اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ :: سایت رسمی موسسه کتاب 57
اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶
اسامي 24 برنده قرعه كشي روزانه براي خريداران كتاب روز شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶

◀️ به مناسبت عيد سعيد غدير براي روز شنبه 18 شهريور به جاي 6 برنده روزانه 24 برنده براي 24 ساعت به قيد قرعه مشخص گرديد.

◀️ فقط جايزه برندگان جايزه سپاس 30 ميليون توماني يكجا 30 ميليون تومان بحساب شان واريز مي شود و ساير جوايز همچون گذشته به صورت مرحله اي واريز ميگردد.⬅️ قرعه كشي ساعت اول بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۰:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي حميد محول از شوش خوزستان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور  : 260 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 11.14.93.31
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۰:۵۳:۴۲

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۱:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محمود پورشقاقي از تهران. كل مبلغ خريد طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور  : 60 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 25.77.32.86
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۱:۲۶:۱۲

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي‌يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت سوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۲:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محمد ساقري از اصفهان . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  شنبه ۱۸ شهريور  : 500 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 87.71.91.97
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۲:۳۰:۳۹

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي چهارم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۳:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم مهشيد خطير آقاجاني از قائم شهر مازندران . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور  : 159 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 87.67.38.75
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۳:۴۸:۱۰

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت پنجم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۴:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۴:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي رضا نوابي از مشهد خراسان رضوي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور  : 5 ميليون و 600 هزار هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 19.75.21.86
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۴:۱۴:۵۸

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت ششم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۵:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۵:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم فائضه فراهاني از شهريار تهران . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 489 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 56.26.29.36
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۵:۲۸:۱۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هفتم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۶:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۶:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي فيض محمد موسي زاده از ايرانشهر سيستان و بلوچستان. كل مبلغ خريد طول 24 ساعت  شنبه ۱۸ شهريور : 160 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 13.82.18.79
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۰۶:۴۹:۰۱

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هشتم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۷:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۷:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي غلامحسين داوري نيا از ايلام . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 86 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 88.90.78.27
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۷:۰۷:۲۸

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي‌يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت نهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۸:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۸:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي اصغر بيات از زنجان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت  شنبه ۱۸ شهريور : 313 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 84.21.61.73
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۸:۱۹:۳۳

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۰۹:۰۰:۰۰ تا ساعت ۰۹:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم فاطمه آباديان از بندرعباس هرمزگان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 142 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه : 55.22.64.10
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۰۹:۰۵:۱۱

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت يازدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۰:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي حجت حسين پور از بيرجند خراسان جنوبي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 377 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 98.55.50.07
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۱۰:۳۴:۴۷

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت دوازدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۱:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم منيژه رستگار از مرودشت فارس . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 3 ميليون و 491 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 55.78.98.13
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۱:۳۸:۱۸

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت سيزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۲:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم زهرا مجيدي از همدان. كل مبلغ خريد  در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 59 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 83.79.73.07
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۲:۱۳:۰۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت چهاردهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۳:۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي ميلاد حسيني از كرمانشاه . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 473 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 16.46.83.02
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۳:۱۵:۰۲

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت پانزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۴:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۴:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم آرزو بدري از تبريز آذربايجان شرقي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 162 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 97.79.82.20
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۴:۵۱:۲۳

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت شانزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۵:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۵:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محمد خسرواني از برازجان بوشهر . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 246 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 37.56.96.66
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۵:۰۶:۴۴

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هفدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۶:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۶:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي حميدرضا خانكي از ورامين تهران . كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور: 365 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 21.50.70.42
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۶:۲۶:۴۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت هجدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۷:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۷:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي حميد رازياني از سنندج كردستان . كل مبلغ خريد طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 102 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 38.41.38.68
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۷:۳۸:۱۳

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت نوزدهم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۸:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۸:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم طاهره حاجي جعفري از يزد. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 14 ميليون و 820 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 93.93.65.99
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۸:۱۳:۲۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيستم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۱۹:۰۰:۰۰ تا ساعت ۱۹:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي سيد صادق طباطبايي از تربت حيدريه خراسان رضوي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 280 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 19.12.98.67
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۱۹:۴۷:۰۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزايش مي‌يايد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و يكم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۰:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۰:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي محمد عبودي از خرمشهر خوزستان. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 85 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 56.00.06.31
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۲۰:۱۱:۰۶

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزايش مي يابد

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و دوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۱:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۱:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم مليحه قليزاده از تبريز آذربايجان شرقي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 480 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 27.97.50.65
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۲۱:۰۴:۲۹

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 70 برابر محاسبه و به 21 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و سوم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۲:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۲:۵۹:۵۹

 تبريك به جناب آقاي رضا الياسي از تفرش مركزي. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 308 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 71.94.59.10
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه : ۲۲:۴۱:۴۵

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 50 برابر محاسبه و به 15 ميليون تومان افزايش مي يابد.

➖➖➖➖

⬅️ قرعه كشي ساعت بيست و چهارم بين كدهاي شانس روزانه صادر شده از ساعت ۲۳:۰۰:۰۰ تا ساعت ۲۳:۵۹:۵۹

 تبريك به سركار خانم حنانه حضرتي از شيراز فارس. كل مبلغ خريد در طول 24 ساعت شنبه ۱۸ شهريور : 176 هزار تومان
✅ كدشانس روزانه: 99.95.46.78
 ساعت خريد و صدور كدشانس روزانه: ۲۳:۵۳:۰۸

◀️ برنده جايزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار توماني ايشان. 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزايش مي يابد.


@ketab57ir
http://ketab57.ir

تاريخ : يکشنبه 19 شهريور 1396  


⬅️  به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل؛ از ساعت 9 الی 13 به وقت تهران؛ با احترام پاسخگوی شما هستیم:

⬅️ تلفن دفتر قم : 36100 25 98+ .... تلفن دفتر دبی: 0132 249 50 971+

⬅️ ما حداکثر هفت روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم. پس از دریافت جایزه خود، اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " ketab57.ir " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.