
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

5000084597 سه شنبه 1398/11/01 سه شنبه 01/11/1398 50 00 08 45 97
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

1003985750 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 10 03 98 57 50
عليرضا سميع پور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

5000014585 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 50 00 01 45 85
رقیه نجاری
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

9998457587 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 99 98 45 75 87
جواد حق نواز
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

1162293175 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 11 62 29 31 75
خداداد قادري فر
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

1126900530 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 11 26 90 05 30
جواد حق نواز
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

9114234612 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 91 14 23 46 12
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

1061458544 دوشنبه 1398/10/30 دوشنبه 30/10/1398 10 61 45 85 44
علي ندري
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

1061394263 یکشنبه 1398/10/29 یکشنبه 29/10/1398 10 61 39 42 63
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

9997758599 یکشنبه 1398/10/29 یکشنبه 29/10/1398 99 97 75 85 99
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

1002573726 یکشنبه 1398/10/29 یکشنبه 29/10/1398 10 02 57 37 26
عباس كمالي
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

9114124021 یکشنبه 1398/10/29 یکشنبه 29/10/1398 91 14 12 40 21
حسن كفاشپور
برنده جایزه طرح ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

1061010079 یکشنبه 1398/10/29 یکشنبه 29/10/1398 10 61 01 00 79
میترا آقایی سید سلیمانی
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

5000052185 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 50 00 05 21 85
لطيفه مهدي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

1001181404 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 10 01 18 14 04
علي اميدوار
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

9997575823 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 99 97 57 58 23
سميرا اميني
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

1220186506 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 12 20 18 65 06
محمد ندري
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

1220427201 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 12 20 42 72 01
هاجر ندري
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

1299005025 جمعه 1398/10/27 جمعه 27/10/1398 12 99 00 50 25
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

9999758672 پنجشنبه 1398/10/26 پنجشنبه 26/10/1398 99 99 75 86 72
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

1003587706 پنجشنبه 1398/10/26 پنجشنبه 26/10/1398 10 03 58 77 06
بهروز طاهريان چالشتري
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

9114871812 پنجشنبه 1398/10/26 پنجشنبه 26/10/1398 91 14 87 18 12
كمال عطايي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

9995606457 چهارشنبه 1398/10/25 چهارشنبه 25/10/1398 99 95 60 64 57
فرزاد علي پور
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

9999245188 دوشنبه 1398/10/23 دوشنبه 23/10/1398 99 99 24 51 88
زهرا خسروانیان
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

1000556214 دوشنبه 1398/10/23 دوشنبه 23/10/1398 10 00 55 62 14
مجيد اسفرجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

9999504989 یکشنبه 1398/10/22 یکشنبه 22/10/1398 99 99 50 49 89
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

9997094057 یکشنبه 1398/10/22 یکشنبه 22/10/1398 99 97 09 40 57
امين جوانمرد
برنده جایزه کوچک ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

1000196836 یکشنبه 1398/10/22 یکشنبه 22/10/1398 10 00 19 68 36
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

9997675069 شنبه 1398/10/21 شنبه 21/10/1398 99 97 67 50 69
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

1003440440 شنبه 1398/10/21 شنبه 21/10/1398 10 03 44 04 40
علي اميدوار
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

5645171361 جمعه 1398/10/20 جمعه 20/10/1398 56 45 17 13 61
پيمان نوروزي ليافوئي
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

1299162269 جمعه 1398/10/20 جمعه 20/10/1398 12 99 16 22 69
رقیه قشلاقی گازرانی
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

1000493920 پنجشنبه 1398/10/19 پنجشنبه 19/10/1398 10 00 49 39 20
حسن قنبري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

1000320976 سه شنبه 1398/10/17 سه شنبه 17/10/1398 10 00 32 09 76
فاطمه قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

9997624950 سه شنبه 1398/10/17 سه شنبه 17/10/1398 99 97 62 49 50
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

9992514713 دوشنبه 1398/10/16 دوشنبه 16/10/1398 99 92 51 47 13
محمد محمدزاده
برنده جایزه وسط ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

5000043069 دوشنبه 1398/10/16 دوشنبه 16/10/1398 50 00 04 30 69
عليرضا سميع پور
برنده جایزه وسط ترین کدشانس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

5000149100 یکشنبه 1398/10/15 یکشنبه 15/10/1398 50 00 14 91 00
سميرا اميني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

1002151563 یکشنبه 1398/10/15 یکشنبه 15/10/1398 10 02 15 15 63
سميرا اميني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

9999939386 یکشنبه 1398/10/15 یکشنبه 15/10/1398 99 99 93 93 86
رقیه قشلاقی گازرانی
برنده جایزه کد رند آینه ای
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

17700771 شنبه 1398/10/14 شنبه 14/10/1398 17 70 07 71
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

9995969377 شنبه 1398/10/14 شنبه 14/10/1398 99 95 96 93 77
سميرا اميني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

1000810664 جمعه 1398/10/13 جمعه 13/10/1398 10 00 81 06 64
صديقه ترقي خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

9998315916 جمعه 1398/10/13 جمعه 13/10/1398 99 98 31 59 16
منصور قضاوي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

5000000409 جمعه 1398/10/13 جمعه 13/10/1398 50 00 00 04 09
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

1000954103 چهارشنبه 1398/10/11 چهارشنبه 11/10/1398 10 00 95 41 03
حسن قنبري
برنده جایزه 57 های پاییزی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

5721322145 سه شنبه 1398/10/10 سه شنبه 10/10/1398 57 21 32 21 45
سميرا اميني
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

1000077444 سه شنبه 1398/10/10 سه شنبه 10/10/1398 10 00 07 74 44
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

9999877347 سه شنبه 1398/10/10 سه شنبه 10/10/1398 99 99 87 73 47
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه 57 های پاییزی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

5789891109 دوشنبه 1398/10/09 دوشنبه 09/10/1398 57 89 89 11 09
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه طرح ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

1335909978 دوشنبه 1398/10/09 دوشنبه 09/10/1398 13 35 90 99 78
مقصود پناه پورگله بان
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

9993028565 دوشنبه 1398/10/09 دوشنبه 09/10/1398 99 93 02 85 65
اعظم زارعي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

1000407440 یکشنبه 1398/10/08 یکشنبه 08/10/1398 10 00 40 74 40
فرامرز يوسفي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

1000407402 شنبه 1398/10/07 شنبه 07/10/1398 10 00 40 74 02
لطيفه مهدي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

9997862660 شنبه 1398/10/07 شنبه 07/10/1398 99 97 86 26 60
مستوره آفاقي
برنده جایزه سریال اسکناس ۵هزار تومانی
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

6221249451 شنبه 1398/10/07 شنبه 07/10/1398 62 21 24 94 51
سميرا اميني
برنده جایزه طرح ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

1335156349 جمعه 1398/10/06 جمعه 06/10/1398 13 35 15 63 49
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

9999212327 پنجشنبه 1398/10/05 پنجشنبه 05/10/1398 99 99 21 23 27
رقیه نجاری
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

9993583957 سه شنبه 1398/10/03 سه شنبه 03/10/1398 99 93 58 39 57
احمد فولادي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

1004326113 سه شنبه 1398/10/03 سه شنبه 03/10/1398 10 04 32 61 13
حسن قنبري
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

810139224 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 8 10 13 92 24
فرامرز يوسفي
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

4151312430 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 41 51 31 24 30
حسن كفاشپور
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

1122651047 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 11 22 65 10 47
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

5123997534 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 51 23 99 75 34
فاطمه قنبري
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

7719712285 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 7 71 97 12 28 5
اشرف السادات موسوي
برنده جایزه جشنواره اسکناس
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

1052772113 یکشنبه 1398/10/01 یکشنبه 01/10/1398 1 05 27 72 11 3
علي ندري
برنده جایزه تکرار عدد 57
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

2157571325 شنبه 1398/09/30 شنبه 30/09/1398 21 57 57 13 25
حميد اعظم نژاد
برنده جایزه تکرار عدد۵۷
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

5355757395 جمعه 1398/09/29 جمعه 29/09/1398 53 55 75 73 95
ابراهيم خالدي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

1001419248 جمعه 1398/09/29 جمعه 29/09/1398 10 01 41 92 48
لطيفه مهدي
برنده جایزه تکرار عدد 57
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

7575774238 جمعه 1398/09/29 جمعه 29/09/1398 75 75 77 42 38
لطيفه مهدي
برنده جایزه تکرار عدد 57
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

5757223630 جمعه 1398/09/29 جمعه 29/09/1398 57 57 22 36 30
لطيفه مهدي
برنده جایزه تکرار عدد 57
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹

3052915757 جمعه 1398/09/29 جمعه 29/09/1398 30 52 91 57 57
فرامرز يوسفي
برنده جایزه تکرار عدد۵۷
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

1575748532 پنجشنبه 1398/09/28 پنجشنبه 28/09/1398 15 75 74 85 32
علي ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

9992659728 پنجشنبه 1398/09/28 پنجشنبه 28/09/1398 99 92 65 97 28
كمال عطايي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

1001667181 پنجشنبه 1398/09/28 پنجشنبه 28/09/1398 10 01 66 71 81
حسين ناصري
برنده جایزه نزدیک به کد شانس ۲۲میلیون تومانی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

5757358034 چهارشنبه 1398/09/27 چهارشنبه 27/09/1398 57 57 35 80 34
زینب احمدی نسب
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

5757255125 سه شنبه 1398/09/26 سه شنبه 26/09/1398 57 57 25 51 25
لطيفه مهدي
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

8560425757 سه شنبه 1398/09/26 سه شنبه 26/09/1398 85 60 42 57 57
محمدرضا حدادي
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

1001565739 سه شنبه 1398/09/26 سه شنبه 26/09/1398 10 01 56 57 39
خداداد قادري فر
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

9999141810 سه شنبه 1398/09/26 سه شنبه 26/09/1398 99 99 14 18 10
ژانت شريفي
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

1001960778 دوشنبه 1398/09/25 دوشنبه 25/09/1398 10 01 96 07 78
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

8036257579 دوشنبه 1398/09/25 دوشنبه 25/09/1398 80 36 25 75 79
رضا كتبي
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

5757362351 یکشنبه 1398/09/24 یکشنبه 24/09/1398 57 57 36 23 51
حسن كفاشپور
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

1001975371 شنبه 1398/09/23 شنبه 23/09/1398 10 01 97 53 71
امين جوانمرد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

9996621288 جمعه 1398/09/22 جمعه 22/09/1398 99 96 62 12 88
غلامعلی بهرامی
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

5757615530 جمعه 1398/09/22 جمعه 22/09/1398 57 57 61 55 30
حسين ناصري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

1000992932 پنجشنبه 1398/09/21 پنجشنبه 21/09/1398 10 00 99 29 32
سعيد عليجاني
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

9999814487 پنجشنبه 1398/09/21 پنجشنبه 21/09/1398 99 99 81 44 87
محمد ندري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

9999278611 پنجشنبه 1398/09/21 پنجشنبه 21/09/1398 99 99 27 86 11
كمال عطايي
برنده جایزه نزدیک به کدشانس ویژه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

5757786354 پنجشنبه 1398/09/21 پنجشنبه 21/09/1398 57 57 78 63 54
مسعود كيواني زاده
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

9999683088 چهارشنبه 1398/09/20 چهارشنبه 20/09/1398 99 99 68 30 88
زینب احمدی نسب
برنده جایزه تکرار عدد 57
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

892575758276 چهارشنبه 1398/09/20 چهارشنبه 20/09/1398 89 25 75 75 82 76
اعظم زارعي
برنده جایزه تکرار عدد 57
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

575752090336 چهارشنبه 1398/09/20 چهارشنبه 20/09/1398 57 57 52 09 03 36
غلامعلي بهرامي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

9998661288 سه شنبه 1398/09/19 سه شنبه 19/09/1398 99 98 66 12 88
علي ندري
برنده جایزه کدشانس نزدیک به سریال دلار
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

68344548 سه شنبه 1398/09/19 سه شنبه 19/09/1398 68 34 45 48
اعظم زارعي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

9997855749 یکشنبه 1398/09/17 یکشنبه 17/09/1398 99 97 85 57 49
محسن غلامي پور
برنده جایزه کدشانس روزانه رند عدد 7
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

77777022 یکشنبه 1398/09/17 یکشنبه 17/09/1398 77 77 70 22
زینب احمدی نسب
برنده جایزه مالک سریال دلاری
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

35468928 شنبه 1398/09/16 شنبه 16/09/1398 35 46 89 28
لطيفه مهدي
برنده جایزه تکرار عدد 57
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

515757508203 شنبه 1398/09/16 شنبه 16/09/1398 51 57 57 50 82 03
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

9996977095 پنجشنبه 1398/09/14 پنجشنبه 14/09/1398 99 96 97 70 95
علي ندري
برنده جایزه کوچک ترین کد شانس هفتگی
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

1000556994 پنجشنبه 1398/09/14 پنجشنبه 14/09/1398 10 00 55 69 94
علي ندري
برنده جایزه تکرار عدد۵۷
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

686305757518 پنجشنبه 1398/09/14 پنجشنبه 14/09/1398 68 63 05 75 75 18
عليرضا خياطيان
برنده جایزه تکرار عدد 57
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

957573980791 چهارشنبه 1398/09/13 چهارشنبه 13/09/1398 95 75 73 98 07 91
حسين ناصري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

9999962327 چهارشنبه 1398/09/13 چهارشنبه 13/09/1398 99 99 96 23 27
محمد پودينه
برنده جایزه تکرار عدد 57
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

466896575782 چهارشنبه 1398/09/13 چهارشنبه 13/09/1398 46 68 96 57 57 82
عليرضا حسين سوارزاده
برنده جایزه تکرار عدد 57
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

357578499196 چهارشنبه 1398/09/13 چهارشنبه 13/09/1398 35 75 78 49 91 96
علي ندري
برنده جایزه کدشانس نزدیک به سریال دلار
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

79160869 سه شنبه 1398/09/12 سه شنبه 12/09/1398 79 16 08 69
علي ندري
برنده جایزه کدشانس نزدیک به سریال دلار
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

94147153 سه شنبه 1398/09/12 سه شنبه 12/09/1398 94 14 71 53
رضا پودينه
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

9999198178 دوشنبه 1398/09/11 دوشنبه 11/09/1398 99 99 19 81 78
مهدي ميرشكار
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

1000228758 دوشنبه 1398/09/11 دوشنبه 11/09/1398 10 00 22 87 58
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

9996101069 یکشنبه 1398/09/10 یکشنبه 10/09/1398 99 96 10 10 69
شهلا زنده دل
برنده جایزه کوچکترین کدشانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

1001271492 یکشنبه 1398/09/10 یکشنبه 10/09/1398 10 01 27 14 92
علي اكبر نادري
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

9994925457 یکشنبه 1398/09/10 یکشنبه 10/09/1398 99 94 92 54 57
زهرا سادات طباطبایی فرد
برنده جایزه تکرار 5757 در کدشانس سالانه
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

281095757568 شنبه 1398/09/09 شنبه 09/09/1398 28 10 95 75 75 68
لطيفه مهدي
برنده جایزه تکرار عدد۵۷
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

754035757947 جمعه 1398/09/08 جمعه 08/09/1398 75 40 35 75 79 47
زینب احمدی نسب
برنده جایزه تکرار عدد۵۷
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

539985215757 جمعه 1398/09/08 جمعه 08/09/1398 53 99 85 21 57 57
مصطفي اميدوار
برنده جایزه نزدیک به کد شانس آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

10002325 پنجشنبه 1398/09/07 پنجشنبه 07/09/1398 10 00 23 25
علي ندري
برنده جایزه نزدیک به کد شانس آخر هفته
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

10003175 پنجشنبه 1398/09/07 پنجشنبه 07/09/1398 10 00 31 75
زينب فنودي
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

99981964 پنجشنبه 1398/09/07 پنجشنبه 07/09/1398 99 98 19 64
سيدمهدي ابدي
برنده جایزه نزدیک به کد شانس روزانه رند عدد ۹
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

34999989 چهارشنبه 1398/09/06 چهارشنبه 06/09/1398 34 99 99 89
رضا كتبي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

9992492886 چهارشنبه 1398/09/06 چهارشنبه 06/09/1398 99 92 49 28 86
حسينعلي سنچولي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

9997423298 سه شنبه 1398/09/05 سه شنبه 05/09/1398 99 97 42 32 98
آرش بهرام پور
برنده جایزه مسابقه دوشنبه بازار
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

95664041 دوشنبه 1398/09/04 دوشنبه 04/09/1398 95 66 40 41
فاطمه قنبري
برنده جایزه نزدیک به کدشانس 9 میلیون تومانی
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

89999037 یکشنبه 1398/09/03 یکشنبه 03/09/1398 89 99 90 37
فرامرز يوسفي
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

9999313928 شنبه 1398/09/02 شنبه 02/09/1398 99 99 31 39 28
اعظم زارعي
برنده جایزه وسط ترین کدشانس روزانه
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

50006262 جمعه 1398/09/01 جمعه 01/09/1398 50 00 62 62
حسن قنبري
برنده جایزه کدشانس نزدیک به سریال صددلاری
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

90954706 پنجشنبه 1398/08/30 پنجشنبه 30/08/1398 90 95 47 06
علي ندري
برنده جایزه کوچکترین کدشانس روزانه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

1000161263 پنجشنبه 1398/08/30 پنجشنبه 30/08/1398 10 00 16 12 63
حسن قنبري
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

99930718 چهارشنبه 1398/08/29 چهارشنبه 29/08/1398 99 93 07 18
صديقه ترقي خواه
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

99965515 چهارشنبه 1398/08/29 چهارشنبه 29/08/1398 99 96 55 15
اسماعيل بني اسدي پوري
برنده جایزه کدشانس نزدیک به سریال صددلاری
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

24913255 سه شنبه 1398/08/28 سه شنبه 28/08/1398 24 91 32 55
رضا جراره
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس هفتگی
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

9206116833 دوشنبه 1398/08/27 دوشنبه 27/08/1398 92 06 11 68 33
اسماعيل بني اسدي پوري
برنده جایزه بزرگ ترین کد هفتگی
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

9996565699 شنبه 1398/08/25 شنبه 25/08/1398 99 96 56 56 99
فاطمه كريمي زاده مهرآباد
برنده جایزه بزرگ ترین کدشانس روزانه
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

99992701 جمعه 1398/08/24 جمعه 24/08/1398 99 99 27 01
مجيد اسفرجاني
برنده جایزه کوچکترین کدشانس روزانه
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

10012691 جمعه 1398/08/24 جمعه 24/08/1398 10 01 26 91
علي ندري
برنده جایزه ۵ روز اختلاف با کد شانس روزانه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

13980818 پنجشنبه 1398/08/23 پنجشنبه 23/08/1398 13 98 08 18
مصطفی بردباری از فسا ، فارس
برنده جایزه 301 امین خریدار کتاب علی
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

50264308 چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398 50 26 43 08
حسين صداقتي فرد
برنده جایزه بزرگ ترین کد شانس
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

99999992 چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398 99 99 99 92
محمد معینی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 6 میلیون و 571 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۷:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

53094682 چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398 53 09 46 82
علي اصغر اسماعیل نژاد از شهرری تهران. خرید 340 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۹:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

68534506 چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398 68 53 45 06
طبق اعلام قبلی همزمان با شروع نهمين دوره كدهاي شانس 8 رقمی روزانه، از تاريخ 22 آبان 1398، قرعه كشي برندگان روزانه سايت كتاب 57 ، پايان يافته است
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398
طبق اعلام قبلی همزمان با شروع نهمين دوره صدور كدهاي شانس 8 رقمی روزانه، از تاريخ 22 آبان 1398، قرعه كشي برندگان روزانه سايت كتاب 57 ، پايان يافته است
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398
طبق اعلام قبلی همزمان با شروع نهمين دوره صدور كدهاي شانس 8 رقمی روزانه، از تاريخ 22 آبان 1398، قرعه كشي برندگان روزانه سايت كتاب 57 ، پايان يافته است
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398
طبق اعلام قبلی همزمان با شروع نهمين دوره صدور كدهاي شانس 8 رقمی روزانه، از تاريخ 22 آبان 1398، قرعه كشي برندگان روزانه سايت كتاب 57 ، پايان يافته است
برنده جایزه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

چهارشنبه 1398/08/22 چهارشنبه 22/08/1398
حمیده عبیدی از بوشهر. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۵:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

83600997 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 83 60 09 97
امیر اسدی از مبارکه اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

13135249 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 13 13 52 49
حسن نادری از قم. خرید 382 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

89577892 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 89 57 78 92
مهناز علی اکبری از لاهیجان گیلان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۵:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

33890828 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 33 89 08 28
عزت الله اکبری از کنگاور کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۶:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

10658874 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 10 65 88 74
بشیر حسن پور از مرودشت فارس. خرید 7 میلیون و 632 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۴۴:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

75242063 سه شنبه 1398/08/21 سه شنبه 21/08/1398 75 24 20 63
رسول اسدزاده از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۸:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

31755674 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 31 75 56 74
عرفان صیدی از کامیاران کردستان. . خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دو شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

24961591 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 24 96 15 91
حسین زینل پور از چناران خراسان رضوی. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دورشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

67884962 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 67 88 49 62
زینب جمشیدی از ایلام. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

39501528 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 39 50 15 28
فرزانه مالکی از کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته دوشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

40737450 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 40 73 74 50
مهدی میرراستگو از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 330 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۴۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

60358632 دوشنبه 1398/08/20 دوشنبه 20/08/1398 60 35 86 32
مهدی قهرمانی از اقلید فارس. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۳۸:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

56925099 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 56 92 50 99
ربابه رفیعی از خمینی شهر اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

36693206 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 36 69 32 06
محمد والی پور از سوسنگرد خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۶:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

78880141 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 78 88 01 41
اشرف زحمت کش از میناب هرمزگان. خرید 362 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۶:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

99505244 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 99 50 52 44
شیرین شیرمحمدی از تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۰:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

34119769 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 34 11 97 69
مجید رفتاری از گناباد خراسان رضوی. خرید 290 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

61041560 یکشنبه 1398/08/19 یکشنبه 19/08/1398 61 04 15 60
رامین ساریخانی از آباده فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/08/11، یکشنبه 1398/08/12، دوشنبه 1398/08/13، سه شنبه 1398/08/14، چهارشنبه 1398/08/15، پنج شنبه 1398/08/16 و جمعه 1398/08/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

3769725283 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 37 69 72 52 83
معصومه خانی از سرپل ذهاب کرمانشاه. خرید در روزهای یکشنبه 1398/08/12، دوشنبه 1398/08/13، سه شنبه 1398/08/14، پنج شنبه 1398/08/16 و جمعه 1398/08/17
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

1277714890 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 12 77 71 48 90
سجاد اصلانی از اصفهان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

15598780 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 15 59 87 80
الهام مقصودی از کرج البرز. خرید 24 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

31045544 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 31 04 55 44
فرزاد باراجی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۴:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

51085245 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 51 08 52 45
جعفر علیرضائی از انار کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

95635390 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 95 63 53 90
هاوژین رازیانی از سنندج کردستان. خرید 240 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

72689561 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 72 68 95 61
لیلا جابری از نجف آباد اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

62080374 شنبه 1398/08/18 شنبه 18/08/1398 62 08 03 74
بهزاد امیری از اشتهارد البرز. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۳:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

29053559 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 29 05 35 59
اسماعیل حسن پور از خواف خراسان رضوی. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

30088281 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 30 08 82 81
حسین فلاح زاده از ابرکوه یزد. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

86147348 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 86 14 73 48
علی رضایی از قروه کردستان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۸:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

48150104 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 48 15 01 04
زینب نظرپور از فارسان چهارمحال و بختیاری. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۳:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

75160772 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 75 16 07 72
مریم سلیمان نژاد از رامسر مازندران. خرید 2 میلیون و 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

54937673 جمعه 1398/08/17 جمعه 17/08/1398 54 93 76 73
احمد فدائی از سنقر کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

18126043 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 18 12 60 43
كاظم معینی از شبستر آذربایجان شرقی. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

37050378 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 37 05 03 78
زبیده نظاری از حمیدیه خوزستان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

50052866 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 50 05 28 66
فهیمه لاجوردی از کاشان اصفهان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

89431825 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 89 43 18 25
مینا الهی پور از نیشابور خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۳:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

72973903 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 72 97 39 03
مسعود بادران از کرج البرز. خرید 174 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۷:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

80770162 پنجشنبه 1398/08/16 پنجشنبه 16/08/1398 80 77 01 62
شکوفه صفاری از بومهن تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۸:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

67532323 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 67 53 23 23
منصور شکاری از کاشمر خراسان رضوی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

73572650 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 73 57 26 50
عبدالله سپاهی از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 333 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

63366973 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 63 36 69 73
عباس عبداللهی از قم. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

37017468 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 37 01 74 68
زهرا حاجی پور از بوشهر. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۵:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

17700917 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 17 70 09 17
علیرضا دهقانی از میبد یزد. خرید 2 میلیون و 916 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۲۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

66812933 چهارشنبه 1398/08/15 چهارشنبه 15/08/1398 66 81 29 33
فاطمه زینال زاده از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

52732237 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 52 73 22 37
مجتبی فلکنازی از میناب هرمزگان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۳:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

56277619 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 56 27 76 19
افسانه کریمی از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۲:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

30670227 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 30 67 02 27
غلامحسین قشقاوی از تهران. خرید یک میلیون و 310 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۶:۰۹
برنده جایزه 100سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 10 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

21289011 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 21 28 90 11
هادی غیبی از همدان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۲۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

45010486 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 45 01 04 86
رحیم افضل از شیراز فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

49884558 سه شنبه 1398/08/14 سه شنبه 14/08/1398 49 88 45 58
خدیجه احقاقی از جهرم فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۰۳:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

89655174 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 89 65 51 74
صدیقه رحمتی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۰:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

43758443 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 43 75 84 43
سمیرا ملکوتی از شهربابک کرمان. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۸:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

67054609 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 67 05 46 09
خسرو اطلسی از بروجن چهارمحال و بختیاری. خرید 250 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۷:۳۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

23831767 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 23 83 17 67
پروین عبدی پور از گیلان غرب کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۳:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

96074239 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 96 07 42 39
محمد امین غمخوار از لاهیجان گیلان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

87132066 دوشنبه 1398/08/13 دوشنبه 13/08/1398 87 13 20 66
مرتضی گرورانی از کرمانشاه. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۷:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

70759421 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 70 75 94 21
سکینه حسنلو از زنجان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۹:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

52149306 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 52 14 93 06
محمد سودانی از بهبهان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۲:۴۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

79068923 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 79 06 89 23
مجتبی سخنور از زرین دشت اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

28301506 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 28 30 15 06
الهه منطقی از شیراز فارس. خرید 60 هزار تومان کاب ساعت: ۲۰:۱۵:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

80683809 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 80 68 38 09
حامد افتخاری از فومن گیلان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

52769563 یکشنبه 1398/08/12 یکشنبه 12/08/1398 52 76 95 63
محمدجواد فرهی نيا از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای شنبه 1398/08/04، یکشنبه 1398/08/05، دوشنبه 1398/08/06، سه شنبه 1398/08/07، چهارشنبه 1398/08/08، پنج شنبه 1398/08/09 و جمعه 1398/08/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

1280045382 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 12 80 04 53 82
رقیه نادریان از سبزوار خراسان رضوی. خرید در روزهای یکشنبه 1398/08/05، دوشنبه 1398/08/06، چهارشنبه 1398/08/08، پنج شنبه 1398/08/09 و جمعه 1398/08/10
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

7051718294 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 70 51 71 82 94
پرویز رحیمی از قائم شهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۶:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

76738932 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 76 73 89 32
فاطمه ثابت از شهریار تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۳۲:۱۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

91757576 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 91 75 75 76
رضا محبی فر از بروجرد لرستان. خرید 132 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

70652878 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 70 65 28 78
ناصر بدیع روشن از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 391 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۶:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

56137745 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 56 13 77 45
مسلم شاه حسینی از صحنه کرمانشاه. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۵:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

15972365 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 15 97 23 65
جمشید مطرقی از مشهد خراسان رضوی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۸:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

46412577 شنبه 1398/08/11 شنبه 11/08/1398 46 41 25 77
لیلا فیروزی از نائین اصفهان. خرید 221 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۳:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

38340952 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 38 34 09 52
مهران منصوری از سردرود آذربایجان شرقی. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۹:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

79861312 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 79 86 13 12
حسین علیرضائی از انار کرمان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

50267351 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 50 26 73 51
علی تقی زاده از شیراز فارس. خرید 3 میلیون و 392 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

15781167 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 15 78 11 67
سهیلا غلامی از اراک مرکزی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۱۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

90716086 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 90 71 60 86
عاطفه مصطفی ولایتی از سمنان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۴:۵۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

50005820 جمعه 1398/08/10 جمعه 10/08/1398 50 00 58 20
رسول غفاری از اسلام شهر تهران. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۹:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

82381033 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 82 38 10 33
عبدالله شهریاری از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

67687596 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 67 68 75 96
آرزو حسن پور از ساری مازندران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۴:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

62819235 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 62 81 92 35
اشرف عبدی از چناران خراسان رضوی. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۴:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

12705702 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 12 70 57 02
مهدی شفیعی از داراب فارس. خرید 306 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

73979559 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 73 97 95 59
مجید شکوهی از کهنوج کرمان. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۸:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

45207505 پنجشنبه 1398/08/09 پنجشنبه 09/08/1398 45 20 75 05
ستار عباس ابادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 739 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۲:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

91539306 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 91 53 93 06
سپیده ورپشتی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

25069428 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 25 06 94 28
مهشید رزاقی از داراب فارس. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۱:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

53974441 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 53 97 44 41
زهره علی عسگریان از نجف آباد اصفهان. خرید 264 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۱:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

71415257 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 71 41 52 57
روح الله عاشری از بوشهر. خرید 89 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۷:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

50339582 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 50 33 95 82
پژمان شادمانی از صحنه کرمانشاه. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۴۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

98113725 چهارشنبه 1398/08/08 چهارشنبه 08/08/1398 98 11 37 25
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
برای خریدهای روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ مصادف با شهادت امام رضا (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

سه شنبه 1398/08/07 سه شنبه 07/08/1398
فرزاد اخلاقی از لاهیجان گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

98099929 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 98 09 99 29
حبيب عبدالهي فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 4 میلیون و 103 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۵:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

39107557 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 39 10 75 57
محسن خنافره از اهواز خوزستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۳:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

27912927 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 27 91 29 27
ثریا امیدزاده از اصفهان. خرید 177 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۱:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

53970860 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 53 97 08 60
مبینا سلیمانی از قم. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۰:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

44898792 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 44 89 87 92
حسین عالميان از کازرون فارس. خرید 383 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۳۴:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

38850792 دوشنبه 1398/08/06 دوشنبه 06/08/1398 38 85 07 92
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
برای خریدارهای روز یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ مصادف با با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ؛ قرعه کشی روزانه انجام نمی‌گیرد
برنده جایزه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

یکشنبه 1398/08/05 یکشنبه 05/08/1398
محمدرضا كاظمی از زرین شهر اصفهان. خرید در روزهای شنبه 1398/07/27، چهارشنبه 1398/08/01 و جمعه 1398/08/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

4922224802 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 49 22 22 48 02
شقایق حصاری از نیشابور خراسان رضوی. خرید در روزهای دوشنبه 1398/07/29، سه شنبه 1398/07/30، پنجشنبه 1398/08/02 و جمعه 1398/08/03
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

8864230985 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 88 64 23 09 85
محمد بداغی از ملایر همدان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

63859827 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 63 85 98 27
صالحی از رودسر گیلان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۴:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

46793605 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 46 79 36 05
فاطمه پورفتحی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۸:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

92403124 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 92 40 31 24
محسن نکونام از سبزوار خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۴:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

58570921 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 58 57 09 21
پریسا قمری از شیراز فارس. خرید 157 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۹:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

17665678 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 17 66 56 78
هادی حجتی راد از اردبیل. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۱:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

23444604 شنبه 1398/08/04 شنبه 04/08/1398 23 44 46 04
علی هاشمی از ایلام. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۰:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

55224389 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 55 22 43 89
زهرا جهانی از تهران. خرید 75 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۱:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

28844573 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 28 84 45 73
مهدی دارابی از قم. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

84245887 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 84 24 58 87
مسعود خوبیاری از سیرجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۶:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

27649251 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 27 64 92 51
حمید ملایانی از اهواز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۰:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

58580928 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 58 58 09 28
رضا نوری پور از کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۸:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

11642587 جمعه 1398/08/03 جمعه 03/08/1398 11 64 25 87
ابراهیم مقیمی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۷:۲۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنج شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

26327288 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 26 32 72 88
امین خادمی از بندرعباس هرمزگان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۳:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

96379618 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 96 37 96 18
رسول عبدالهی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۳:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

65332067 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 65 33 20 67
معصومه عقابی از ایلام. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

24574377 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 24 57 43 77
اعظم حشمتی از سنقر کرمانشاه. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنج شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

70633638 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 70 63 36 38
حسین پيرداده از خرم آباد لرستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۶:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

57852933 پنجشنبه 1398/08/02 پنجشنبه 02/08/1398 57 85 29 33
فائزه بشیری از قم. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

30193766 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 30 19 37 66
الناز وزیرلو از نظرآباد البرز. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۹:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

85655442 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 85 65 54 42
نادر شهمرادی از میناب هرمزگان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۳:۱۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

34036860 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 34 03 68 60
دانیال ارزانی از تنکابن مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۰:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

24005698 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 24 00 56 98
مهشید سالاری از رفسنجان کرمان. خرید 166 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

80019725 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 80 01 97 25
عذرا رحمانی از فلاورجان اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

10980113 چهارشنبه 1398/08/01 چهارشنبه 01/08/1398 10 98 01 13
مرتضی عرشی از تهران. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

14581331 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 14 58 13 31
علی اصغر ذاکریان از یاسوج کهگیلویه و بویراحمد. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

32622148 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 32 62 21 48
بهزاد صفری از سرپل ذهاب کرمانشاه. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

68708209 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 68 70 82 09
آمنه رادمهر از یزد. خرید 430 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

90137101 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 90 13 71 01
سمانه اشعری از شهریار تهران. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۱۹:۵۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

41190445 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 41 19 04 45
امیر شیروانی از شیراز فارس. خرید 145 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

65640856 سه شنبه 1398/07/30 سه شنبه 30/07/1398 65 64 08 56
مهدی جوادی از گرگان گلستان. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۶:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

50057007 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 50 05 70 07
سحر حمیدی از اراک مرکزی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

60422036 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 60 42 20 36
مصطفی قاسم پور از مشهد خراسان رضوی. خرید 80 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۸:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

93987351 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 93 98 73 51
فرهاد یاوری از رامهرمز خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۵۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

60772109 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 60 77 21 09
معصومه اسدی از زنجان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۵۳:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

25877467 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 25 87 74 67
عبدالله راشکی از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 251 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

17214089 دوشنبه 1398/07/29 دوشنبه 29/07/1398 17 21 40 89
افسانه علیجانی از ساری مازندران. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۱:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

77307750 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 77 30 77 50
شیرین برزگر از کرمانشاه. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۵:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

10955896 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 10 95 58 96
میلاد اشرفیان از خاش سیستان و بلوچستان. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۱۸:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

48408898 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 48 40 88 98
محمد جعفر عرفانی از سمنان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۴۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

17571625 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 17 57 16 25
نجمه توکلی از یزد. خرید 316 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

20690335 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 20 69 03 35
سجاد فتاح زاده از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۰:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

47105879 یکشنبه 1398/07/28 یکشنبه 28/07/1398 47 10 58 79
محسن جاويدی از شیراز فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/07/20، یکشنبه 1398/07/21، دوشنبه 1398/07/22، سه شنبه 1398/07/23، چهارشنبه 1398/07/24 و جمعه 1398/07/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

7633846326 شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398 76 33 84 63 26
جواد باقری از قم. خرید در روزهای دوشنبه 1398/07/22، سه شنبه 1398/07/23، پنجشنبه 1398/07/25 و جمعه 1398/07/26
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

9746422027 شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398 97 46 42 20 27
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
برای روز 27 مهرماه؛ به مناسبت اربعین حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

شنبه 1398/07/27 شنبه 27/07/1398
حسین شریفی از اهواز خوزستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

10505395 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 10 50 53 95
علی نیاستی از رامسر مازندران. خرید 79 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۴۱:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

55552277 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 55 55 22 77
رضا سوری از خرم آباد لرستان خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۵۹:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

39309755 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 39 30 97 55
مهسا اوزی از مشکین شهر اردبیل. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۱۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

19013869 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 19 01 38 69
محمد صالحی فر از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 243 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

44718982 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 44 71 89 82
زهرا قلی زاده از تهران. خرید 70 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۴:۳۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

72680800 جمعه 1398/07/26 جمعه 26/07/1398 72 68 08 00
محمد محمدزاده از بيرجند خراسان جنوبی. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

16899335 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 16 89 93 35
رضا اسدی از قزوین. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۸:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

44820662 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 44 82 06 62
خلیل ذابحی از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 40 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۳:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

30249691 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 30 24 96 91
حمید حشمتی از یزد. خرید 167 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۵:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

59376979 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 59 37 69 79
ابوالفضل آقامحمدی از کرج البرز. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

87082772 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 87 08 27 72
اسماعیل تیموری از بوشهر. خرید 81 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۳:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

42274699 پنجشنبه 1398/07/25 پنجشنبه 25/07/1398 42 27 46 99
علی صمدزاده از کرج البرز. خرید 148 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

21745897 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 21 74 58 97
مائده رسولی از تهران . خرید 56 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

28777922 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 28 77 79 22
سلمان الهیان از رامسر مازندران. خرید 32 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

76547579 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 76 54 75 79
شهناز عزیزی از میانه آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

60889498 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 60 88 94 98
علیرضا مكرمی از اسفراین خراسان شمالی. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۱:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

88392523 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 88 39 25 23
مهدی عباس پور از نوشهر مازندران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۶:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

27217318 چهارشنبه 1398/07/24 چهارشنبه 24/07/1398 27 21 73 18
سعید حدادزاده از همدان. خرید 17 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

18806560 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 18 80 65 60
رضا فناحی از کرمانشاه. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۶:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

46934445 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 46 93 44 45
مهران شکری از گرگان گلستان. خرید 412 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۴۳:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته سه شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

79814349 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 79 81 43 49
اکبر زمانی از قزوین. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

69324943 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 69 32 49 43
حامد فاضلی نسب از دزفول خوزستان. خرید 93 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۳:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

13160249 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 13 16 02 49
نرجس همایونی از قم. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۸:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

65690463 سه شنبه 1398/07/23 سه شنبه 23/07/1398 65 69 04 63
زهرا قبادی از کرمانشاه. خرید 64 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

44813276 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 44 81 32 76
علیرضا ظاهری از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

43305076 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 43 30 50 76
علیرضا صحرائی از اردکان یزد. خرید 233 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

60709454 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 60 70 94 54
مژگان قاسمی نژاد از لاهیجان گیلان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۷:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

43131687 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 43 13 16 87
گوهر سلطانی از دماوند تهران. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۸:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

67994063 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 67 99 40 63
داود الیاسی از قروه کردستان. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

95106287 دوشنبه 1398/07/22 دوشنبه 22/07/1398 95 10 62 87
کاظم شجاعی از بوشهر .خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۳۰:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

63716282 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 63 71 62 82
رامین حکيمی از شاهین شهر اصفهان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۱:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

49311220 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 49 31 12 20
پروین عسگری از کرج البرز. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۵:۳۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

88638729 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 88 63 87 29
حبیب ملائی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 29 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۱۱:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

11764246 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 11 76 42 46
امید مرادی از سنندج کردستان. خرید 76 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۳۹:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

31418930 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 31 41 89 30
صادق بخش آبادی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 383 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۹:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

23434766 یکشنبه 1398/07/21 یکشنبه 21/07/1398 23 43 47 66
الناز هادی پور از لاهیجان گیلان. خرید در روزهای یکشنبه 1398/07/14، دوشنبه 1398/07/15، چهارشنبه 1398/07/17، پنجشنبه 1398/07/18 و جمعه 1398/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

2984233738 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 29 84 23 37 38
جابر غریب زاده از بندرعباس هرمزگان. خرید در روزهای شنبه 1398/07/13، پنجشنبه 1398/07/18 و جمعه 1398/07/19
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

5868034435 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 58 68 03 44 35
یعقوب هوشیار از رشت گیلان. خرید 5 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۶:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

23519614 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 23 51 96 14
مهران جودیان از مهاباد آذربایجان غربی. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

59330754 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 59 33 07 54
مسلم رستار از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

20295900 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 20 29 59 00
محمدرضا انصاری از قم. خرید 73 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۳۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

53134628 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 53 13 46 28
اکرم ایمانی مهر از بومهن تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۳:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

13102151 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 13 10 21 51
ربابه صحت مند از مشگین شهر اردبیل. خرید 139 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

96801726 شنبه 1398/07/20 شنبه 20/07/1398 96 80 17 26
بهمن فتاح پور از مرند آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۳۱:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

62236556 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 62 23 65 56
افسانه عبدالوند از ورامین تهران. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۳:۵۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

82787471 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 82 78 74 71
رضا حیدری از بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۱۰:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

39439317 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 39 43 93 17
مصطفی ملک ‌پور از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۰۴:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

74330689 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 74 33 06 89
پدرام خوشرویان از ساری مازندران. خرید 90 هزار توما کتاب ساعت: ۱۹:۲۸:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

98704425 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 98 70 44 25
زینب خردمندی از رفسنجان کرمان. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۵:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

62613672 جمعه 1398/07/19 جمعه 19/07/1398 62 61 36 72
رضا رنجبر از نی ریز فارس. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۲۸:۱۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

84297108 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 84 29 71 08
سید ابراهیم موسوی از کرمانشاه. خرید 6 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۲:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

39218339 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 39 21 83 39
زهرا رضوی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۸:۲۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

90370195 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 90 37 01 95
محمدجواد غنی پور از یزد. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۳۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

58629248 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 58 62 92 48
سارا قاسمی از کاشان اصفهان. خرید 55 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

72668867 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 72 66 88 67
روح اله کلانتری از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۰:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

93082229 پنجشنبه 1398/07/18 پنجشنبه 18/07/1398 93 08 22 29
حسین ماروسی از نیشابور خراسان رضوی. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۶:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

82417241 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 82 41 72 41
عذرا بزی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۴۷:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

92510624 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 92 51 06 24
ناصر موسی زاده از چابهار سیستان و بلوچستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۴:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

13922937 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 13 92 29 37
مرجان اشکانی پور از تهران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۴:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

41845489 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 41 84 54 89
محمد سرگزی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۲۲:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

68165704 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 68 16 57 04
علیرضا آل حبیب از لنگرود گیلان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۱:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

29536987 چهارشنبه 1398/07/17 چهارشنبه 17/07/1398 29 53 69 87
مجتبی پریشانی از سیرجان کرمان. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۲:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

31673935 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 31 67 39 35
میلاد اسلامی خطیر از قائم شهر مازندران. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۳۶:۲۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

99734172 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 99 73 41 72
سجاد اسدزاده از میاندوآب آذربایجان غربی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۰:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

51828952 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 51 82 89 52
مهدی عنایتی از شیراز فارس. خرید 2 میلیون و 700 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۱۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

76068890 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 76 06 88 90
مریم علی خانی از اراک مرکزی. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۵:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

62343742 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 62 34 37 42
جلال محسنی راد از قم. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

58334013 سه شنبه 1398/07/16 سه شنبه 16/07/1398 58 33 40 13
علی نورانی از بجنورد خراسان شمالی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۳:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

30997664 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 30 99 76 64
محمود جوکار از بوشهر. خرید 18 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۴:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

51916516 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 51 91 65 16
مجتبی رجبی از سمنان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۸:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

98304941 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 98 30 49 41
مسعود باقری از سمیرم اصفهان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۵:۵۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

89841208 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 89 84 12 08
حامد جعفریار از نهاوند همدان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۱۶:۰۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

69707544 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 69 70 75 44
ثریا کریم آبادی از تهران. خرید 35 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۱:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

99822629 دوشنبه 1398/07/15 دوشنبه 15/07/1398 99 82 26 29
امید فرقانی از اصفهان. خرید 31 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۵۵:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

31781480 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 31 78 14 80
وحید گنجی پور از یزد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۲۶:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

66274414 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 66 27 44 14
پریسا ربانی نژاد از رشت گیلان. خرید 50 هزار تومان کتب ساعت: ۱۰:۵۸:۳۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

52616486 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 52 61 64 86
بابک ترکمان از شیراز فارس. خرید 307 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۲:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

41183505 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 41 18 35 05
فهیمه عموری از اهواز خوزستان. خرید 142 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۱:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در یک مرحله بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

12527364 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 12 52 73 64
مرتضی قلوزی از کرمانشاه. خرید 370 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۸:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در یک مرحله. بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

58768694 یکشنبه 1398/07/14 یکشنبه 14/07/1398 58 76 86 94
محسن محمدپور از رشت گیلان. خرید در روزهای شنبه 1398/07/06، چهارشنبه 1398/07/10، جمعه 1398/07/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

9980230279 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 99 80 23 02 79
قاسم نادری از همدان. خرید در روزهای یکشنبه 1398/07/07، دوشنبه 1398/07/08، سه شنبه 1398/07/09، پنجشنبه 1398/07/11 و جمعه 1398/07/12
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

2060917010 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 20 60 91 70 10
مهدی آقاجانیان از رشت گیلان. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۱:۳۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

87347245 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 87 34 72 45
لیلا عباس آبادی از ورامین تهران. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۱:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

11297510 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 11 29 75 10
احسان رضاپور از شاهرود سمنان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

46364158 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 46 36 41 58
عاطفه نصیری از مرودشت فارس. خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

90668601 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 90 66 86 01
سمیرا نیکزاد از بهشهر مازندران. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۴۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

43547531 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 43 54 75 31
زهره سبکبار از قوچان خراسان رضوی خرید 50 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۵:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

97782000 شنبه 1398/07/13 شنبه 13/07/1398 97 78 20 00
سعید مسکرفرد از اصفهان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۷:۲۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

58447809 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 58 44 78 09
کریم خرمی نیا از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۱۸:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

89525816 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 89 52 58 16
بهنام قائم پناه از سنندج کردستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۴۱:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

35747917 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 35 74 79 17
صغری امیری از کرمان. خرید 281 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۰:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

50245516 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 50 24 55 16
اشرف شاکر اردکانی از اردکان یزد. خرید 42 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۳۳:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

48456987 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 48 45 69 87
حسن حشمتی از سنقر کرمانشاه. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۱۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته شنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

98998550 جمعه 1398/07/12 جمعه 12/07/1398 98 99 85 50
عليرضا اولیائی از اردستان اصفهان. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۴:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

16968463 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 16 96 84 63
محمدباقر تقوی از مشهد خراسان رضوی. خرید 373 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۴۱:۵۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته پنجشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

69080164 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 69 08 01 64
معصومه عظیمی راویز از رفسنجان کرمان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۲:۳۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

71484265 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 71 48 42 65
نرجس زارعی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۷:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

22083326 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 22 08 33 26
حمزه فتحی از یاسوج کهکیلویه و بویراحمد. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۰:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

15683765 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 15 68 37 65
عزیزاله ياردوستی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۰:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

34238886 پنجشنبه 1398/07/11 پنجشنبه 11/07/1398 34 23 88 86
عرفان میرزائی از کرمانشاه. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۴۷:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

20998878 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 20 99 88 78
زینب قاسمی پور از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۵:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

18079622 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 18 07 96 22
فرامرز پیروی از رشت گیلان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۹:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

36200889 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 36 20 08 89
مهدی میرزاپور از آذرشهر آذربایجان شرقی. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۲۰:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

70971063 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 70 97 10 63
نعیمه سخنور از آبادان خوزستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۲:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

14555432 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 14 55 54 32
حمید محبی از تهران. خرید 180 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۹:۵۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

43065329 چهارشنبه 1398/07/10 چهارشنبه 10/07/1398 43 06 53 29
حسین حبیب پور از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۸:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

52072646 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 52 07 26 46
زهرا دالوند از خرم آباد لرستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۱۹:۱۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

23021584 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 23 02 15 84
الهام فتاحی از یزد. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۳:۵۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

83523095 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 83 52 30 95
نیلوفر ممتحنی از بجنور خراسان شمالی. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۳۱:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

51625394 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 51 62 53 94
نگین درامامی از شهریار تهران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۰۱:۵۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

99563897 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 99 56 38 97
منصور اربابی از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 41 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۴:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

78721712 سه شنبه 1398/07/09 سه شنبه 09/07/1398 78 72 17 12
آمنه مقدسی از سبزوار خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۰۶:۲۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

58434170 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 58 43 41 70
عبداله حسنیان از برازجان بوشهر. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۱:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

30832598 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 30 83 25 98
نجه مقدم از قم. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۹:۳۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

85180985 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 85 18 09 85
بهروز راعی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۲۵:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

72191284 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 72 19 12 84
لیلا سروی از قائم شهر مازندران. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۵۸:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

26789818 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 26 78 98 18
محمدرضا عظیمی از رفسنجان کرمان. خرید 309 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۰:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

10149380 دوشنبه 1398/07/08 دوشنبه 08/07/1398 10 14 93 80
وحید خاطری از کرمانشاه. خرید 66 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

46743415 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 46 74 34 15
آرزو گودرزی از مرودشت فارس. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۱:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

97791452 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 97 79 14 52
صدیقه منصوری از اهواز خوزستان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۵:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

50416796 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 50 41 67 96
رحیم ملک زاده از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۲:۲۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

73430485 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 73 43 04 85
مهدی قانعی از یزد. خرید 82 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۴:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

22507300 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 22 50 73 00
لیلا قاضی پور از خرم آباد لرستان. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۹:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

24386073 یکشنبه 1398/07/07 یکشنبه 07/07/1398 24 38 60 73
علی اصغر رستمی از کازرون فارس. خرید در روزهای شنبه 1398/06/30، یکشنبه 1398/06/31، دوشنبه 1398/07/01، سه شنبه 1398/07/02، چهارشنبه 1398/07/03، پنجشنبه 1398/07/04و جمعه 1398/07/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

9646027619 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 96 46 02 76 19
حسین حاج ابراهیمی از تهران. خرید در روزهای یکشنبه 1398/06/31، دوشنبه 1398/07/01، سه شنبه 1398/07/02، پنجشنبه 1398/07/04و جمعه 1398/07/05
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

4953872099 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 49 53 87 20 99
زینب محمدزاده از محمودآباد مازندران. خرید 23 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۳:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

22473954 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 22 47 39 54
سحر جعفرخانی از ماهدشت البرز. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

91692786 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 91 69 27 86
رمضان مسعودی از ایذه خوزستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۲:۰۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

32205256 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 32 20 52 56
مرتضی محمدحسینی از اردبیل . خرید 38 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۵۰:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

70987447 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 70 98 74 47
نسرین سپاسدار از لار فارس. خرید 22 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۷:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

95141836 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 95 14 18 36
مهران صفی زاده از قروه کردستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

33051368 شنبه 1398/07/06 شنبه 06/07/1398 33 05 13 68
نرگس مقدادی از شهریار تهران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۶:۲۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

22558035 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 22 55 80 35
قاسم بواجی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 62 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۲۱:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

22350278 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 22 35 02 78
عبدالرضا مرادیان از میناب هرمزگان. خرید 34 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۹:۵۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

93993036 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 93 99 30 36
اسماعیل درویش پور از لاهیجان گیلان. خرید 216 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۷:۲۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

56808463 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 56 80 84 63
زیبا شرفی از ایلام. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۴۶:۱۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

77370385 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 77 37 03 85
طاهره مجیدی درچه از خمینی شهر اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۳:۴۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

43268510 جمعه 1398/07/05 جمعه 05/07/1398 43 26 85 10
علی دهقان زاده از کرمان . خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

18282863 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 18 28 28 63
امین نظاری از اهواز خوزستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۹:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

74195084 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 74 19 50 84
نوید سوریان از کرج البرز. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۷:۲۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

31345206 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 31 34 52 06
محمدرضا راستی از فیروزآباد فارس. خرید 95 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

50068824 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 50 06 88 24
زهرا حيدرپور از اصفهان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۴۳:۰۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

36461322 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 36 46 13 22
یاسمین پادارلو از مشهد خراسان رضوی خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

28206022 پنجشنبه 1398/07/04 پنجشنبه 04/07/1398 28 20 60 22
جلال نظریان از مشهد خراسان رضوی. خرید 260 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۲۸:۵۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

39848562 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 39 84 85 62
صدیقه مطیعی از سمنان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۶:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

48862797 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 48 86 27 97
ناهید لوشابی از مشهد خراسان رضوی. خرید 13 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۹:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

76704178 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 76 70 41 78
حسن صحرائیان از جهرم فارس. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۰۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

45730562 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 45 73 05 62
احمد رضا رحیمی از فریدن اصفهان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۸:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

60273700 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 60 27 37 00
مجید حدیدی از تهران. خرید 450 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۱۱:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته چهارشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

99122922 چهارشنبه 1398/07/03 چهارشنبه 03/07/1398 99 12 29 22
مژده بابایی از تهران. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۲۵:۳۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

71484557 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 71 48 45 57
زهرا نخعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 43 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۰۳:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

48870128 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 48 87 01 28
جعفر باقرنیا از بناب آذربایجان شرقی. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۴:۳۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

94242947 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 94 24 29 47
اعظم عطاری از آباده فارس. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۲۸:۵۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

92601236 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 92 60 12 36
داود نگهبان از شوش خوزستان. خرید 161 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۱:۰۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته سه شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

46310667 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 46 31 06 67
ندا پرویزی از سنقر کرمانشاه. خرید 83 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۶:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

72568930 سه شنبه 1398/07/02 سه شنبه 02/07/1398 72 56 89 30
هادی قاسمی نژاد از رشت گیلان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۰۹:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

85080623 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 85 08 06 23
زهره شیخ شبانی از شهرکرد چهارمحال و بختیاری. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۱۳:۲۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

64931364 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 64 93 13 64
مجید فرهمند از بهار همدان. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۶:۳۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

87649339 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 87 64 93 39
سلیمان لکزائی از مینودشت گلستان. خرید 60 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۰۸:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

15623337 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 15 62 33 37
محمود رضائی فر از زرند کرمان . خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۱۱:۳۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته دوشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

39515845 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 39 51 58 45
حنانه محمودیان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 77 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۵۰:۱۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

58156142 دوشنبه 1398/07/01 دوشنبه 01/07/1398 58 15 61 42
ابراهیم قلی پور از قزوین. خرید 19 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۴۸:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

46440603 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 46 44 06 03
حمید ادیبی از کرج البرز. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۸:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

43953488 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 43 95 34 88
علی نیسی از بهبهان خوزستان. خرید 36 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۲۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

88100980 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 88 10 09 80
حمید چشمه کبودی از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

83713406 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 83 71 34 06
محمد الیاسی از قروه کردستان. خرید 72 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

72012344 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 72 01 23 44
میثم سلامی از شیراز فارس. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۱۷:۵۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته یکشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

64508449 یکشنبه 1398/06/31 یکشنبه 31/06/1398 64 50 84 49
سعید سبحانی گلرودباری از لنگرود گیلان. خرید در روزهای دوشنبه 1398/06/25، سه شنبه 1398/06/26 ، پنجشنبه 1398/06/28 و جمعه 1398/06/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

6151557934 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 61 51 55 79 34
امير رضا عابدی از شیراز فارس. خرید در روزهای یکشنبه 1398/06/24، پنجشنبه 1398/06/28 و جمعه 1398/06/29
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

5714359168 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 57 14 35 91 68
مصطفی ملک پور از ساری مازندران. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۵۹:۱۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

79242778 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 79 24 27 78
بشیر یاوری از رامهرمز خوزستان. خرید 7 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۳۲:۱۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

13461725 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 13 46 17 25
هاجر اشرفی از دامغان سمنان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۹:۲۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

67005670 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 67 00 56 70
علیرضا کرمانی از شهرضا اصفهان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۲:۳۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

36714665 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 36 71 46 65
عباس مرادزاده از ملایر همدان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۲۵:۰۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

72137721 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 72 13 77 21
مهدی سلیمانی از قم . خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۶:۰۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

60365997 شنبه 1398/06/30 شنبه 30/06/1398 60 36 59 97
سید علی موسوی از دهدشت لرستان . خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۸:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

23158283 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 23 15 82 83
معصومه جندقی از گرگان گلستان. خرید 26 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۱۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

19697094 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 19 69 70 94
محمد مسیبی از بيجار کردستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۴۸:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

18269208 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 18 26 92 08
حمید انصاری از کرج البرز. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۵۰:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

68729362 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 68 72 93 62
احمد محمدیاری از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 399 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۲:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

32810062 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 32 81 00 62
محبوبه لطفی از کاشان اصفهان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۴:۵۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

70303175 جمعه 1398/06/29 جمعه 29/06/1398 70 30 31 75
سهیل رحمانی از رشت گیلان. خرید 462 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۹:۵۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته پنجشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

88866374 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 88 86 63 74
اسماعيل بني اسدي پوري از بندرعباس هرمزگان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۴:۳۴
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

60175337 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 60 17 53 37
محمد ضیغمیان از یزد. خرید 11 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۲:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

45992934 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 45 99 29 34
رسول عریضاوی از خرمشهر خوزستان. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۰۵:۴۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

78525955 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 78 52 59 55
مریم کلوائی از اراک مرکزی. خرید 155 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۲:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته پنجشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

88991402 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 88 99 14 02
محمد بدری از بوشهر. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۶:۴۵
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

68475874 پنجشنبه 1398/06/28 پنجشنبه 28/06/1398 68 47 58 74
رضا میعادی از ساوه مرکزی. خرید 44 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۴۷:۳۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

54382772 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 54 38 27 72
سهیلا اسکندری از گلپایگان اصفهان . خرید 137 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۴۰:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

66744449 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 66 74 44 49
فرزانه باباپور از نوشهر مازندران. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۵۶:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

14681761 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 14 68 17 61
محمود کارجو از اقلید فارس. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۲۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

48804618 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 48 80 46 18
شیرین اسدی نیا از گرگان گلستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۵۴:۴۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

71214655 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 71 21 46 55
مهدی علی پناهی از سلماس آذربایجان غربی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۱۱:۴۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

12367527 چهارشنبه 1398/06/27 چهارشنبه 27/06/1398 12 36 75 27
علیرضا برکتی از تهران. خرید 16 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۳:۱۵:۲۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

52706548 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 52 70 65 48
سمیه فرهی نیا از سبزوار خراسان رضوی. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۲۱:۵۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

92724876 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 92 72 48 76
احمد طالبی از خرم آباد لرستان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۴۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

89954624 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 89 95 46 24
رحمان صمدی فرد از ایرانشهر سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۰۸:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

31919416 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 31 91 94 16
حسن نقی لو از خوی اذربایجان غربی. خرید 342 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۸:۳۰:۴۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته سه شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده عصر
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

76795115 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 76 79 51 15
باقر پورعباسی از بندرماهشهر خوزستان. خرید 33 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۰۵:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

15325196 سه شنبه 1398/06/26 سه شنبه 26/06/1398 15 32 51 96
محسن خزاعی از بیرجند خراسان جنوبی. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۱۷:۴۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

94419984 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 94 41 99 84
فرزاد نوری پور از کرمانشاه. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۵:۵۹:۲۱
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس صبح
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

64170914 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 64 17 09 14
مهین ملکی از رامسر مازندران. خرید 25 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۳۹:۵۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

14629690 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 14 62 96 90
زینب رضوانی از زاهدان سیستان و بلوچستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۴:۳۳:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

51276148 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 51 27 61 48
صابر محمودی از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۰۱:۳۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

13912705 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 13 91 27 05
کریم حاتمی از اهواز خوزستان. خرید 171 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۸:۱۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

51558604 دوشنبه 1398/06/25 دوشنبه 25/06/1398 51 55 86 04
احمد سواری از آبادان خوزستان. خرید 15 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۰۴:۵۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

59391951 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 59 39 19 51
ناصر روزاندیش از بندرعباس هرمزگان. خرید 9 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۳۲:۰۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

17374661 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 17 37 46 61
مهدی ملکی از اراک مرکزی. خرید 405 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۰۷:۴۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 7 مرحله. هر هفته یکشنبه‌ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده ظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

69442211 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 69 44 22 11
منصور ایلانی از ساری مازندران. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۵۰:۱۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

84035562 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 84 03 55 62
فاطمه خواجوئی از کرمان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۰:۳۹:۱۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

32913366 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 32 91 33 66
سمیه عنایت از اسلام‌ شهر تهران. خرید 213 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۲:۳۱:۴۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته یکشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

11937997 یکشنبه 1398/06/24 یکشنبه 24/06/1398 11 93 79 97
مرضیه هدایی مطلق از رشت گیلان. خرید در روزهای شنبه 1398/06/16، یکشنبه 1398/06/17، سه شنبه 1398/06/19، پنجشنبه 1398/06/21
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

7179966089 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 71 79 96 60 89
هانیه زروندی از نیشابور خراسان رضوی. خرید در روزهای چهارشنبه 1398/06/20، پنجشنبه 1398/06/21 و جمعه 1398/06/22
برنده جایزه 801 هزار تومانی هفته
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

3597210142 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 35 97 21 01 42
ابوالفضل اکبری از آب بر زنجان. خرید 20 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۰:۲۶:۴۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

67425951 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 67 42 59 51
مهناز مسلوبی از کرمانشاه. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۷:۵۸:۱۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

80517613 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 80 51 76 13
جواد باقری از قم. خرید 10 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۰۶:۱۹
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

15965967 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 15 96 59 67
احسان لک زائی از آق قلا گلستان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۳:۲۰:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بعدازظهر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

96313545 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 96 31 35 45
منیره ملک زاده از کازرون فارس. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۰۳:۲۵
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

29066158 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 29 06 61 58
محمد طرفی از دشت ازادگان خوزستان. خرید 145 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۳۸:۰۹
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده شامگاه
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

52765793 شنبه 1398/06/23 شنبه 23/06/1398 52 76 57 93
سجاد اعتمادی از مشهد خراسان رضوی. خرید 28 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۴:۱۲:۰۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

30045873 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 30 04 58 73
سمانه حجتی از میبد یزد. خرید 135 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۰۱:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان.20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد . برنده صبح
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

35236688 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 35 23 66 88
زهرا کرمیان از زابل سیستان و بلوچستان. خرید 45 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۲:۴۰:۰۷
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

82522523 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 82 52 25 23
صادق کلهری از تهران. خرید 396 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۴۷:۳۰
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 5 مرحله. هر هفته شنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده بعدازظهر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

86359196 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 86 35 91 96
خلیل حسيني از بیجار کردستان. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۲۶:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

48819632 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 48 81 96 32
شهین رنجبر از شیراز فارس. خرید 88 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۰۵:۱۲
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس شامگاه
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

24357487 جمعه 1398/06/22 جمعه 22/06/1398 24 35 74 87
پوران راغبی از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۱:۳۲:۱۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی بامداد
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

93362533 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 93 36 25 33
سهیل امانتی از کرج البرز. خرید 39 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۸:۵۲:۰۱
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

63066030 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 63 06 60 30
حیدر باقریان از تبریز آذربایجان شرقی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۱:۰۷:۴۴
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده ظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

10022028 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 10 02 20 28
حسین مشیری از مشهد خراسان رضوی. خرید 900 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۶:۱۰:۵۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، بحساب برنده واريز مي گردد. جایزه سپاس بعدازظهر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

11989417 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 11 98 94 17
ابوذر پورنصیری از بافت کرمان. خرید 57 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۹:۴۱:۲۷
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. برنده عصر
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

90724898 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 90 72 48 98
محمد صادقی از همدان. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۱:۰۳:۰۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

52929753 پنجشنبه 1398/06/21 پنجشنبه 21/06/1398 52 92 97 53
رضا صالحی از دلیجان مرکزی. خرید 90 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۲:۱۳:۰۸
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس بامداد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

64047969 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 64 04 79 69
شهناز مقدمی از زنجان. خرید 37 هزار تومان کتاب ساعت: ۰۶:۵۲:۱۰
برنده جایزه 301 هزار تومانی صبح
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

31348951 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 31 34 89 51
حسن فاتح از مشهد خراسان رضوی. خرید 27 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۰:۲۲:۳۶
برنده جایزه 301 هزار تومانی ظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

10830255 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 10 83 02 55
محمد ساورعليا از گرگان گلستان. خرید 48 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۵:۵۹:۰۲
برنده جایزه 301 هزار تومانی بعدازظهر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

72540657 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 72 54 06 57
فاطمه هوشيار از ارومیه آذربایجان غربی. خرید 30 هزار تومان کتاب ساعت: ۱۷:۴۰:۰۸
برنده جایزه 301 هزار تومانی عصر
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

86579622 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 86 57 96 22
فریناز آقاباقری از تهران. خرید 270 هزار تومان کتاب ساعت: ۲۳:۵۰:۳۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده شامگاه
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

63433858 چهارشنبه 1398/06/20 چهارشنبه 20/06/1398 63 43 38 58
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برنده جایزه
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

سه شنبه 1398/06/19 سه شنبه 19/06/1398
برای روز 19 شهریورماه؛ به مناسبت عاشورای حسینی قرعه کشی روزانه انجام نمیشود
برند