برندگان کتاب شور یادگیری. برنده 3 میلیارد تومانی سایت کتاب 57
برندگان کتاب شور یادگیری

از امشب 19 آبان تا دوشنبه 24 آبان؛ هر شب، 8 برنده تا 22 میلیون تومانی داریم!
همه ی کسانیکه از ساعت 21 روز چهارشنبه 19 آبان تا ساعت 24 روز دوشنبه 24 آبان (روز کتاب و کتابخوانی)، در یک خرید جداگانه فقط کتاب شور یادگیری را خرید نمایند، علاوه بر اینکه کدهای شانس آنها در تمام قرعه کشی های سایت کتاب57 شرکت داده می شود، کدهای شانس روزانه ی آنها در قرعه کشی 8 جایزه از 301 هزار تومان تا 22 میلیون تومان ویژه ی کتاب شور یادگیری شرکت داده می شود.

⬅️ جوایز 8 نفر برنده روزانه، ویژه خرید کتاب شوریادگیری برای تاریخ؛ چهارشنبه 19 آبان تـا  دوشنبه 24 آیان
1
: دو برنده 301 هزار تومانی
2: دو برنده جایزه یک میلیون تومانی
3: یک برنده جایزه 4 مکیلیون تومانی
4: یک برنده جایزه 12 میلیون تومانی

 

5: یک برنده جایزه 18 میلیون تومانی
6 یک برنده جایزه 22 میلیون تومانی

 ⬅️ این هشت برنده روزانه، به جز برندگان روزانه سایت کتالب57 می باشند و صرفا برای خریداران کتاب شور یادگیری به مناسبت 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی می باشد

1: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 8 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه ی 301 هزار تومانی. (واریز جایزه: یک مرحله)

2: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 40 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه یک میلیون تومانی. (واریز جایزه: یک مرحله، شنبه)

3: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 80 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه 4 میلیون تومانی. (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

4: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 100 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه 12 میلیون تومانی. (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

5: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 140 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه 18 میلیون تومانی. (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

6: خرید جداگانه ی کتاب شوریادگیری و دریافت حداقل 300 کد شانس روزانه؛ شرکت در قرعه کشی جایزه ی 22 میلیون تومانی. ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

⬅️ هدیه ویژه ی ما به شما: 

⬅️ هر کد شانس سالانه ای که در روز چهارشنبه 19 آبان بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 7 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان، تکرار می شود. بجای یکبار!

⬅️ هر کد شانس سالانه ای که در روز پنجشنبه 20 آبان بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 6 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان، تکرار می شود. بجای یکبار!

⬅️ هر کد شانس سالانه ای که در روز جمعه 21 آبان بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 5 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان، تکرار می شود. بجای یکبار!

⬅️ هر کد شانس سالانه ای که در روز شنبه 22 آبان بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 4 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان، تکرار می شود. بجای یکبار!

⬅️⬅️⬅️هر کد شانس سالانه ای که در روز یکشنبه 23 آبان بایت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 3 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان تکرار می شود. بجای یکبار!

هر کد شانس سالانه ای که در روز دوشنبه 24 آبان بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت می کنید؛ 2 بار کد شانس سالانه ی شما در قرعه کشی 301 میلیون تومانی 27 آبان تکرار می شود. بجای یکبار!


اگر شما می خواهید بصورت جداگانه نیز در قرعه کشی کتاب شوریادگیری شرکت نمائید، کافیست در یک خرید جداگانه، فقط کتاب شوریادگیری را انتخاب و مبلغ آن را پرداخت کنید. کدهایی که بابت خرید کتاب شوریادگیری  صادر می شود علاوه بر اینکه در قرعه کشی های دیگر سایت شرکت داده می شوند بصورت جداگانه در قرعه کشی فوق نیز شرکت دارند.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


⬅️ جوایز 8 نفر برنده روزانه، ویژه خرید کتاب شوریادگیری برای تاریخ؛ 31 شهريور تـا  هفتم مهر
♦️ پنج برنده 301 هزار تومانی
♦️ یک برنده جایزه سپاس 2 میلیون و 400 هزار تومانی
♦️ یک برنده جایزه سپاس 6 میلیون تومانی
♦️ یک برنده جایزه سپاس 15 میلیون تومانی
♦️ یک برنده جایزه سپاس 15 میلیون تومانی

اگر شما می خواهید بصورت جداگانه نیز در قرعه کشی کتاب شوریادگیری شرکت نمائید، کافیست در یک خرید جداگانه، فقط کتاب شوریادگیری را انتخاب و مبلغ آن را پرداخت کنید. کدهایی که بابت خرید کتاب شوریادگیری  صادر می شود علاوه بر اینکه در قرعه کشی های دیگر سایت شرکت داده می شوند بصورت جداگانه در قرعه کشی کتاب شوریادگیری نیز شرکت دارند.
⬅️ نحوه ی قرعه کشی جداگانه شوریادگیری چگونه است!
♦️ تمام کدهایی که بابت خرید کتاب شوریادگیری صادر شده اند، سیستم بصورت تصادفی 5 کد شانس را بعنوان برنده روز شوریادگیری انتخاب می نماید و هر کدام از کدها، برنده 301 هزار تومان می شوند.
♦️ سپس سیستم خریدارانی را که بابت خرید کتاب شوریادگیری 40 کد شانس دریافت کرده اند را تفکیک کرده و بین آنها یک کد شانس بصورت تصادفی انتخاب می نماید که برنده 2 میلیون و 400 هزار تومان است.
♦️ همچنین برای برنده 6 میلیون تومانی، از بین خریدارانی که بابت خرید کتاب شوریادگیری 80 کد شانس دریافت کرده اند، یک کد شانس را بصورت تصادفی انتخاب می نماید.
♦️ برای انتخاب برنده 15 میلیون تومانی، از بین خریدارانی که بصورت یکجا 160 کد شانس بابت خرید کتاب شوریادگیری دریافت کرده اند، یک کد شانس بصورت تصادفی اعلام می شود.
⬅️ این هشت برنده روزانه، به جز برندگان روزانه سایت می باشند و صرفا برای خریداران کتاب شور یادگیری در هفته دفاع مقدس می باشد.


برندگان شور یادگیری: 24 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز دوشنبه بیست و چهارم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
سرکار خانم افسانه زیاری از کرمانشاه ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
جناب آقای سید حامد موسوی بهارلو از همدان (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای میلاد فدوی از شهریار تهران (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
⬅️ جناب اقای محسن عرب از کرمان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای علی محمدحسن از مراغه آذربایجان شرقی (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم مهسا باقری رشکلا از آمل مازندران (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای امیرعباس حیدری گوجانی از لردگان چهارمحال و بختیاری (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم معصومه طیبی نژاد از محمد آباد سیستان و بلوچستان(واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان شور یادگیری: 23 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز یکشنبه بیست و سوم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
جناب آقای پيمان خلیلی از ورامین تهران ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
جناب آقای داوود آقابابایی از گنبد کاووس گلستان (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای خلیل حیدری از سلماس آذربایجان غربی (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
⬅️ سرکار خانم طوبی نورمفیدی از میناب هرمزگان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای سامان مرادی از کنگاور کرمانشاه (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم فریبا یاسر نژاد از اصفهان (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای عقیل مهدوی نژاد از تهران (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب آقای نصر الله دهقان از كنار تخته فارس (واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان شور یادگیری: 22 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز شنبه بیست و دوم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
جناب آقای محمود نیاستی از رامسر ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
سرکار خانم راحله امانت از شهررضا اصفهان (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
⬅️ جناب اقای عبدالناصر دهمرودی از زاهدان سیستان و بلوچستان (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای گل آقا عباسی از رشت گیلان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای مجید زنجیرانی از اراک مرکزی (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم مهدیه تفتی از قم (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای مصطفی بردباری از فسا فارس (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب آقای سید جمال الدین زکی نژادیان (واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان شور یادگیری: 21 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز جمعه بیست و یکم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
جناب آقای عرشیا رستمیان از مشهد ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
جناب آقای ابراهیم افخمی از بندر گناوه بوشهر (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
⬅️ جناب اقای عبدالله مردانی از فولادشهر اصفهان(واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
⬅️ جناب آقای محمد رسول باولی از کرمان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ سرکار خانم فاطمه سارا رکنی از مرودشت فارس (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب اقای جهان گیر بیات از اراک مرکزی (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای مهدی نیک آئین از تهران (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب آقای ابوالفضل یوسفی از آمل مازندران (واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان شور یادگیری: 20 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز پنجشنبه بیستم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
جناب آقای عیسی تاجی زمان از میناب هرمزگان ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
جناب آقای ابوالقاسم بهمنی سفیدان از اسکو آذربایجان غربی (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
جناب آقای اصغر فولادوند از خرم آباد لرستان (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
سرکار خانم لیلی رازقی از رشت گیلان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ سرکار خانم مریم یاسمن از ورامین تهران (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب اقای حامد علی جانی از بردسکن خراسان رضوی (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای عباس سلیمانی از ایلام (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم راضیه اسدی ثابت از تهران (واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان شور یادگیری: 19 آبان

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز چهارشنبه نوزدهم آبان:

 برنده 22 ميليون توماني:
جناب آقای مهران حق شناس از فردوس خراسان جنوبی ( واریز جایزه: 2 مرحله، در 2 هفته)

 برنده 18 ميليون توماني:
جناب آقای حشمت الله آئین پرست از ری تهران (واریز جایزه: شش مرحله، در 6 هفته)

  برنده 12 ميليون توماني:
سرکار خانم طیبه مفتح از تهران (واریز جایزه: چهار مرحله، در 4 هفته)

 برنده 4 ميليون توماني:
جناب آقای عبد‌الله توحیدی‌ زواره از اردستان اصفهان (واریز جایزه: دو مرحله، در 2 هفته)

2 برنده 1 ميليون توماني:
⬅️ سرکار خانم زینب عسگری خادر از شاندیز خراسان رضوی (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ جناب اقای بهرام قربانی از باباكلان کهکیلویه و بویراحمد (واریز جایزه: یک مرحله)

2 برنده 301 هزار تومانی :
⬅️ سرکار خانم ترنم شعبان پور از ساری مازندران (واریز جایزه: یک مرحله)
⬅️ سرکار خانم نسا صالحی بیرگانی از فارسان چهارمحال و بختیاری (واریز جایزه: یک مرحله)

 

برندگان کتاب شوریادیگری: پنجشنبه اول مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز پنجشنبه اول مهر:
     برنده 15 میلیون تومانی:
 جناب آقای حمید بقایی از کاشان اصفهان

 

     برنده 6 میلیون تومانی:
جناب آقای احمد کازرونی از شیراز

     برنده 2 میلیون و 400 هزار تومانی:
 جناب آقای حامد یاوری از باقرشهر تهران

     برندگان 301 هزار تومانی:
⬅️ جناب آقای یوسف سخا از تهران
⬅️ سرکار خانم عسل  سالاری از آذرشهر  آذربایجان شرقی
⬅️ سرکار خانم افسانه زکی از فشم تهران
⬅️ جناب آقای علیرضا هادی پور از مشهد
⬅️ جناب آقای محمدرضا طارم از رشت

برندگان کتاب شوریادیگری: چهارشنبه 31 شهريور

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز چهارشنبه 31 شهريور:

 برنده 15 ميليون توماني:
 جناب آقاي ابوالقاسم آقايي از مشگين شهر اردبيل

برنده 6 ميليون توماني:
سركار خانم ربابه  خان احمدلو  لرستان  خرم آباد

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
سركار خانم هما حاج عبدالهي از گلپايگان اصفهان

    برندگان 301 هزار :
⬅️ جناب آقاي پيمان  مومن از  كرمانشاه
⬅️ جناب آقاي حسين  رمضاني از اصفهان
⬅️سركار خانم شكوفه  زايرنوري از اهواز
⬅️ جناب آقاي خواجه علي  حيدري از لردگان چهارمحال و بختياري
⬅️جناب آقاي كاظم  شاهملكي  تهران

برندگان کتاب شوریادیگری: جمعه دوم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز جمعه دوم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
سرکار خانم اشرف پارسا از قزوین


برنده 6 ميليون توماني:
سركار خانم یلدا خزایی از فولادشهر اصفهان

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
سرکار خانم منصوره محمدی از آبعلی تهران

    برندگان 301 هزار :
⬅️ جناب آقای امان الله عبدالقادری از زاهدان
⬅️ جناب آقاي یونس کاردان از تهران
⬅️سركار خانم لیلی رازقی از رشت
⬅️ سرکار خانم عسل رحماندوست از مرودشت فارس
⬅️ جناب آقاي نورالدین توسلی از ارومیه

برندگان کتاب شوریادیگری: شنبه سوم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز شنبه سوم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
جناب آقای یحیی نورقلی پور از بندرانزلی گیلان


برنده 6 ميليون توماني:
سركار خانم فاطمه نیک زاد از بم کرمان

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
جناب آقای علاء الدین یارمحمدی از سپیدان فارس

 برندگان 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای نصرت الله باباحیدری از مشهد
⬅️ جناب آقاي سلام بهمنی از ایلام
⬅️سركار خانم سمیه طباطبائی نژاد از نائین اصفهان
⬅️ جناب آقای یعقوب نعیمی از میانه آذربایجان شرقی
⬅️ جناب آقاي سیدهادی محمودی از شهرضا اصفهان

 

برندگان کتاب شوریادیگری: یکشنبه چهارم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز یکشنبه چهارم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
سرکارخانم سیده فاطمه حسینی از تهران


برنده 6 ميليون توماني:
جناب آقای کمال الدین جلالی از دهلران ایلان

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
سرکار خانم سیکنه مطهری از بوشهر

 برندگان 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای عباس نوری از سیستان و بلوچستان
⬅️ جناب آقاي ابراهیم شعبان پور از ساری
⬅️سركار خانم سهیلا سلحشوری از قم
⬅️ جناب آقای بهروز نافی از اسامشهر تهران
⬅️ جناب آقاي فرهاد افضلی از گناباد خراسان رضوی

 

برندگان کتاب شوریادیگری: دوشنبه پنجم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز دوشنبه پنجم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
جناب آقای علاء الدین یارمحمدی از سپیدان فارس


برنده 6 ميليون توماني:
جناب آقای رفعت حبیبی از زنجان

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
سرکار خانم فاطمه نیکزاد از بم کرمان

 برندگان 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای فرزاد علی پور از تبریز
⬅️ جناب آقاي داوود سلطانی از تهران
⬅️جناب آقای یاسر پناه پور گله بان از مرند آذربایجان غربی
⬅️ جناب آقای یحیی نورقلی پور از بندرانزلی گیلان
⬅️ سرکار خانم زهرا سعدون زاده از آبادان خوزستان

 

برندگان کتاب شوریادیگری: سه شنبه ششم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز سه شنبه ششم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
جناب آقای حبیب الله شهرکی از زابل

برنده 6 ميليون توماني:
سرکار خانم طیبه مفتح از تهران

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
جناب آقای علی مظفری از مشهد


 برندگان 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای بهروز طاهریان چالشتر از شهرکرد چهارمحال و بختیاری
⬅️ سرکار خانم پانیذ کربنی آلاشتی از تهران
⬅️جناب آقای فرانک جلالی از سنندج
⬅️ جناب آقای علی ابطحی از اصفهان
⬅️ سرکار خانم مرضیه داوری از اسلامشهر تهران

 

برندگان کتاب شوریادیگری: چهارشنبه هفتم مهر

⬅️ اسامی برندگان کتاب شوریادگیری در روز چهارشنبه هفتم مهر:

 برنده 15 ميليون توماني:
سرکار خانم پروین آذروش از اردبیل

برنده 6 ميليون توماني:
جناب آقای باقر خان زاده از یاسوج

برنده 2 ميليون و 400 هزار توماني:
جناب آقای مهران طالب زاده از مشهد

 
 برندگان 301 هزار تومانی :
⬅️ جناب آقای فواد منصوری از سنندج کردستان
⬅️ جناب آقای سعید آقاخانی از زاهدان
⬅️جناب آقای سروش تقوی از یزد
⬅️ جناب آقای امیرحسین جراره از ری تهران
⬅️ جناب آقای جلیل شوشتری از بجنورد خراسان شمالی

 

 


⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.IR " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.